Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ozámenie o stavebnom konaní - KMET

SÚBOR
Dátum: 20.10.2023
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 364
7 min. čítania
Ozámenie o stavebnom konaní - KMET

Oznámenie o stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oznámenie o stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Žiadateľ: KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, IČO:
36 334 634 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s.r.o., adresa: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30 podal dňa 18.09.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA“ v intraviláne mesta Handlová v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch ulíc: Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a okolie v katastrálnom území Handlová v stavebnom konaní.
Na líniovú stavbu bolo Mestom Handlová vydané dňa 25.07.2023 rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č.j. SÚ 2023/1465/2447-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2023.

• Projektová dokumentácia rieši výstavbu nových vonkajších podzemných/nadzemných
predizolovaných bezkanálových rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom KMET Handlová (VRT), ktoré zabezpečia základnú dodávku tepla pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) z uvažovaného nového kombinovaného zdroja tepla a elektriny v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová (Stavba 1 – rieši samostatná dokumentácia) pre objekty v súčasnosti vykurované samostatnými okrskovými a objektovými plynovými kotolňami firmy KMET Handlová, a.s.. V týchto kotolniach budú navrhované vonkajšie rozvody ukončené a cez výmenníky pripojené do ich technologických okruhov.
Trasa potrubného vedenia je volená tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere využité existujúce nefunkčné podzemné betónové potrubia (parné – primárne, teplovodné – sekundárne). Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chránička 1x HDP40/33 pre komunikačný kábel. Káble zabezpečia budúcu komunikáciu a zber dát z jednotlivých odberných miest s dispečingom sústavy tepla.
Technológia nových oddeľovacích výmenníkových staníc tepla (VST), ktoré budú inštalované v určených existujúcich plynových kotolniach a cez ktoré bude nový zdroj tepla (areál baňa Handlová, Stavba 1) a nové rozvody (Stavba 2) pripojené do sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT) v meste Handlová.

Napojenie VRT na existujúci zdroj tepla – KGJ + VESKO, technologické časti napojenia budú
súčasťou zdroja tepla pre sústavu centrálneho zásobovania tepla (CZT) KMET Handlová, a.s.
Výmenníkové stanice tepla (VST) sú navrhnuté ako montovaný blok na nosnej konštrukcii, kde sú osadené všetky potrebné zariadenia pre správnu funkciu, VST sú riešené tlakovo nezávislé s doskovými výmenníkmi.

• Členenie Stavby 2 na stavebné objekty:
SO 01 I. ETAPA – Vonkajšie rozvody tepla z areálu Baňa Handlová do PK1, PK13, PK4,
PK5 SO 02 II. ETAPA – Vonkajšie rozvody tepla do PK8, PK15, PK3, PK10
SO 03 Napojenie VRT na existujúci zdroj tepla – KGJ + VESCO

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, alebo územného projektu zóny sa neprihliada.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného a stavebného konania, neoznámil v určenej lehote, alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní na námietky, ktoré mohli byť uplatnené v určenej lehote v prvostupňovom konaní, sa neprihliada.
V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

.... celé znenie oznámenia je k dispozícii k nahliadnutiu a na stiahnutie v dokumentoch nižšie.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie stavebného konania verejnou vyhláškou KMET, Stavba 2, SO 01, 02, 03 Veľkosť: 188.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.