Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku

SÚBOR
Dátum: 13.12.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1461
3 min. čítania
Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku

Na predaj je budova Domu kultúry s pozemkom v Novej Lehote

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Nová Lehota, LV č. 1. Termín predkladania súťažných návrhov 11.12.2023 - 31.01.2024 (15,00 hod.).

Predmet súťaže

Stavba: súp. č. 63 – Dom kultúry - postavená na parcele C-KN č. 1 - Pozemky: parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2 Ťarchy: Bez zápisu.

Minimálna východisková kúpna cena:

66 399,44 €

Podmienky súťaže

1. Záujemca o nehnuteľnosti podáva do súťaže:

· súťažný návrh

· návrh kúpnej zmluvy v 6 vyhotoveniach

· súhlas so spracovaním osobných údajov

 

2. Súťažný návrh podá predkladateľ v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Tento bude obsahovať :

- identifikáciu navrhovateľa,

- súp. číslo stavby a parcelné číslo a výmeru pozemku, ktoré má predkladateľ záujem kúpiť,

- výšku ponúkanej kúpnej ceny, termín a spôsob jej úhrady,

- vyjadrenie súhlasu so súťažnými podmienkami,

- účel využitia priestorov a stručný popis podnikateľského zámeru.

Záujemca o nehnuteľnosti môže predložiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom návrhu a je potrebné ho predložiť v šiestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

Termín predkladania súťažných návrhov

Súťažný návrh, návrh kúpnej zmluvy a súhlas so spracovaním osobných údajov doručia navrhovatelia písomne v zapečatenej obálke v termíne do 31. januára 2024 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, resp. osobne do podateľne MsÚ na prízemí s označením hesla: „OVS – stavba DK a pozemok v k.ú. Nová Lehota“ NEOTVÁRAŤ!

 

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie.

Bližšie informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OVS_stavba_pozemok_DK_NL_vyhlasenie Veľkosť: 252 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023
foto-nova-lehota-dk Veľkosť: 8.11 MB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023