Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie  o spojenom územnom a stavebnom konaní KMET

SÚBOR
Dátum: 30.10.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 611
4 min. čítania
Oznámenie  o spojenom územnom a stavebnom konaní KMET

pozvanie na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním

Žiadateľ: KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová, podal dňa 19.10.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE: SO 01 Zdroj tepla a elektrickej energie, S0 03 Prípojky kanalizácie, SO 04 Spevnené plochy“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch C – KN parc.č.: 3406/5, 3406/8, 3406/9, 3406/151, 3406/152 v katastrálnom území Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Projektová dokumentácia rieši prestavbu jestvujúcich objektov súp. č. 3459 a súp. č. 3460 s inštaláciou novej technológie kombinovanej výroby tepla a elektriny vrátane dopravy a spaľovania biomasy, temoolejový kotol a organický rankinov cyklus s príslušenstvom (TOK a ORC), vybudovanie nových priestorov sociálneho zázemia pre obsluhu nových zariadení TOK a ORC (TOK a ORC), inštaláciu elektroenergetických zariadení vyvedenia výkonu a vlastnej spotreby s príslušenstvom, NN a VN rozvodňu, vybudovanie nových priestorov pre novú trafostanicu a dieselagregát, vybudovanie nového priestoru pre nový spalinový ventilátor TOK, vybudovanie nových prístupov pre nové exteriérové chladiče TOK a ORC na streche objektu SO 01, všetky potrebné potrubné prepojenie na existujúce inžinierske siete potrebné pre stavebný objekt SO 01, prípojky kanalizácie pre odvod technologických vôd z prevádzky TOK a ORC zariadení do existujúcej kanalizácie a ČOV, spevnené plochy pre popolový kontajner a prístupovú plochu k objektu SO 01.

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 – Zdroj tepla a elektrickej energie
SO 03 – Prípojky kanalizácie
SO 04 – Spevnené plochy
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie žiadosti s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať dňa 27.11.2023 o 10,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, prízemie, č. dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali voje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie spojeného ÚK a SK verejnou vyhláškou KMET, Stavba 1, SO 01, 03, 04 Veľkosť: 185.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.