Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatok za komunálne odpady bude o niečo vyšší

Dátum: 22.12.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2954
Poplatok za komunálne odpady bude o niečo vyšší

Mesto zohľadnilo len priame výdavky.

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. 1. 2023 (ďalej len „VZN“).

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 05.12.2019 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14. 12. 2020. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok platí poplatník, ktorým je:

1) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

2) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

3) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Určenie poplatku vychádza zo zavedeného systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Handlová. Pre rok 2023 bolo mesto nútené pristúpiť k zvýšeniu sadzby paušálneho poplatku za komunálne odpady na sumu 0,09 eura za osobu a kalendárny deň, čo je vo vyjadrení za osobu a kalendárny rok v sume 32,85 eura.

Zvýšenie poplatku za komunálne odpady vychádza zo skutočných nákladov na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré boli mestu vyfakturované a neboli v poplatku za komunálny odpad zahrnuté, ako napr. triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý mesto začalo vykonávať na základe zákonnej povinnosti. Taktiež sa vo všetkých výdavkoch premietol rast cien pohonných látok, energií, miezd a okrem iného aj inflácia. V kalkulovaných výdavkoch mesto zohľadnilo len priame výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Výdavky na práce súvisiace s administratívnym spracovaním poplatku ako je tlač rozhodnutí, doručovacie poplatky, poštovné a pod. mesto hradí zo svojho rozpočtu.

Mesto poplatok zníži:

  1. o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia fyzická osoba staršia ako 65 rokov. Nárok na zníženie poplatku poplatníkovi, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej vekovej hranice poplatníka najneskôr k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
  2. o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo je prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. Nárok na zníženie poplatku preukazuje poplatník poskytnutím údajov o držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP/S prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup alebo dokladom potvrdzujúcim, že je prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou.
  3. o 50 %, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní a menej ako 292 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to dokladmi podľa § 5 ods. 1 písm. a) VZN.
  4. o 80 %, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 292 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to dokladmi podľa § 5 ods. 1 písm. b) VZN.

Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa dlhodobo nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to dokladmi podľa § 5 ods. 2 VZN. Poplatník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podaním písomnej žiadosti a predložením hodnoverných dokladov podľa VZN najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov, ku ktorým má mesto zriadený prístup, mesto má právo požiadať poplatníka o predloženie potrebných dokladov v listinnej podobe. Sadzba poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu ostáva bez zmeny v sume 0,0424 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.

odpady

Autor: Mária Lenková, vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.