Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania - Partizánska 8

SÚBOR
Dátum: 06.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 835
4 min. čítania
Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania - Partizánska 8

Zateplenie strešného plášťa bytového domu a sanácia balkónov

Žiadatelia: Vlastníci bytového domu Partizánska 8 Handlová, v zastúpení Okresným správcovským bytovým družstvom Prievidza, adresa : 971 01 Prievidza, Stavbárov č. 6 požiadali dňa 24.05.2023 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Zateplenie strešného plášťa bytového domu a sanácia balkónov ul. Partizánska 8, Handlová “ jestvujúceho bytového domu č. súp. 1647 na pozemku parc.č. 492 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Projektová dokumentácia stavby rieši zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou z expandovaného samozhášavého polystyrénu EPS 100 S Stabil v celkovej hrúbke 220mm a sanáciu balkónov s následnou realizáciou zateplenia spodných a nočných plôch železobetónových panelov balkónov, osadenia nových konštrukcií oceľových zábradlí, bočných zásten a prestrešenia balkónov.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v zmysle § 39a ods.4 zák. č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko sa jedná o zmenu stavby – zateplenie strešného plášťa a sanáciu balkónov jestvujúceho bytového domu č. súp. 1647 umiestneného v zastavanom území mesta a ktorá bude realizovaná v súlade s koncepciou rozvoja mesta, s VZN č. 1/2013 – o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013 ako aj s verejnými záujmami mesta.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ust. §§ 36 ods. 4 a 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie v dokumentoch. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláškou Partizánska 8 Veľkosť: 149.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.