Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

V minulom roku ste kúpili alebo predali nehnuteľnosť?

Dátum: 04.01.2023
Počet videní: 1474
V minulom roku ste kúpili alebo predali nehnuteľnosť?

Ak áno, do konca januára 2023 ste povinný podať daňové priznanie.

Mesto ako správca dane z nehnuteľností pripomína občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Handlová do svojho vlastníctva, že priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k tejto dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Kúpa a darovanie

Daňovník, ktorý v roku 2022 kúpil nehnuteľnosť alebo ju získal darovaním, prípadne uzatvoril nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom alebo uzatvoril zmluvu o nájme pozemku na obdobie najmenej päť rokov a ako nájomca je zapísaný v katastri, má povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2023.

Predaj a darovanie

V tejto lehote na podanie priznania je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti aj daňovník, ktorý nehnuteľnosť v roku 2022 predal, či daroval.

Zmena výmeru či užívania 

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva i v prípade, ak dôjde napr. k zmene výmery parcely, či druhu pozemku, k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, k začatiu užívania drobnej stavby alebo stavby tvoriacej príslušenstvo k hlavnej stavbe, k zmene účelu užívania stavby, bytu alebo nebytového priestoru, k zmene podielu na liste vlastníctva, prípadne k odstráneniu stavby.

Dražba či dedičstvo

Mesto dáva do pozornosti, že ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Oslobodenie od dane

Spôsob uplatnenia nároku daňovníka na oslobodenie od dane z pozemkov alebo zníženie dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov je uvedený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová o dani z nehnuteľností (podrobnosti si prečítajte v samostatnom článku Miestne dane.

Tlačivá

Priznanie podáva daňovník správcovi dane na predpísanom tlačive Ministerstva financií SR, ktoré je spoločné pre viaceré druhy daní:

  • Priznanie k dani z nehnuteľností,
  • k dani za psa,
  • k dani za predajné automaty
  • a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Kto podáva daňové priznanie?

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie môže podať ich zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Vyplnené tlačivo je možné poslať elektronicky cez portál slovensko.sk, poštou alebo priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Handlová, príp. podať v kancelárii Oddelenia daní a podnikateľskej činnosti.

Pokuta

Ak daňovník priznanie nepodá v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu v zmysle § 154 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., za ktorý mu správca dane uloží pokutu podľa § 155 tohto zákona.

Odkaz na stránku Ministerstva financií SR:

  1. Priznanie k DzN
  2. Poučenie k priznaniu
  3. Potvrdenie o podaní priznania

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.