Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí spojeného územného a staveného konania

SÚBOR
Dátum: 11.12.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 410
2 min. čítania
Oznámenie o začatí spojeného územného a staveného konania

Obnova bytového domu Mierové námestie 17-21, Handlová

Žiadatelia: Vlastníci bytového domu Mierové námestie 1-21 Handlová, v zastúpení konateľom spoločnosti Handimex – BYT, s.r.o., požiadali dňa 01.12.2023 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Obnova bytového domu Mierové námestie 17-21, Handlová “ bytového domu č. súp. 250 na pozemku parc.č. 2325 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Predmetom projektovej dokumentácie je zateplenie fasády, balkónov, podlahy podkrovia a stropnej konštrukcie suterénu jestvujúceho bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom z minerálnej vlny s novou povrchovou úpravou fasády silikónovou omietkou.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Súčasne určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláškou MN 1-21 Veľkosť: 154.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2023