Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - verejné osvetlenie

SÚBOR
Dátum: 20.02.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 463
Oznámenie o začatí územného konania  - verejné osvetlenie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Handlová – časť Morovnianská a Okružná cesta

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ: Mesto Handlová, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Silviou Grúberovou adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7 podal dňa 17.02.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Handlová – časť Morovnianská a Okružná cesta“ na pozemkoch ulíc Morovnianska cesta a Okružná v k.ú. Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia zahŕňajúcu demontáž pôvodných oceľových/betónovo – oceľových stožiarov, demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzačov, nové napájacie káblové vedenie uložené v zemi, nové hliníkové stožiare vrátane elektro výzbroje, nové svietidlá a nový rozvádzač. Novú sústavu verejného osvetlenia bude možné komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť do systému SMART city. V rámci výkopových prác bude vykonaná aj prekládka rozhlasových vedení do zeme a pokládka HDPE chráničky optických káblov do výkopu.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Ráztočno, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.03.2023 o 9,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00 – 16,00 hod.,). Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046/5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii nižšie v .pdf dokumente spolu s prílohou verejné osvetlenie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ráztočno - pre Handlovú, Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou Veľkosť: 211.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
01 Verejné osvetlenie Veľkosť: 743.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.