Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o povoľovacej činnosti KMET - Stavba 1 SO 02

SÚBOR
Dátum: 23.10.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 343
3 min. čítania
Oznámenie o povoľovacej činnosti KMET - Stavba 1 SO 02

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová

Oznámenie pre verejnosť o začatí povoľovacej činnosti podľa § 38 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v platnom znení,
-
spoločnosti: KMET Handlová, a.s., podala dňa: 23.10.2023, na Meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE, SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch v katastrálnom území Handlová.
-
Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznámil dňa 26.09.2023 verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznámením č.j. SÚ 2023/2792/27422-1.
-
Stavebné povolenie na uvedenú líniovú stavbu bude vydané až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby (spis SÚ 2023/2792/27422).


Pre navrhovanú činnosť „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE“ bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 09.11.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/011090-058, právoplatným dňa 12.12.2022, s výrokom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.


Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008, ako aj s verejnými záujmami mesta a nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.

S obsahom žiadosti a jej príloh je možné sa oboznámiť na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, 972 51 Handlová, kancelária č.10.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie o povoľovacej činnosti KMET, Stavba 1, SO 02, SP Veľkosť: 144.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.