Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - SSD, a.s.

SÚBOR
Dátum: 05.04.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 827
4 min. čítania
Oznámenie o začatí územného konania - SSD, a.s.

Rekonštrukcia existujúcej vežovej trafostanice TS 179/ts/960 nahradením časti NN technológie

Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., podal dňa 28.03.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „15869 – Handlová – ul. Československej armády Rekonštrukcia TS 179/ts/960 a rozšírenie NNK“ na pozemkoch ul. ČSA, 1. mája a Lipová v k.ú. Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúcej vežovej trafostanice TS 179/ts/960 nahradením časti NN technológie TS novou technológiou, čím sa navýši vyššia prenosová kapacita elektrických zariadení so zaistením kvality dodávky elektrickej energie k odberným miestam. Rekonštrukcia sa zrealizuje vo vnútri vežovej trafostanice. Rozšírenie nového NN zemného vedenia bude vedené v zeleni v trase existujúcich NN zemných vedení v úseku rekonštruovanej TS 179/zs/960 po istiace skrine PRIS 8 pri č.d 236 ul. ČSA a PRIS 3 č. 23. Prechod vedenia popod asfaltové cesty ul. Lipová a ul. 1. mája sa zrealizuje pretlakmi. Prechod vedenia ponad vodný tok Struhár je určený v oceľovej chráničke, ktorá sa priloží k existujúcemu vedeniu uloženému v existujúcej chráničke. V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40. Rozšírením NNK vedení sa k existujúcim zemným vedeniam uloží nové zemné káblové vedenie, NN zemné vedenia sa zokruhujú, čím sa eliminuje poruchovosť prevádzky a dodávky elektrickej energie k odberným miestam. Montážou novej skrine PRIS sa umožní pripojenie nových odberných miest. Ochranné pásmo uložených vedení je existujúce.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.05.2023 o 11,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, prízemie, č. dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni: streda 8,00 – 16,00 hod.,). Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046/519240, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie oznámenia je k dispozícii na stiahnutie nižšie v dokumentoch v o formáte .pdf

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SSD - ELSPOL - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou Veľkosť: 169.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2023
SSD - graficky nakres Veľkosť: 333.8 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.