Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín

SÚBOR
Dátum: 03.08.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 603
3 min. čítania
Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín

Odbor výstavby a bytovej politiky - Odvolanie 

Z dôvodu, že sa konanie týka líniovej stavby sa rozhodnutie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 a 2 v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle Okresného úradu Trenčín, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutej obci: mesto Handlová.

Výrok Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „odvolací orgán"), ako správny orgán príslušný podľa §58 ods. 1 zákona ô. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v spojení čl. I § 4 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný odvolací orgán podľa §118 zákona é. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a v spojení s § 9 ods. 1 a ods. 14 a15 2ákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe odvolania účastníka konania: Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, P. O.BOX 218, 851 02 Bratislava, ICO: 31820174, v zastúpení predsedom združenia Marcelom Slávikom (ďalej len „odvolateľ") preskúmal rozhodnutie mesta Handlová č. SÚ 2022/2942/2949-3/4237/2023/859-2 zo dňa 01.02.2023 v odvolacom konaní a rozhodol takto: OU-TN-OVBP2-2023/029562-0094673/2023

Odvolací orgán podľa  § 59 ods. 3 správneho poriadku zrušuje rozhodnutie mesta Handlová č. SU 2022/2942/2949-3/4237/2023/859-2 zo dňa 01.02.2023 a vec vracia tomuto správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejna vyhlaska - Rozhodnutie o odvolaní_Okresny urad Trencin Veľkosť: 942.9 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.