Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania - StVps

SÚBOR
Dátum: 15.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 174
3 min. čítania
Oznámenie o začatí konania - StVps

Povolenie na užívanie vodnej stavby Handlová

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36 056 006 podal dňa 03.12.2021 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe návrh na kolaudáciu vodnej stavby s názvom Handlová, Ulica Sama Chalúpku – rozšírenie verejného vodovodu (ďalej len stavba) na umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území Handlová,

Predmetná stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-PD-OSZP-2016/023577 dňa 21.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2017.

Platnosť stavebného povolenia predĺžil Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 02.01.2019 pod č. OU-PD-OSZP-2019/002200, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2019.

Platnosť stavebného povolenia predĺžil Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 20.01.2021 pod č. OU-PD-OSZP-2021/009396, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2021.

Konanie bolo prerušené z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých bola stavba vybudovaná.

Technický popis stavby: bolo vybudované vodovodné potrubie z PE rúr priemeru 110x6,6 mm, PE100, SDR17, PN 10 dĺžky 470,59 m a je ukončená hydrantom. V rámci stavby boli vybudované vodovodné prípojky D32 v počte 10 ks s prepojením na existujúce prípojky v celkovej dĺžke 46,80 m. Trasa je vedená v zelenej nespevnenej ploche vedúcej popri miestnej štrkovej ceste, posledných 65 m je trasovaných v miestnej asfaltovej komunikácií, potrubie križuje Mlynský potok.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy  oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na 06.02.2024 o 10.00 h so stretnutím – Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Prevádzka Handlová, Železničiarska 17, Handlová

Oboznámiť sa z podkladmi rozhodnutia je možné po dohovore cez e-mailovú adresu: marta.gilanova@minv.sk  alebo po dohovore na telefónnom čísle: 0961 572 966 a pri ústnom rokovaní.

Celé znenie oznámenie nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie o zacati konania StVps 2024 Veľkosť: 76.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024