Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Riaditeľ handlovskej Strednej odbornej školy Maroš Štorcel v rozhovore o svojich plánoch

Dátum: 05.09.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 77787
19 min. čítania
Riaditeľ handlovskej Strednej odbornej školy Maroš Štorcel v rozhovore o svojich plánoch

Maroš Štorcel školu pozná veľmi dobre. Od  roku 2010 na nej pôsobil ako pedagóg.

V minulom čísle Handlovského hlasu a nedávno na našom webovom sídle sme vám predstavili teraz už bývalého riaditeľa Strednej odbornej školy v Handlovej (SOŠ) Jozefa Barborku. Koncom školských prázdnin prišiel predstaviť svojho nástupcu Maroša Štorcela, primátorke mesta Silvii Grúberovej. Maroš Štorcel školu pozná veľmi dobre. Od  roku 2010 na nej pôsobil ako pedagóg. Vyučoval anglický jazyk, psychológiu, manažment a spoločenskú komunikáciu v anglickom jazyku.

IMG_0434
Primátorku mesta navštívil nový riaditeľ SOŠ Handlová Maroš Štorcel

Podľa vašich slov handlovská SOŠ stojí na veľmi dobrých základoch v oblasti vzdelávania a zapájania sa do projektov.  Mienite v nich pokračovať?

Pokračovať a vylepšovať. Som veľmi rád, že som mohol po pánovi riaditeľovi prebrať žezlo. Pôvodne som nemal ambície stať sa riaditeľom, avšak nastala možnosť a mne záležalo na škole a na tom, aby bola zaistená kontinuita rozbehnutých projektov, zachovala sa zamestnanosť a aby sa cieľavedomo pracovalo na napredovaní školy. Škola prešla mnohými transformáciami, musela sa prispôsobiť, adaptovať, predchádzajúce vedenie doslova robilo  priekopnícku prácu. Dnes už viem, čo je to mať zapnutý telefón 24 hodín aj počas leta a cítim zodpovednosť za to, že mám možnosť ovplyvňovať veci z pozície riaditeľa a prispievať tak k pozdvihnutiu mena a reputácie školy.

Keď ste si podávali prihlášku do výberového konania mali ste už v hlave pripravenú víziu rozvoja školy?

To je základ. Prezentoval som víziu a vieru, že škola bude prestížnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou nielen v rámci Trenčianskeho kraja, ale aj Slovenska a mimo neho. Bývalé vedenie vedelo zaktivizovať celý tím k tvorbe veľmi kvalitných projektov. Určite v nich budem pokračovať a implementovať nové v rámci IROP, Fondu spravodlivej transformácie, i tie v kontexte NP Podpory zamestnanosti v regióne. Mojím cieľom je zvýšenie úrovne duálneho vzdelávania, kde už teraz škola dosahuje výborné výsledky. Máme viac ako 20% z celkového počtu žiakov zaradených do SDV – systému duálneho vzdelávania, patríme medzi lídrov v rámci TSK. Zaviesť duálne vzdelávanie študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium  je mojím ďalším cieľom. Na našej škole je veľký nepomer medzi počtom chlapcov a dievčat. Ku 355 chlapcom školu navštevovalo 109 dievčat (údaj k 30.4. 2023). To je veľká disproporcia a musíme to zmeniť.

To znie ambiciózne. Viete ako na to?

Spomínané duálne vzdelávanie pre obchodnú akadémiu – bilingválne štúdium by mohlo tomu pomôcť. Je pripravená komunikácia s Republikovou úniou zamestnávateľov. Počas leta som bol na komplexnej prehliadke výrobných hál spoločnosti BROSE. SOŠ Handlová bola po veľa rokov číslo 1 v oblasti informačno-sieťových technológií v rámci celého Slovenska a zažila tzv. zlatú dekádu víťazstiev v súťažiach NAG (Networking Academy Games), ktoré sú spojené s IT Asociáciou, IT Akadémiou a Cisco Systems.  Týmto smerom pôjdeme a opäť potvrdíme špičkovú kvalitu v týchto oblastiach. Podarilo sa mi už  prilákať späť niektorých pedagógov, komunikoval som s garantmi vysokých škôl, stavovskými i profesijnými organizáciami. Mám veľký záujem podporovať aj naše ďalšie odbory, v ktorých sme dosiahli a dosahujeme pomerne veľkú reputáciu. Všetky odbory ako sú grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, ale i elektrotechnika s dlhoročnou tradíciou a kvalitou známou už z čias SPŠ. IST a SIDS patria medzi naše veľmi vyhľadávané informačno-sieťové odbory, rovnako i študijný odbor mechanik - mechatronik s možnosťou praxe v BROSE. Podpore sa budú tešiť i učňovské odbory, nadstavbové a pomaturitné odbory.

Škola je známa množstvom projektov, aj tých medzinárodných.

Ďalšou mojou prioritou sú medzinárodné projekty a ich podpora. Erasmus KA1 a Erasmus KA2, cestovanie, výmena odborných znalostí, vedomostí a skúseností,  ako medzi žiakmi tak aj medzi pedagógmi v rámci partnerstiev s partnerskými školami z Českej republiky i z celej Európy.  V študijnom odbore OA – bilingválne štúdium sa cestuje v tomto kontexte už viac ako 12 rokov do sveta. Prináša to úžasné výsledky a skúsenosti pre našich žiakov. A je to aj zámer nášho zriaďovateľa, Trenčianskej župy, ísť týmto smerom. Cez projekty môžeme získať tiež finančné zdroje a granty. Mám ku škole osobný vzťah  a vidím relevantné výsledky. Naši študenti sa úspešne uplatňujú na slovenskom i medzinárodnom trhu práce. Niektorí z nich dokonca študujú na prestížnych univerzitách v  Anglicku, Holandsku, Dánsku a pod.

Patríme medzi top školy spomedzi SOŠ škôl v rámci TSK. Máme víziu. Sme akční a proaktívni. Promptne reagujeme na výzvy. Budujeme na pevných základoch, ktoré vidíme v kvalite nášho pedagogického zboru ako i v odborných i ostatných zamestnancoch školy. Sme jeden tím, ktorý vie za čo kope.

V rámci projektu IROP sme sa vybrali cestou skvalitnenia odborného vzdelávania a to doplnením výbavy školy špičkovými technológiami vo viacerých žiadaných odboroch. „Lepšou praxou, k lepšiemu zamestnaniu“. Čo znamená, že naši študenti budú silno konkurencieschopní na svetovej úrovni, a teda uplatniteľní nielen na slovenskom ale i svetovom trhu univerzitného vzdelania  a svetovom trhu práce. Jedná sa o miliónové investície do modernizácie budov a technologického vybavenia školy, o takéto zásadné investície do vzdelania žiakov SOŠ Handlová.

Napríklad v rámci Fondu spravodlivej transformácie je povinnosť každej školy, ktorá ide do tejto výzvy spolupráca minimálne s jednou až dvomi českými a jednou a viacerými školami zo zahraničia, ktoré používajú anglický jazyk. Už teraz má naša škola spoluprácu s cca. 3-5  školami v Čechách a približne s 15 školami zo zahraničia. Sme výborne pripravení. Uvažujme aj o pripravovaní sa na možné nové vzdelávacie programami, ako napr. v oblasti cestovného ruchu a pod., aby sme nielen získali viacej dievčat pre štúdium na našej škole, ale aby sme vyhoveli požiadavkám pracovného trhu s uplatnením na Slovensku, avšak i v celosvetovom meradle.

Projekt na Fond pre spravodlivú transformáciu je už plne rozbehnutý. Vytrvalo sme na ňom pracovali i počas leta s našou projektovou manažérkou Mgr. Patríciou Burtinovou a ostatnými kolegami. Oceňujem prítomnosť ministra, ktorý výzvu na čerpanie eurofondov predstavil práve na SOŠ Handlová a vytvoril tak priestor na predstavenie školy a jej smerovania v oblasti informačno-sieťových technológií.

Môže aj mesto, ako zamestnávateľ, byť nápomocné v duálnom vzdelávaní?

 Určite áno. Máme obojstranný záujem, SOŠ Handlová i mesto Handlová, aby sa v tomto školskom roku podarilo efektívne zaviesť duálnu prax pre odbor OA – bilingválne štúdium.  Ak všetko pôjde tak ako má, daný cieľ bude čoskoro dosiahnutý. Spoluprácu chceme začať aj s miestnymi akčnými skupinami na území nášho regiónu.

Všetci, čo sme zaangažovaní v tomto procese, verím, že môžeme slúžiť ako príklad dobrej praxe na HN, a tu chceme byť naozaj top hráči.  Máme aj svoje ďalšie know-how ako zvýšiť index atraktívnosti mesta Handlová, podporením vzdelanostného, sociálneho, kultúrneho i investičného potenciálu mesta Handlová, ku ktorému vo vysokej miere budeme vedieť prispieť práve my s našou SOŠ Handlová. Sila spočíva v spojení síl a to je to, čo sme si s pani primátorkou Grúberovou vzájomne deklarovali a odsúhlasili.

Čo ideme urobiť, aby ostali dievčatá na našej škole.

Musíme byť spojení v jednej strategickej veci. Škola je na urbanizačnej osy Trenčín,  Žiar nad Hronom, Banská  Bystrica a musíme ukázať, že okrem toho, že sme profesionáli v IT technológiách, vieme ísť v zmysle novej doby a reagovať na aktuálne i budúce výzvy. Našou snahou je zachytiť všetky cieľové skupiny žiakov, čo sa týka ich zamerania a schopností.

Na vašej škole ponúkate aj rekvalifikačné kurzy. Počuli sme, že máte ambície vzdelávať aj dospelých, možno v akadémii tretieho veku?

Aktuálne sme už zrekvalifikovali 37 ľudí. Celoživotné vzdelávanie nad 40 rokov je  v našom kraji na poslednom mieste na Slovensku a tu vidíme náš priestor. Vieme byť nápomocní, spolupracujeme s Úradom práce, s detašovaným pracoviskom TSK v Novákoch, s tútormi z NP Podpora zamestnanosti na HN. Sme na to pripravení. Máme budovy, zariadenia, sme Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a tiež Centrum odborného vzdelávania pre informačno-sieťové technológie a aj náš zriaďovateľ  je tejto myšlienke naklonený. Pre nás je dôležité, aby nás mali na očiach a ľudia sa mohli rekvalifikovať tu, doma v našom regióne. Myslím, že s takým kvalitným personálom ako je u nás na škole dokážeme pritiahnuť aj nadnárodné spoločnosti, aby sa ich budúci zamestnanci vzdelávali v našej škole. Tam predpokladám tiež benefity aj pre mesto. Škola vykonáva aj  samostatnú podnikateľskú činnosť. Máme záujem o jej rozšírenie aj pre účely prípravy a realizácie kvalitných kurzov, čím podporíme transformáciu zamestnateľnosti v regióne HN.

Čo urobíme preto, aby sme školu udržali.

Bude nám rásť konkurencia a na to sa musíme pripraviť.  Verím, že nastane ešte užšia spolupráca s výchovnými poradcami z našich handlovských základných škôl.  Budeme pripravovať súťaže, či už športové (vo futbale, v basketbale), alebo vedomostné. Budeme podporovať mäkké zručnosti, mojou srdcovou záležitosťou je angličtina, preto určite budú súťaže aj v tomto jazyku. Chceme , aby žiaci z handlovských ZŠ sa mohli prísť pozrieť na naše teoretické i praktické vyučovanie a tak sa vlastne zoznámiť bližšie s našou školou ešte predtým, než sa budú musieť rozhodovať o ich budúcej strednej škole.

Aktuálne máme viac žiakov, ktorí dochádzajú do školy z mimo regiónu Handlovej, pričom je to paradox. Štúdium v Handlovej je tu. Nie sú potrebné investície do cestovania a podobne. Už teraz pripravujem ku koncu septembra podujatie, ktoré spojí žiakov aj pedagógov, aj verejnosť. Budeme mať vlastný totem školy, ktorý si žiaci budú vyrábať z eko materiálov. Zároveň bude prebiehať futbalový i basketbalový turnaj o pohár riaditeľa školy. Chceme tiež predstaviť spolu s naším predsedom Študentského parlamentu Martinom Daškom - Strategickú koncepciu rozvoja študentského života pri SOŠ Handlová. Posilníme propagáciu našej školy ako sa len bude dať, pretože o čom sa nepíše, o tom sa nevie. Verím, že v budúcnosti by sme aj u nás v Handlovej vedeli vytvoriť kvalitný “campus“.

V predchádzajúcich odpovediach vidieť váš entuziazmus a optimistické prognózy.

Som orientovaný na dosahovanie cieľov. Nič nie je ideálne, avšak s kvalitnou víziou postavenou na hodnotách, s proaktívnym akčným plánom a kvalitným personálom je možné dokázať obrovský pokrok v daných oblastiach. Všetko je o vzťahoch a ja sa snažím o vybudovanie synergických a nadštandardných vzťahov, všade tam, kde je to možné. Samozrejme práce pribúda, plne však preberám zodpovednosť, prerozdeľujem, delegujem úlohy a činnosti a ako som už povedal, na škole je kvalitný tím a verím, že spoločne to zvládneme a dokážeme.

Ste už trinásť rokov na škole. Ako vnímate našu Handlovú?

Aj ja sa už cítim byť Handlovčanom, snažím sa odovzdávať zo seba to najlepšie, či už v školskej komunite, alebo smerom k mestu.  Oceňujem, že nastala vzájomná synergia pri požiadavke na otvorenie bilingválneho štúdia v Prievidzi, kde mesto Handlová a SOŠ Handlová spolu komunikovali a vytvorili tak ochranný štít. Veľmi sa teším aj na spoluprácu s mestom,  pretože vždy je to o vzájomnej užitočnosti.  Naši absolventi  budú ešte lepšie pripravení sa zamestnať nielen vo výrobe,  ale napríklad aj vo výskume. Informačno-sieťové technológie majú stále miesto v škole, škola bola a bude na špičke v tejto oblasti, v spolupráci s IT akadémiou, IT asociáciou atď., zapojením sa do NAG, v spolupráci so CISCO a ďalšími relevantnými partnermi.

Spoločné stretnutie nového riaditeľa s primátorkou mesta vyústilo k prísľubu, že sa nový riaditeľ SOŠ Handlová zúčastní niektorej z porád riaditeľov ZŠ, ktoré zriaďuje mesto a určite sa bude konať pracovné stretnutie s primátorkou mesta výlučne na tému zavedenia duálneho vzdelávania pre OA – bilingválne štúdium ešte v mesiaci september.

Zhovárala sa primátorka mesta a JP. Spracovala (RED) 

Stručný životopis Mgr. Maroš Štorcel

1. júla 2023 sa stáva riaditeľom SOŠ, Lipová 8, Handlová. Od septembra 2010 do júna 2023 bol stredoškolským učiteľom s II. atestáciou, triednym učiteľom a vedúcim predmetovej komisie cudzích jazykov  na handlovskej SOŠ. Niekoľko rokov pôsobil ako riaditeľ a zástupca riaditeľa vo viacerých spoločnostiach s rôznym predmetom podnikania. Jeho samostatná podnikateľská činnosť, ktorú vykonával v rokoch 2001 - 2008 vo vlastnej spoločnosti ZEN INTEGRITY “Making People Happy And Successful“, bola zameraná hlavne na služby v oblasti personálneho manažmentu, manažérskych kurzov, team-buildingov, športovej psychológie a psychológie práce.  V roku 1997 bol personálnym manažérom japonskej automobilky YAZAKI Debnar SLOVAKIA s.r.o., kde zohral významnú úlohu pri zamestnaní 1460 nových výrobných zamestnancov do novopostavenej výrobnej haly. Od roku 1995 sa stal na  rok a pol asistentom na UKF v Nitre, kde vyučoval anglický jazyk a vlastné anotované predmety “Open Your Self To Yourself“ a “Psychology Of Reality“ na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Neustále sa vzdeláva. Má na konte viac ako dvadsiatku aktualizačných a inovačných vzdelávaní, množstvo slovenských i zahraničných referencií od významných osobností. Anglický jazyk ovláda na úrovni C2 a v tomto jazyku publikoval dve knihy v oblasti leadershipu. Štúdium  na vysokej škole pedagogickej v Nitre ukončil s vyznamenaním ako najlepší študent fakulty v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk a psychológia. (1990 – 1995).