Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako postupovať pri výrube drevín z dôvodu ohrozenia?

Dátum: 11.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1332
6 min. čítania
Ako postupovať pri výrube drevín z dôvodu ohrozenia?

Kde a ako požiadať o výrub a aké sú pravidlá výrubu

Výrub drevín

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. Sú základným stavebným prvkom nie len lesov ale aj rozptýlenej poľnohospodárskej a sídelnej vegetácie.

Pred realizáciou výrubu si treba uvedomiť :

Úlohou orgánu ochrany prírody je predchádzať neodôvodneným výrubom !!!

Zákon o ochrane prírody pozná len 3 odôvodnené prípady pre výrub :

  • Zlý zdravotný stav dreviny – malá pravdepodobnosť prežitia.
  • Nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch.
  • Narúšanie stability stavby koreňovým systémom.

100-ročný buk s listovou plochou 1600 m2 dokáže vyprodukovať za hodinu 17 kilogramov kyslíka, čo predstavuje ročnú zásobu postačujúcu pre 10 ľudí

Stromy vylučujú do svojho okolia aj biologicky aktívne látky, tzv. fytoncídy, ktoré priaznivo pôsobia na človeka a negatívne na choroboplodné zárodky - ( "vychytávajú" zo vzduchu škodliviny a tým znižujú úroveň kontaminácie ovzdušia)

Každý vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o drevinu starať, ošetrovať ju a udržiavať !

V prípade výrubu dreviny je potrebné, aby osoba, ktorá tak ide urobiť, dodržala postup v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

  • Výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného kľudu, ktorý začína každoročne 01. 10. a končí 28. 02. V nasledujúcom roku. Mimo uvedeného obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, napr. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody resp. po doložení ornitologického posudku.
  • Dreviny je možné vyrúbať len s povolením príslušného orgánu ochrany prírody. Zákon však z tejto povinnosti pripúšťa aj určité výnimky.

Kedy sa povolenie nevyžaduje (ak drevina rastie na pozemku vo vlastníctve žiadateľa)

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje predovšetkým na všetky:

  • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
  • na súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2,
  • na súvislé krovité porasty za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20m2,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a v záhradkárskych osadách.

Kde podať žiadosť o vydanie povolenia?

  • Žiadosť o povolenie na výrub drevín je žiadateľ povinný predložiť príslušnému orgánu ochrany prírody, mestá a obce vykonávajú na úseku ochrany prírody a krajiny prenesený výkon štátnej správy vo veci výrubu drevín v intraviláne – zastavanom území mesta. O výruboch v extraviláne – mimo zastavaného územia rozhoduje príslušný Okresný úrad.

Pre mesto Handlová je to Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o Ž.P., G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

Rozhodnutie o výrube

Príslušný orgán o žiadosti rozhodne v správnom konaní v lehote 30 dní v zložitých prípadoch viac. Výrub dreviny tak možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Náhradná výsadba drevín

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa a dodatočnú starostlivosť  Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

Inforgafika - výrub drevín z dôvodu ohrozenia 2023
Infografika - výrub drevín z dôvodu ohrozenia 2023 Handlová