Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto Handlová má vyhlásené výberové konanie na riaditeľa základnej školy

Dátum: 26.04.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 3518
5 min. čítania
Mesto Handlová má vyhlásené výberové konanie na riaditeľa základnej školy

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať do 5. mája 2023

Mesto Handlová vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľ/-ka Základnej školy na Mierovom námestí. 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (§10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.) ,

b) zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 zákona č. 138/2019 Z. z.),

c) bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.),

d) zdravotná spôsobilosť, (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.),

e) ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z. z.),

f) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.).

Ďalšie požiadavky a kritériá:

a) znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy alebo školského zariadenia

b) riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti ,

c) asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

d) aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),

e) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

f) výhodou je vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),

b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

c) fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.),

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e)motivačný list,

f) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

g) písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy v rozsahu maximálne 4 strany,

h) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné.

Predpokladaný nástup do funkcie: 01.08.2023

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie mesto Handlová ako zriaďovateľ školského zariadenia. Výberovou komisiou je rada školy.

Pred vymenovaním navrhnutého uchádzača do funkcie riaditeľa bude uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky  v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 05. mája 2023 do 1300 hod na adresu: ,,Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.´´ Obálku označte heslom: ,,VÝBEROVÉ KONANIE  - RIADITEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.