Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o stavebnom povolení - Domov mládeže

SÚBOR
Dátum: 22.03.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1118
Oznámenie o stavebnom povolení - Domov mládeže

Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom – Dopravné riešenie

Žiadateľ: RIH, s.r.o., adresa: 971 01 Prievidza, podal dňa 06.10.2022 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom – Dopravné riešenie“ na pozemku v k.ú. Handlová.

Na zmenu stavby bolo Mestom Handlová vydané dňa 11.11.2022 rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom SÚ 2022/3531/22237-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2022.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad preskúmal a prejednal žiadosť o stavebné povolenie a po preskúmaní žiadosti takto rozhodol:

zmena stavby: Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom – Dopravné riešenie

v rozsahu:
stavebnými úpravami a trvalým dopravným značením rekonštrukcia a doplnenie jestvujúcej spevnenej plochy vrátane dispozičného riešenia parkovania osobných morových vozidiel a prepočtomvytvorených 62 ks parkovacích miest pre osobné vozidlá, z toho 3 ks stojiská vyhradené pre osoby ťažkým zdravotným postihnutím

 • Smerové usporiadanie: Napojenie riešených spevnených plôch k jestvujúcim komunikáciám bude riešené cez zapustený obrubník bez skosenia, resp. cez jestvujúci nízky obrubník, resp. zoseknutím jestvujúceho obrubníka na úroveň nivelety priľahlej komunikácie
 • Výškové usporiadanie: Samotné navrhované spevnené plochy budú od priľahlej zelene oddelené cestným obrubníkom so skosením, uložených 12 cm nad niveletu spevnenej plochy
 • Šírkové usporiadanie: Parkovacie miesta s kolmým státím majú rozmer min. 2,5 x 4,5 m, 2,5 x 5,0 m, resp. 2,5 x 5,3 m, tri státia pre vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím majú rozmer 3,5 x 4,5 m, v súlade s platnou STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel pre vozidlá skupiny 1, podskupiny 02 veľké osobné automobily, karavany
 • Povrchová úprava: betónové dlažobné tvarovky PREMAC SIKO 20 uložené na štrkodrve a drvenom kamenive
 • Trvalé dopravné riešenie: Na vyznačenie parkovacích miest budú použité vodorovné dopravné značenia – 622 „Parkovacie miesta‟ s kolmým státím, na vyhradenie parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je navrhnuté zvislé dopravné značenie 272 - „Parkovisko‟ s dodatkovou tabuľkou 506-82 - „dodatková tabuľka‟ - so symbolom „parkovacieho preukazu‟
 • dažďové vody budú odvádzané pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi okolitého terénu, zachovaním dažďového vpustu v mieste prepojenia budov – blokov „A‟ a „B‟, zároveň typom navrhovanej dlažby bude zabezpečené aj vsakovanie vody do podložia
  na ul. Československej armády na pozemku KN – C parcelné číslo:
 1. KN – C parc.č. 2331, 2332 – vo vlastníctve navrhovateľa: RIH, s.r.o., 971 01 Prievidza, Záhradnícka 726/24, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 6588
 2. KN – C parc.č. 2330/1 – vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A – Strednej odbornej školy, 972 51 Handlová, Lipová 8, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2708 a v súlade so Zmluvou o nájme pozemku č. 10/2022 uzatvorenej dňa 10.06.2022 v zmysle § 663 na nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
 3. KN – C parc.č. 2335 – vo vlastníctve Mesta Handlová, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1 a v súlade s Nájomnou zmluvou uzavretou dňa 10.06.2022 podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii vo formáte .pdf na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - stavebne povolenie, prestavba BD RIH, parkoviska Veľkosť: 299.1 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.