Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výprava za úspešnými projektmi v regióne autobusom bola plná inšpirácií

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 30.12.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1020
6 min. čítania
Výprava za úspešnými projektmi v regióne autobusom bola plná inšpirácií

Medzi zrealizovanými projektmi MAS Žiar nájdete naozaj rôznorodé nápa­dy.

Od skrášlenia verejných priesto­rov, cez autobusové zastávky hodné tohto tisícročia, nové služby pre ob­čanov, ale i projekt, ktorý vracia na vý­slnie kroje a venuje sa telesnej kráse.

Previezť sa trasou úspešných zreali­zovaných projektov mohli občania, podnikatelia, dodávatelia aj realizá­tori vďaka miestnej akčnej skupine Žiar (MAS Žiar). Úspešné projekty v našom regióne, vďaka ktorým sa po­mohlo podnikateľom, ale i samosprá­vam bola plná inšpirácií. Posledný no­vembrový deň tohto roka vďaka MAS Žiar skoro ráno odštartoval autobus na trasu projektov, kde bolo preinves­tovaných viac ako 1,3 mil. eur.

Výprava spojila realizované nápady, vytvorila priestor pre stretnutie tých, ktorí sa nebáli vlastných ani projek­tových výziev. Účastníci si osobne obhliadli realizáciu Zefektívnenia výrobného procesu vo firme KOVO TOP s.r.o. z Nitrianskeho Pravna. Spo­ločnosť vďaka projektu disponuje ta­buľovými nožnicami s CNC riadením a mostovým žeriavom. Športovisko a projekt Bez strachu v zákrutách, kde autoservis disponuje službou 3D geometrie, obrábacím strojom a stojanovou vŕtačkou sa realizovali v Malinovej, autobusová zastávka vo Vyšehradnom zaujala informačným systémom a defibrilátorom, spolo­čenské kluby Kľačno novou výba­vou športového náčinia v zrekonštu­ovaných priestoroch Komunitného centra. Výprava sa zastavila tiež v Nitrianskom Pravne, kde bol zreali­zovaný projekt Kroje opäť v móde – odevná a výrobnopredajná pre­vádzka. Vďaka MAS Žiar boli okrem iného zrealizované projekty Podpora komunitného života v Nedožeroch Brezanoch a Komunitné centrum vo Veľkej Čause, kde realizátori pred­stavili ďalšie projekty ako napríklad Starostlivosť o telesnú krásu, z ob­lasti stavebníctva projekt Efektívne, kvalitne a rýchlo a Monitoring sietí a porúch a dva projekty obce Lipník – asfaltové ihrisko a pamätná izbu. Kraj­ší a pokojnejší život v prírode je zreali­zovaným podnikateľským projektom zvyšujúcim konkurencieschopnosť záhradníctva zakúpením potrebnej techniky. Výprava sa zastavila tiež v Handlovej pri zrealizovanom projek­te Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová, vďaka ktorému je v Handlovej infoKiosk a informačné tabule o handlovských ikonických stavbách.

MAS Žiar predstavila výsledok spo­ločných aktivít od roku 2007, keď na začiatku všetkého úsilia stáli dva sa­mostatné mikroregióny Handlovská dolina a Hornonitrie. Spolu s obcou Cigeľ sa podarilo založiť občianske združenie Žiar, ktoré nesie názov pod­ľa pohoria, ktoré tieto územia spája. Združenie spracovalo rozvojovú stra­tégiu celého regiónu a od roku 2020 má za sebou 52 podaných projektov, z toho 35 schválených, ktoré význam­ne pomáhajú samosprávam, poľno­hospodárom, obyvateľom a podnika­teľom na celom území 17 miest a obcí Pravnianskej a Handlovskej doliny.

Počas výpravy sa odprezentovalo 35 úspešných projektov. Cez Program rozvoja vidieka (PRV) bolo schvále­ných 16 a cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 19 projek­tov. Podľa manažérky MAS Žiar Eriky Jonasovej je aktuálna výška zazmluv­nených zdrojov viac ako 1,3 mil. eur. Ako tiež uviedla, táto výprava autobu­som bola inšpiráciou podnikateľom, aby sa nebáli naplno využiť potenciál svojich zručností a inovatívnych ná­padov. „Sme pripravení pomôcť, či už je to oblasť výroby, farmárskych projektov alebo tých, ktoré sú vizio­nárske.“

Predseda MAS Žiar, Peter Kotian, v závere výpravy poďakoval zamest­nancom MAS Žiar, manažérke Erike Jonasovej a ekonómke Jarmile Po­dobovej a všetkým, ktorí pomáhali s realizáciou projektov.

Každý z projektov predstavíme postupne aj na stránkach Handlovského hlasu. Začneme tými, ktoré sa realizo­vali v Handlovej, kde na 7 projektov poskytla MAS Žiar spolu 175 tis. eur. Zrealizované projekty v Handlovej: REMO spol. s r.o. – Zintenzívnenie vý­robného procesu, TOMCAT GROUP, s.r.o. – S úsmevom na dvoch kolesách, POINTARCH s.r.o – Starostlivosť o te­lesnú krásu, SlovGrade s.r.o. – Efek­tívne kvalitne a rýchlo, ELEKTROBEL s.r.o. – Monitoring sietí a porúch, RO­CINANTE s.r.o. – Raj koní, mesto Handlová – Podpora turistickej infraštruk­túry v meste Handlová. Všetky tieto projekty reagovali na lokálne potreby žiadateľov a podarilo sa ich zrealizo­vať i vďaka tomu, že MAS Žiar je ako riadiaci orgán v regióne blízko a vie pomôcť pri menších i väčších pro­jektoch s ich prípravou.

Podrobnosti o jednotlivých projektoch nájdete na oficiálnej stránke MAS Žiar www.masziar.sk

 

Autor: JP

Úvodná foto: Úspešný podnikateľsky projekt zrealizovaný v Nitrianskom Pravne žiadateľa Kroje MV s.r.o. Kroje opäť v móde, odevná a výrobnopredajná prevádzka.

 

Video