Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odvolanie SP IMMOBILIEN

SÚBOR
Dátum: 06.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 832
4 min. čítania
Odvolanie SP IMMOBILIEN

Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu 

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám v prílohe predkladá spis s odvolaním, ktoré podalo Združenie domových samospráv, adresa: 851 02 Bratislava, Rovniakova 14, P.O.BOX 218 (ďalej len ako „odvolateľ‟) elektronicky dňa 20.02.2023, ako účastník konania.

 

Odvolanie bolo odvolateľom podané vo veci stavebného povolenia na stavbu: „Obchodné centrum Handlová (OC H)“ definovanej stavebným objektom: SO 01.1 Príprava a zariadenia staveniska; SO 02.1.1 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová RETAIL; SO 02.1.2 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová SUPERMARKET; SO 02.2 Vonkajšie gastro zariadenia a stánky - nerieši sa (bude predmetom samostatného povolenia); SO 02.4 Autoumyváreň - nerieši sa (bude predmetom samostatného povolenia); SO 02.5 Podzemná nádrž SHZ a požiarna nádrž; SO 11.2 Prekládka VN (líniová stavba); SO 12 Trafostanica; SO 13 Náhradný zdroj elektrickej energie; SO 14 Areálové NN rozvody a osvetlenie; SO 16 Prekládka a úpravy NN rozvodov; SO 17 Prekládka a úpravy VO; SO 20 Terénne, sadové a parkové úpravy; SO 21 Reklamné, propagačné a informačné zariadenia; SO 22 Prípojka tepla - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod; SO 23.1 Zdroj tepla a chladu - Technologické zariadenia - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod; SO 23.2 Zdroj tepla a chladu - Elektroinštalácia - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod; SO 23.3 Zdroj tepla a chladu - Stavebná časť - doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod, pre realizáciu stavebných objektov RETAIL a SUPERMARKET a príslušenstva, na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 1495/46, 1495/239, 1495/240, 1495/241, 1495/242 v katastrálnom území Handlová, vydaného dňa 01.02.2023 pod č.j. SÚ 2022/2942/2949-3/4237/2023/859-2 pre stavebníka a navrhovateľa: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina adresa: 010 01 Žilina, Veľká Okružná 1309/17, IČO: 36411680, v zastúpení štatutárneho orgánu Romanom Žigmundom, konateľom spoločnosti a Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská Telefón Fax E-mail Internet 046/5192530 046/5425614 socu2@handlova.sk www.handlova.sk 2

 

cesta 41/A, 831 04 Bratislava, zastúpená na základe plnej moci zo dňa 28.11.2022 spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina,

 

Napadnuté stavebné povolenie č.j. SÚ 2022/2942/2929-3/4237/2023/859-2 bolo odvolateľovi doručené verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby s poukazom na § 139 ods. 3 stavebného zákona, podľa ktorého je podzemné a nadzemné vedenie rozvodu elektriky líniovou stavbou, a v nadväznosti na § 61 ods. 4 stavebného zákona. Verejná vyhláška bola vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Spoločného obecného úradu v Handlovej, web stránke mesta Handlová a verejne prístupnej tabuli mesta Handlová dňa 09.02.2023.

.... celé znenie odvolanie je k dispozícii na stiahnutie v dokumentoch nižšie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Odstúpenie spisu OÚ Trenčín, odvolanie SP IMMOBILIEN II Veľkosť: 351.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.