Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mimoriadna situácia v Handlovej v súvislosti s výstavbou obchodného centra

VIDEO
Dátum: 30.06.2023
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 28427
30 min. čítania
Mimoriadna situácia v Handlovej v súvislosti s výstavbou obchodného centra

Aktualizovaný oznam. Na tomto mieste nájdete informácie, ktorými mesto disponuje 

5.marca 2024 Práce pokračujú podľa plánovaných harmonogramov

Po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie pri výstavbe obchodného centra na Ul. Okružná v Handlovej z 30.6.2023 si Handlovčania všímajú najmä svahové deformácie v tejto lokalite. V uplynulých dňoch sa na sociálnych sieťach objavili informácie o ďalšom menšom zosuve pôdy v tejto lokalite. Michal Dobiš, referent civilnej obrany MsÚ Handlová, k priebehu výstavby uviedol, že pokračujú práce na zastabilizovaní svahu: „Pred týždňom sme mali plánovaný odtrh svahu, ktorý mohli občania vidieť. Pracovníci zabezpečujú tento svah, aby bol stabilný. Nebola to žiadna mimoriadna udalosť, bola to kontrolovaná činnosť geológmi a stavebníkmi.“  V utorok 5.marca sa konalo 13. pracovné stretnutie krízového štábu, ktorý pracuje od vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisace s výstavbou obchodného centra v Handlovej.  Krízového štábu sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Železníc SR, nakoľko v tesnej blízkosti stavby je železničná trať. „Územie je kontrolované z oboch strán, čo sa týka investora aj zo strany železníc. Robia sa inklinometrické merania na pravidelných bázach a územie nevykazuje žiadne pohyby,“ potvrdil Michal Dobiš.

Problémom, na ktorý upozornil investor aj zástupca železníc je pohyb obyvateľov v priestore staveniska, čo je mimoriadne nebezpečné. Ľudia chodiaci do záhradkárskej oblasti využívajú z predchádzajúcich rokov chodník. Mesto preto apeluje na občanov, aby využívali inú prístupovú komunikáciu, ktorá je o pár metrov vyššie.

Ďalšou otázkou zo strany Handlovčanov je, kedy sa dajú do poriadku cesty poškodené pri vývoze veľkého množstva zeminy zo stavby. Všetky komunikácie súvisiace s výstavbou obchodného centra sa budú opravovať v priebehu mesiaca apríl, ak to dovolia klimatické podmienky.  

31. januára 2024 Výstavba obchodného centra na sídlisku Morovnianska cesta pokračuje

Ostatné dva krízové štáby z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v Handlovej sa konali 20. decembra 2023 a 30. januára 2024. Investor informoval o postupe prác a monitorovaní územia. Práce v súvislosti s výstavbou obchodného centra prebiehajú podľa vyjadrení investora podľa harmonogramu. Cesty sa budú opravovať po zime a dokončení prác.

Michal Dobiš, referent civilnej ochrany Mestského úradu v Handlovej, potvrdil, že v poslednej dobe sa začínajú ukazovať menšie trhliny. „Sú spôsobené tromi faktormi,  zvýšenou hladinou spodných vôd, geológiou mesta Handlová a klimatickými podmienkami, ktoré pretrvávajú. Dôležité je, že podľa   geológov to nie je ohrozujúce. Stále sú v prevádzke inklinometrické vrty, ktoré monitorujú pohyb a stabilitu daného územia. Inklinometre v prípade menších trhlín ihneď reagujú, z hľadiska stálych meraní nevykazujú pohyb mimo bežných odchýlok.“    

Investor začal s výstavbou geomreží, ktoré po dokončení stavby budú bezpečne držať celý svah. V prípade menších trhlín vie tieto technologickými postupmi zaceliť. Celá stavba je pod drobnohľadom geológov, na stavenisku prebiehajú pravidelné obhliadky, je zabezpečené dvojstranné posúdenie – geológovia zo strany investora, merania a kontroly prebiehajú tiež zo strany Železníc Slovenskej republiky. Železnice Slovenskej republiky vyhoveli požiadavke investora na dočasné zníženie rýchlosti vlakov do konca januára. Od 1. februára 2024 vlaky budú premávať štandardnou rýchlosťou. Investor potvrdil, že oprava mestských komunikácií na trase vývozu hliny bude zrealizovaná po dokončení vývozu zeminy a vhodných klimatických podmienkach.  

Krízový štáb 30.1.2024 viedol zástupca primátorky, zástupcovia investora IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o., zástupcovia mestských obchodných spoločností, odborní zamestnanci mesta z oddelenia výstavby a životného prostredia, ekonomického, civilnej ochrany a komunikácie mestského úradu, zástupcovia Železníc SR a Mestskej polície Handlová. Plánovaný termín ďalšieho krízového štábu je 5. marca 2024. Mimoriadna situácia v Handlovej trvá od 30. júna 2023.

22. novembra 2023 sa konal v poradí desiaty krízový štáb, na ktorom nebola odvolaná mimoriadna situácia v Handlovej

Územie rozostavaného budúceho nákupného centra na Ul. Okružná je pod stálym dohľadom. Práce na sanácii územia postupujú v spolupráci s odborníkmi na geotechniku. Zasadnutie v poradí desiateho krízového štábu sa konalo za účasti zástupcov Železníc Slovenskej republiky z dôvodu spolupráce pri meraniach a údržbe okolia staveniska. Na štábe sa postupne vyhodnotili úlohy a ich priebežné plnenie z ostatného krízového štábu. Prítomní identifikovali ďalší pokrok v prácach na stabilizácii svahu, neustále prebiehajú inklinometrické merania. Bolo vydané predbežné stavebné povolenie z dôvodu zabezpečenia sanačných prác a ochrany zdravia a majetku obyvateľov.

Stavebník postupuje podľa dokumentov vydaných zodpovedným projektantom na takýto druh práce. Úpravy, ktoré na stavbe prebiehajú sa budú vykonávať v súčinnosti so Železnicami SR, najmä v oblasti čistenia odvodňovacích rigolov. 

Na stavbe budúceho obchodného centra prebiehajú merania. Po zasadnutí krízového štábu na mestskom úrade absolvovali členovia štábu obhliadku v teréne a fyzicky sa presvedčili o rôznych opatreniach, ktoré boli vykonané investorom a zhotoviteľom stavby. Na mieste sa potvrdilo aj fakt, že práce na vyčistení rigola a jeho spriechodnenie sú už takmer ukončené. Prečo mimoriadna situácia stále trvá? Podľa primátorky mesta Silvie Grúberovej: „Mesto potrebuje mať prostredníctvom investora istotu, že svah je stabilizovaný čo vyplynie z inklinometrických meraní, či dochádza na svahu k prípadným posuvom. Keď bude isté, že svah je zastabilizovaný vplyvom viacerých opatrení a že svah sa nehýbe, až následne bude mesto zvažovať odvolanie mimoriadnej situácie.“

Mesto Handlová počas trvania mimoriadnej situácie každý deň podáva Okresnému úradu hlásenia o tom, čo sa na danom území, ktoré je zasiahnuté mimoriadnou situáciou, deje. Okresný úrad denne tieto informácie zisťuje, overuje a občasne porovnáva fakty v teréne. Územie je teda neustále kontrolované. Investor upovedomil mesto, že začiatkom novembra zaznamenal miernu trhlinu v dĺžke približne 15 metrov. Na odstránenie tejto trhliny boli vykonané opatrenia. Mesto kontaktovalo Železnice SR, pričom tie obratom vyslali svojich odborných zástupcov, ktorý dané miesto skontrolovali. Podľa zistených obhliadok nehrozí bezprostredné riziko pre vlakové súpravy alebo obyvateľov. Medzičasom investor v danom mieste vykonal súvisiace stavebno – technické opatrenia, aby sa so situáciou vysporiadal. Krízový štáb viedla primátorka mesta, zúčastnili sa zástupca primátorky, zástupcovia investora IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o., zástupcovia mestských obchodných spoločností, odborní zamestnanci mesta z oddelenia výstavby a životného prostredia, ekonomického, civilnej ochrany a komunikácie mestského úradu, zástupcovia Železníc SR a Mestskej polície Handlová. Ďalší krízový štáb sa uskutoční na mestskom úrade v Handlovej ešte pred Vianocami. Reportáž RTV Prievidza z 10. krízového štábu si pozrite v našej aktualite po kliknutí na tento odkaz. 

16.10.2023 Konal sa v poradí deviaty krízový štáb. Nevstupujte na stavenisko!

Mimoriadna situácia v Handlovej v súvislosti s výstavbou obchodného centra na Ul. Okružná trvá od 30. júna 2023.

Stabilizačné práce na území pokračujú. Aktuálne sú už osadené všetky  inklinometrické a piezometrické zariadenia podľa návrhu odborníkov – geológov. Realizuje sa kontrolný monitoring, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov. Výsledky kontrolných meraní poskytnú obraz o stabilite územia.

Na stavenisku sa stále odstraňujú následky zosuvu zeminy po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie. Zástupcovia investora a stavebníka, spoločnosti IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. majú snahu o to aby, práce postupovali bezpečne a zároveň informovali, že po okolí staveniska sa pohybujú ľudia. Preto aj mesto Handlová žiada všetkých obyvateľov, záhradkárov i tých, korí sú zvyknutí chodiť nad staveniskom, aby tak v záujme svojho zdravia nerobili. Niektoré osadené zábrany v okolí staveniska sú v priebehu dňa odsunuté výlučne pre potreby prejazdu mechanizmov.

Témou krízového štábu bola tiež údržba komunikácií, keďže sa predpokladajú zhoršené klimatické  podmienky. Komunikácie sa priebežne čistia, mesto a investor ďakujú za  trpezlivosť obyvateľom. Aktuálne nie je možné predpokladať termín dokončenia obchodného centra ani termín ukončenia mimoriadnej situácie. Krízový štáb viedla primátorka mesta , zúčastnili sa zástupca primátorky, zástupcovia investora, zástupcovia mestských obchodných spoločností, odborní zamestnanci mesta z odd. výstavby a životného prostredia, ekonomického, civilnej ochrany a komunikácie mestského úradu. Desiaty krízový štáb je naplánovaný na 22. novembra 2023 na mestskom úrade.

 

14.9.2023  V poradí 8. krízový štáb sa konal 5.9.2023 Mimoriadna situácia v Handlovej trvá.

Primátorka mesta, Silvia Grúberová, vyjadrila spokojnosť s postupom prác: „Môžem konštatovať, že som spokojná so závermi ako práce na predmetnom území postupujú vo všeobecnej rovine. Obyvatelia vidia, že odkop svahu stále pokračuje a teda dochádza aj k prevozu hliny cez mesto, kde nezaznávame žiadne problémy. Investor informoval, že boli zriadené odvodňovacie šachty a boli implentované do územia dva inklinometrické vrty, ktoré majú monitorovať prípadné pohyby v rámci daného svahu,“ uviedla primátorka mesta.

Investor informoval, že v ďalšom období sa zabudujú v rámci územia obchodného centra ďalšie dva inklinometrické vrty slúžiace k zaznamenávaniu akéhokoľvek pohybu na predmetnom území, to znamená  stály monitoring prípadných stavebných deformít. Merania z týchto inklinometrických vrtov budú monitorovať stabilitu svahu aj po realizácií ďalších príslušných stavebnotechnických prác. Práce, ktoré boli zadefinované zo strany investora pokračujú plynule a zodpovedne a sú riadené odbornými osobami. Po zabudovaní všetkých prvkov kontroly musí byť svah minimálne pol roka monitorovaný, preto je predpoklad, že mimoriadna situácia bude ešte istý čas trvať.

Na tomto krízovom štábe vyvstala požiadavka na súčinnosť so Železnicami SR pri niektorých činnostiach ako aj meraniach, ktoré si spoločnosť vykonáva pravidelne v zmysle svojich predpisov.

Na 8. krízový štáb bol prizvaný Ing. Boris Vrábel, PhD. zo spoločnosti Geotechnik SK, ktorý je odborne spôsobilou osobou na dohľad nad výkonom prác. Spoločnosť má skúsenosti s projektmi zakladania, meraní v geotechnike, sanácie zosuvov a pod. Krízového štábu sa ďalej zúčastnili primátorka mesta a jej zástupca, zástupcovia investora, zástupcovia mestských obchodných spoločností, odborní zamestnanci mesta z odd. právneho, výstavby a životného prostredia, ekonomického, civilnej ochrany a komunikácie mestského úradu. Zástupcovia Železníc SR neboli prizvaní na rokovanie štábu z dôvodu spustenia železničnej dopravy v plánovanom augustovom termíne, mesto osloví ŽSR k súčinnosti listom.

Mesto k dátumu konania 8. krízového štábu nedisponuje informáciou, v akom stave je projekt železničnej zastávky realizovaný ŽSR, ktorý má byť posudzovaný Útvarom hodnoty za peniaze. O aktuálnom stave bude mesto informovať po obdržaní ďalších informácií.

Príspevok z vyhodnotenia 8. krízového štábu primátorkou mesta si pozrite na YouTube kanáli Regionálnej televízie Prievizda po kliknutí na tento okdaz. 

9.8.2023 – Mimoriadna situácia v meste bude trvať predbežne do konca septembra

Dnes (9.8.2023)  o 11.00 h sa na mestskom úrade konal podľa plánovaného termínu 7. krízový štáb v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciu v meste Handlová. Práce na sanácii územia po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie pri výstavbe obchodného centra na Ul. Okružná v Handlovej postupujú, niektoré sanačné práce sa mierne spomalili z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

Investor postupuje podľa odporúčaní posudkov odborne spôsobilých osôb a v zmysle platnej legislatívy. V areáli sa vykonávajú geologické merania a prieskumy. Železničná doprava bola spustená v plánovanom termíne 1. augusta 2023 po vzájomnom odsúhlasení stavu medzi investorom a železnicami.

Krízový štáb viedla primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, zúčastnili sa ho zástupcovia Policajného zboru SR, Mestskej polície Handlová, mestských organizácií,  stavebného úradu, odborní zamestnanci mesta Handlová v oblastiach životného prostredia, civilnej ochrany, práva a financií . Termín nastávajúceho krízového štábu je 30. 8.2023.

3.8.2023 Obchodné centrum chce investor dostavať. Práce na sanácií územia viditeľne pokročili  

Členovia krízového štábu mesta koncom minulého týždňa konštatovali viditeľný pokrok prác na sanácii územia po náhlej deštrukcii stavebných konštrukcií pri výstavbe obchodného centra na Ul. Okružná v Handlovej. 

Na pôde Mestského úradu v Handlovej sa v stredu 26.7.2023 zišiel 6. krízový štáb mesta zvolaný primátorku mesta Silviou Grúberovou, ktorá poverila jeho vedením svojho zástupcu, Radoslava Iždinského. Zástupcovia investora a stavebníka, spoločnosti IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o., podrobne informovali o postupe prác, ktoré sú už jasne viditeľné v celkovom pohľade na územie stavby a jeho okolia. Najviac poškodenou stranou je investor, ktorý sa k situácii stavia zodpovedne. 

oc_h_-_mesto_h_predlozenie_fotodokumentacie_odstranovanie_defektu_s_prilohou_zo_dna_25072023_page-0010_6fe557_md
FOTO: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o.,  august 2023

Po konaní štábu je možné konštatovať, že zvoz drevnej hmoty z územia bol ukončený do plánovaného termínu 28.7.2023. V území sa pohybovali mechanizmy s hmotnosťou desiatok ton, preto bola vybudovaná v blízkosti železničnej trate dočasná komunikácia. Okolie bude postupne upravené v závislosti od klimatických podmienok. Drevná hmota ostáva majetkom mesta pre vlastné použitie.  

Investor zabezpečuje  odborníkmi odporúčané opatrenia pre sledovanie územia staveniska a jeho okolia. Po odsúhlasení vykonaných opatrení bola spustená železničná doprava, tak ako bolo avizované, od 1.8.2023. 

Investorom budú realizované inklinometrické a piezometrické merania a dodatočný inžiniersko-geologický prieskum odborne spôsobilou osobou. Ten bude trvať niekoľko mesiacov. Investor už teraz v danom území realizuje  geodetické merania. Celkové správy o geologickom stave územia po jeho stabilizácií, budú známe do niekoľkých mesiacov. 

Investor postupuje so sanačnými prácami podľa odporúčaní odborníkov z oblasti statiky a geológie ako aj správcov inžinierskych a telekomunikačných sietí, s ktorými konzultuje presné uloženie infraštruktúry z dôvodu predchádzania jej poškodenia.  

Krízové štáby sú zvolávané v rámci trvajúcej mimoriadnej situácie z dôvodu udalosti z 30. júna 2023. V poradí šiesteho krízového štábu sa zúčastnili zástupcovia investora, Železníc SR, Mestského úradu Handlová, Mestského bytového podniku Handlová spol. s.r.o. a Mestskej polície Handlová. Stretnutie v poradí siedmeho krízového štábu je naplánované na 9. augusta 2023, ak si situácie nevyžiada jeho mimoriadne zvolanie. Mesto Handlová a investor ďakujú obyvateľom za trpezlivosť pri dočasných obmedzeniach v súvislosti s výstavbou budúceho obchodného centra. 

21.7.2023  Drevná hmota sa bude odvážať do piatka 28. júla 2023

Mesto Handlová oznamuje, že z dôvodu spracovania drvenej hmoty po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie pri výstavbe obchodného centra na Ul. Okružná v Handlovej, sa bude táto odvážať do piatka 28. júla 2023 (pôvodný termín bol do piatka 21.júla 2023) a žiada obyvateľov priľahlých bytoviek, aby rešpektovali osadené dočasné dopravné značenie a neparkovali na priľahlom parkovisku a jeho okolí z dôvodu manipulácie s drevnou hmotou a prístupu mechanizmov.  Predpokladaný odvoz drevnej hmoty začne v pondelok 24. júla 2023 s predpokladaným termínom obmedzenia parkovania do piatka 28. júla 2023. Mesto Handlová a investor ďakujú za spoluprácu.

18.7.2023 - Konal sa piaty krízový štáb mesta, 9.30 h MsÚ Handlová

Na stretnutí piateho krízového štábu mesta investor informoval, že sanačné práce postupujú podľa odporúčaní odborníkov a má záujem pokračovať vo výstavbe obchodného centra.

4.7.2023  Zákaz parkovania a odvoz drevnej hmoty od 17. júla 2023

Mesto Handlová informuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá vznikla dňa 30.6. po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie pri výstavbe obchodného centra na Ul. Okružná v Handlovej prebieha sanovanie poškodených drevín investorom. Z dôvodu manipulácie s drevnou hmotou mesto Handlová žiada o rešpektovanie osadeného dopravného značenia medzi bytovými domami na Ul. Okružná č. 8 a č. 10 a rešpektovanie zákazu zastavenia a parkovania na priľahlom parkovisku od pondelka 17. júla do pravdepodobne piatka 21. júla 2023.  Parkovisko bude ohradené v neskorých večerných hodinách 16. júla resp. v skorých ranných hodinách 17. júla 2023. Ďakujeme za pochopenie!

Príkaz primátorky mesta číslo 6/2023 - mimoriadna situácia v meste Handlová zo 14.7.2023 nájdete po kliknutí na tento odkaz

Príkaz primátorky mesta číslo 5/2023 - mimoriadna situácia v meste Handlová zo 14.7.2023 nájdete po kliknutí na tento odkaz

11.7.2023 Po zasadnutí 4. krízového štábu v meste Handlová,  9.30 h, MsÚ Handlová

Postupne sa odstraňujú svahové deformácie, ktoré vznikli po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie pri výstavbe obchodného centra na Ul. Okružná v Handlovej.  Primátorka mesta, Silvia Grúberová spresnila, že momentálne sa zabezpečujú na stavbe také opatrenia, ktoré by mali predchádzať ďalšiemu riziku ohrozenia, či už obyvateľov, ale aj  majetku mesta a Železníc SR: „Za tých jedenásť dní rekapitulujeme. Evakuovaní obyvatelia sa opätovne mohli vrátiť do svojich príbytkov, stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi stavby zo strany štátnej polície, ktorá na mieste zaistila všetky potrebné dôkazy. Vyšetrovanie stále prebieha, nevieme predpokladať koniec, ale čo je podstatné pre krízový štáb mesta Handlová a pre obyvateľov, prebiehajú zatiaľ úkony priamo na stavbe, upravovanie trhlín, ktoré sú evidentné, prebehlo aj geodetické zameranie územia a postupne sa realizuje a bude realizovať prisýpanie päty svahu“.

Zástupcovia Železníc SR informovali, že majú vo svojom investičnom pláne vybudovanie zastávky na sídlisku MC a prebieha zosúladená komunikácia medzi investorom budúceho nákupného centra. O tom, či železničná zastávka na tomto území bude, budú Železnice SR vedieť po predložení a posúdení projektu výstavby zastávky Útvarom hodnoty za peniaze.

Na 4. krízovom štábe boli rozdelené ďalšie úlohy s určením termínov ich plnenia, na základe ktorých sa očakáva návrh okamžitých ďalších riešení súvisiacich so zabezpečením tohto územia. Mesto Handlová očakáva podrobné zhrnutie toho, čo bolo doteraz realizované. Podklady budú dodané na stretnutie najbližšieho krízového štábu, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň. Štábu sa zúčastnili zástupcovia Železníc SR , mesta Handlová a jeho organizácií, investora, stavebníka i mestskej polície. Mesto Handlová informuje, že platí prísny zákaz vstupu do areálu územia, kde sa nachádzajú svahové deformácie a žiada o rešpektovanie označeného územia so zákazom vstupu.

Príkaz primátorky mesta č.3/2023 na riešenie mimoriadnej situácie si pozrite po kliknutí na tento odkaz

Oznam 1.7.2023, 19.15 h Plynové prípojky sú v poriadku. Obyvatelia sa môžu vrátiť do svojich domovov.

Oznam 1.7.2023, 18.30 h S veľkou pravdepodobnosťou sa obyvatelia bytového domu Okružná vrátia domov ešte dnes. Správca žiada obyvateľov bytovky, aby si prišli skontrolovať plynové prípojky

Stretnutie 3. krízového štábu sa začalo o 14.00 h a bolo prerušené o približne o 15.00 h. Jeho členovia čakali na výrok znalca a príchod Policajného zboru Slovenskej republiky na štáb. Na základe znaleckého posudku prof. RNDr. Miloslava Kopeckého, PhD., ktorý konštatoval, že v tomto momente nepredpokladá ohrozenie samotného bytového domu, sa budú môcť obyvatelia vrátiť do svojich domovov.

Primátorka mesta, Silvia Grúberová, sa stretla s obyvateľmi bytovky priamo na mieste a osobne s riaditeľom OOPZ Handlová, Erikom Štofanom, referentom pre civilnú ochranu Michalom Dobišom a zástupkyňou náčelníka Mestskej polície Handlová, Luciou Chudou, objasnili celý postup riešenia tejto mimoriadnej situácie.

Aktuálne prebieha v bytovom dome kontrola všetkých plynových prípojok, nakoľko z dôvodu bezpečnosti bol včera odstavený v bytovke hlavný prívod plynu. Vo veci kontroly plynových prípojok a v záujme čo najrýchlejšieho návratu obyvateľov do svojich domovov, mesto Handlová vyzýva  obyvateľov, aby sa osobne dostavili ku bytovke a kontaktovali povereného správcu - vchodového dôverníka Jozefa Tončka na tel. 0915776873.

Podľa informácií mesta by investor vo výstavbe nákupného centra chcel pokračovať.  Vlakové spojenie je naďalej prerušené a nahradené autobusovou dopravou na úseku Chrenovec - Handlová. Mimoriadna situácia v meste stále trvá, ďalší krízový štáb bude zvolaný podľa potreby a mesto bude informovať.

Oznam 1.7.2023, 13.00 h Informačné stanovište pre obyvateľov bytového domu, ktorí nemajú distupný internet 

Mesto Handlová zriadilo pre obyvateľov bytového domu Ul. Okružná 2,4,6,8, 972 51 Handlová  Informačné stanovište, t.j. na dverách bytovky sa nachádzajú aktuálne oznamy, ktoré čítate aj na tejto stránke.

Oznam 1.7.2023, 11.30 h - Zasadnutie krízového štábu sa posúva na 14.00 h, kedy by mohli byť známe prebežné prvé znalecké (geologické a statické) informácie. 

Oznam 1.7.2023, 9.30 h Ďalšie informácie mesto Handlová zverejní po konaní krízového štábu o 13.00 h , kontakt na krízový štáb

Mesto Handlová zverejňuje kontakt na krízový štáb v súvislosti so zosuvom pôdy na Ul. Okružná a zároveň žiada, aby uvedené tel. číslo bolo kontaktované výlučne v prípade nutnosti: Tel: 0908 397 892. Všetky informácie, ktorými mesto Handlová disponuje, budú zverejnené na tomto mieste. Ďakujeme! Ďalšie informácie mesto zverejní po zasadnutí krízového štábu, ktorý primátorka mesta Handlová zvoláva dnes, 1.7.2023, o 13.00 h. Kontakt pre médiá: Jana Paulínyová: 0908 342 616.

Oznam z 1.7.2023, 1.00 h  V Handlovej je od piatka 30.6.2023,  21.00 h vyhlásená mimoriadna situácia

Stretnutie krízového štábu mesta Handlová sa dňa 30. 6. 2023 konalo o 20.30 h na mieste a následne o 22:45 hod na MsÚ Handlová. Po stretnutí 1. štábu v teréne bola primátorku mesta Handlová, Silviou Grúberovou, vyhlásená o 21.00 h mimoriadna situácia. Vyhlásenie mimoriadnej situácie si pozrite na tomto odkaze

Krízového štábu o 22.45 h zvolaného primátorkou mesta sa zúčastnili zástupcovia policajného zboru, štátnej a mestskej polície, dobrovoľných hasičov, referenta civilnej ochrany, konateľov mestských spoločností, HaZZ, zástupcu investora a stavebníka. Krízový štáb bol ukončený o 23.20 h

Zosuv pôdy nastal 19.41 h v piatok 30.6.2023. Z preventívnych dôvodov boli na pokyn Polície SR evakuovaní obyvatelia z priľahlého bytového domu Ul. Okružná 2,4,6,8, kde je spolu 56 bytov a býva v nich približne 150 obyvateľov. Nikto z obyvateľov nepotrebuje využiť náhradné ubytovanie. V prípade, že by mali obyvatelia z bytového domu potrebu náhradného ubytovania, mesto Handlová  je na situáciu pripravené. Viac informácií o potrebe ubytovania na info@handlova.sk.

Na stavbe sa v čase zosuvu  pôdy a jeho blízkosti nikto nenachádzal, nedošlo k žiadnym zraneniam. Situácia je preverovaná z jestvujúcich kamerových záznamov Policajným zborom SR, ktorý privolá znalca k posúdeniu rozsahu zosuvu a rizík. Od posúdenia závisí ďalší postup návratu obyvateľov do bytového domu ako aj pokračovanie stavby a jej zabezpečenia.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aktuálne zabezpečuje spojenia náhradnou autobusovou dopravou, nakoľko v blízkosti staveniska sa nacháda želeničná trať.

Touto cestou žiadame všetkých obyvateľov, aby neprechádzali úsekom popri trati v miestach zosuvu od železničného viaduktu až po začiatok sídliska Morovnianska cesta a o rešpektovanie pokynov príslušníkov policajného zboru.

Mesto bude situáciu monitorovať a informovať na tomto mieste.

Nižšie si pozrite reportáž Regionálnej televízie Prievizda z večera 30.6.2023.

Text a foto. JP

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.