Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová

Dátum: 02.02.2023
Počet videní: 694
Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona. 

  • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
  • Názov navrhovanej činnosti: Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová
  • Miesto realizácie: k. ú. Handlová
  • Predmet činnosti: Zmena navrhovanej činnosti sa týka vybudovania zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu prednostne zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu.
  • Navrhovateľ:  HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 30. 01. 2021 sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO: 31 633 765, v zastúpení spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31 392 547.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 65 ods. 3) zákona na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.