Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dôležité informácie k plateniu miestnych daní

Dátum: 03.05.2023
Počet videní: 2723
6 min. čítania
Dôležité informácie k plateniu miestnych daní

Spolu s rozhodnutiami k miestnym daniam sa budú roznášať aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Mesto Handlová v druhej polovici apríla doručovalo elektronické rozhodnutia týkajúce sa vyrubenia dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku za komunálne odpady do elektronických schránok podnikateľom, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú svoje elektronické schránky na ústrednom portáli verejnej správy: slovensko.sk aktivované na doručovanie.

Obyvateľom, ktorí nemajú elektronické schránky aktivované na doručovanie, začnú doručovateľky a doručovatelia MsÚ roznášať v papierovej podobe do vlastných rúk listinné rovnopisy elektronických rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady spolu s doložkou o autorizácií v predpokladanom termíne od 12. 5. 2023.

Lehoty splatnosti miestnych daní nájdu obyvatelia v rozhodnutiach. Mesto obyvateľov žiada, aby prednostne využívali platbu elektronickou formou. Ak používajú internet banking, bezhotovostnú platbu môžu zadať prevodom na účet mesta uvedený v rozhodnutí. Ak majú obyvatelia smartfón, postačí naskenovať QR kód uvedený na rozhodnutí. Mesto odporúča, aby mladší rodinní príslušníci, pomohli starším rodinným príslušníkom s bezhotovostnými platbami a následne ich informovali o úhrade alebo im vytlačili potvrdenie o zrealizovaní prevodu. Ak bezhotovostná platba z rôznych dôvodov nie je možná, starším obyvateľom nemôžu pomôcť ich mladší rodinní príslušníci, je potrebné mať pri osobnej návšteve Mestského úradu v Handlovej (MsÚ) rozhodnutie so sebou a pripravenú primeranú výšku finančnej hotovosti k výške platby. Na úrade sa dá platiť iba v hotovosti. Pokladne sú dostupné na prízemí MsÚ a majú pracovnú dobu končiacu o polhodinu skôr, ako je pracovná doba MsÚ z dôvodu spracovania finančnej hotovosti nasledovne:

Pondelok  7:00 h. – 15:30 h.
Utorok  7:00 h. – 14:30 h.
Streda  8:00 h. – 15:30h.
Štvrtok  Nestránkový deň
Piatok  7:00 h. – 13:30 h.

 

Mesto upozorňuje obyvateľov, aby za žiadnych okolností neplatili dane a poplatky pri prebraní rozhodnutia z dôvodu predchádzania neoprávneného spôsobu prevzatia platieb od obyvateľov. V prípade, že by sa obyvatelia stretli s tým, že od nich niekto bude pýtať peniaze na mieste, ihneď je potrebné kontaktovať hliadku Mestskej polície Handlová na tel. čísle 0905 499 384.

Spolu s rozhodnutiami k miestnym daniam sa budú roznášať aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania za zdaňovacie obdobie roku 2019. Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 mesto úroky z omeškania nevyrubovalo. Avšak v priebehu tejto doby neprestala plynúť zákonná lehota, počas ktorej je mesto povinné úrok z omeškania dlžníkovi vyrubiť. Úrok z omeškania, v minulosti označovaný ako penále alebo sankčný úrok sa vyrubuje v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Handlová ako správca dane v súlade s § 156 tohto zákona vyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt nezaplatí daň v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane, pričom daňou sa podľa cit. zákona rozumejú miestne dane, ako aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Úrok z omeškania sa vyrubí z dlžnej sumy dane alebo dlžnej splátky dane a počíta sa za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby vrátane. Zákon určuje, že pri výpočte úroku sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mala byť splátka dane zaplatená. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Mesto pripomína, že zaplatením miestnych daní vo výške a v lehote ustanovenej v doručenom rozhodnutí sa obyvatelia vyhnú:
- vyrubeniu úrokov z omeškania,
- daňovému exekučnému konaniu vykonávanému najčastejšie zrážkami zo mzdy, z dôchodku a iných príjmov, z účtu daňového dlžníka alebo zadržaním vodičského preukazu,
- zriadeniu záložného práva na nehnuteľnosť daňového dlžníka.

Ak obyvateľovi nebude doručené rozhodnutie do vlastných rúk najneskôr do konca mája, je pravdepodobné, že má aktivovanú elektronickú schránku na portáli: slovensko.sk a rozhodnutie mu bolo doručené do tejto schránky. Mesto obyvateľov vyzýva, aby si svoje elektronické schránky skontrolovali. Súčasne upozorňuje, že elektronická schránka nie je emailová adresa.

 

Ing. Mária Lenková, vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.