Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Dátum: 12.05.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 991
2 min. čítania
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

25.5.2023

Pozvánka MsZ 25.05.2023 
 

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
zvoláva 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. mája 2023 o 14,00 hodine

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o zriadení Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová, vrátane Štatútu Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová

5. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

6. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2022
A/ Dom kultúry – Mgr. Branislav Čukan
B/ Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová

7. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2022

8. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2022, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2022, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2023

10. Informácia o vykonaných kontrolách

11. Informatívne správy MsBP Handlová, s. r. o. :
A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady za 1. štvrťrok 2023 (január, február, marec);
B/ Informatívna správa o prideľovaní bytov v DOS za 1. štvrťrok 2023 (január, február, marec)

12. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Handlová za rok 2022

13. Rôzne

14. Diskusia a odpovede na otázky poslancov

15. Interpelácia

16. Záver

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.