Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plaketu tu za rozvoj baníctva na Hornej Nitre získali dve osobnosti baníckeho stavu, Fedor Boroška a Stanislav Gurský

GALÉRIA
Dátum: 04.09.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2478
Plaketu tu za rozvoj baníctva na Hornej Nitre získali dve osobnosti baníckeho stavu, Fedor Boroška a Stanislav Gurský

Zároveň boli odovzdané odznak sv. Barbory a Čestný odznak Ministra hospodárstva SR Irene Laukovej a Jozefovi  Fazekašovi.

Plaketu tu za rozvoj baníctva na Hornej Nitre získali dve osobnosti baníckeho stavu, Fedor Boroška a Stanislav Gurský

Baníctvo je neodmysliteľne spojené s históriou Hornej Nitry. V piatok 2. septembra 2022 vyhlasovatelia ocenenia, zástupcovia mesta Handlová, Hornonitrianskych baní Prievidza  a Združenia miest a o obcí hornej Nitry, odovzdali v obradnej sieni Mestského úradu v Handlovej ocenenia vzácnym osobnostiam baníckeho stavu. Zároveň boli odovzdané odznak sv. Barbory a Čestný odznak Ministra hospodárstva Slovenskej republiky ďalším dvom osobnostiam Irene Laukovej a Jozefovi  Fazekašovi. Udeľovanie Plakiet za rozvoj baníctva na Hornej Nitre  je  súčasťou Regionálnych osláv Dňa baníkov v Handlovej od roku 2008.

Prítomným zástupcom Hornonitrianskeho baníckeho spolku, Spolku priateľov bane Nováky a Handlovského baníckeho spolku a ďaším sa prihovoril zástupca primátorky mesta Handlová, Radoslav Iždinský: "V tejto chvíli nevieme s určitosťou povedať ako bude vyzerať oceňovanie a regionálne oslavy dňa baníkov v budúcnosti, no v mene súčasného vedenia mesta Handlová vieme prisľúbiť, že oslavy dňa baníkov chcem zachovať aj naďalej a zároveň rozvíjať a podporovať banícke tradície aj pre ďalšie generácie."

Plaketa za rozvoj baníctva na Hornej Nitre je prejavom verejného uznania, ktorého cieľom je spoločensky ohodnotiť  významné činy, aktivity a prínos jednotlivcov pri rozvoji baníctva na Hornej Nitre. Vyhlasovatelia ocenenia, ktorými sú mesto Handlová, Hornonitrianske bane Prievidza a Združenie miest a obcí hornej Nitry od roku 2008 udelili plaketu  štyridsiatim trom osobnostiam, ktorí ocenenie obdržali v troch kategóriách. Región Hornej Nitry prechádza transformačným procesom a ťažba uhlia pomaly končí. Priemyselná ťažba uhlia v Handlovej bola ukončená v septembri 2021 po 112 rokoch. V budúcom roku sa uzavrú všetky bane na Hornej Nitre a vyhlasovatelia ocenenia budú rozhodovať o tom, ako budú významné osobnosti baníctva prezentované naďalej.

Plaketu za rozvoj baníctva na Hornej Nitre 2022 si prevzal za významnú podporu baníctva na Hornej Nitre Ing. Fedor Boroška

IMG_3536

Generálny riaditeľ HBP, a.s. odozvdáva Plaketu za rozvoj baníctva na Hornej Nitre 2022 Fedorovi Boroškovi (vpravo)

Fedor Boroška v októbri 1962, po absolvovaní 4. ročníka  Baníckej fakulty vysokej školy technickej v Košiciach, nastúpil na Baňu Cigeľ ako pomocný technik. Po ukončení vysokoškolského štúdia od  júna 1963 absolvoval nástupnú prax. Ako správny baník vo výrobnom procese postupne prešiel takmer všetkými funkciami – od revírnika, dispečera, prevádzkového inžiniera, zástupcu vedúceho úseku, vedúceho odboru technického rozvoja až po vedúceho I. úseku Bane Cigeľ.

Od júla 1970 bol menovaný do zodpovednej a náročnej pozície výrobného námestníka. Celé obdobie „výrobárskej praxe“  spojil s aktívnou činnosťou zlepšovateľa. Jeho blízky vzťah k hľadaniu racionálnych riešení sa osvedčil vo všetkých riadiacich pozíciách. Stal  sa  autorom rozpracovania organizácie práce v nepretržitej prevádzke, ktorá bola využitá práve v Bani Cigeľ v roku 1970, po zakúpení investične náročnej zahraničnej banskej výstuže.

V auguste  1975 nastúpil pracovať na vtedajšie odborové riaditeľstvo Uhoľných a lignitových baní v Prievidzi do oblasti riadenia výroby, technickej prípravy výroby, výhľadových koncepcií a stratégie firmy. Pôsobenie v akciovej spoločnosti  ukončil v máji 2007 na poste špecialistu pre stratégiu. 

O svoje bohaté odborné a praktické poznatky  sa rád podelil  aj ako lektor na rôznych seminároch, školeniach a odborných aktívoch. Prínos pána inžiniera  Fedora Borošku  za viac ako 44 rokov v prospech rozvoja slovenského uhoľného baníctva bol  v roku 2001 vyzdvihnutý udelením rezortného ocenenia – Čestného  odznaku ministra hospodárstva Slovenskej republiky za pracovnú vernosť.

Aj po odchode z Hornonitrianskych baní Prievidza sa banícke spoločenstvo mohlo oprieť o jeho skúsenosti z poznania špecifík ťažobného priemyslu v kontexte celospoločenských záujmov a potrieb. Od apríla 2007 s plnou zodpovednosťou deväť rokov zastupoval záujmy stavovskej organizácie Slovenskej banskej komory, ako riaditeľ jej úradu. Významne  sa  podieľal na presadení dôležitých zákonov a uznesení vlády Slovenskej republiky, vytváraní priaznivého legislatívneho rámca potrebného pre stabilizáciu uhoľného baníctva a využívanie domácich surovinových zdrojov.

Jeho záujem o zachovávanie baníckych tradícií v roku 2012 vyústil do iniciatívy založenia Hornonitrianskeho baníckeho spolku. V roku 2016 mu bol za aktívnu spolkovú činnosť a osobný prínos pre rozvoj baníctva, pri príležitosti celoslovenských osláv Dňa baníkov v Banskej Štiavnici, udelený Čestný odznak ministra hospodárstva Slovenskej republiky za zachovávanie tradícií.  

Svojou aktivitou a profesionálnymi skúsenosťami dokázal účinne ovplyvňovať tvorbu zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky týkajúcich sa využívania domáceho nerastného bohatstva, ťažby uhlia, energetiky, sociálneho zabezpečenia baníkov, ako aj vzdelávania mladej generácie v technických študijných odboroch.  Celú profesionálnu kariéru podporoval rozvoj slovenského uhoľného baníctva.

Plaketu za rozvoj baníctva na Hornej Nitre 2022 za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo na Hornej Nitre si prevzal Ing. Stanislav Gurský

IMG_3565

Gratulácia k udeleniu Plakety za rozvoj baníctva na Hornej Nitre 2022 z rúk zástupcu primátorky mesta Stanislavovi Gurskému (vľavo)

Stanislav Gurský nastúpil do Bane Nováky po skončení Baníckej fakulty VŠT Košice 1. 8. 1977 ako technický ašpirant. Odborná zdatnosť a organizačné schopnosti, ho o rok neskôr predurčili na pozíciu vedúceho  zmeny.  V roku 1980 sa stal zástupcom vedúceho investičnej výstavby a v roku 1981 vedúcim úseku vetrania. Zvýšenú pozornosť venoval požiarnej prevencii s cieľom maximálne eliminovať nepriaznivý dopad požiarov a zápar na produktívne pracoviská. Popri pracovnom zaradení pôsobil aj ako banský záchranár. V roku 1986 sa stal vedúcim ťažobného úseku. Vysokú odbornosť a profesionalitu preukázal od roku 1990 ako vedúci odboru riadenia  a v rokoch 1993 – 1995 ako výrobný námestník. Od 1. apríla 1995 bol menovaný do funkcie riaditeľa odštepného závodu Baňa Nováky. V pre baníctvo náročných ekonomických podmienkach viedol závod k prosperite, uskutočnil rad organizačných zmien s cieľom zachovania funkčnosti spoločnosti. Po zlúčení baní Cigeľ a Nováky  do jedného celku od 1. 1. 2003 úspešne viedol spoločný závod.

Od 1. 1. 2007, kedy sa Baňa Nováky v rámci reštrukturalizácie spoločnosti  stala ťažobným úsekom Hornonitrianskych baní Prievidza, až do dnes vykonáva funkciu projektového manažéra a zároveň aj riaditeľa spoločnosti AGRO GTV Nováky. Ako projektový manažér sa zaslúžil o prípravu, realizáciu a rozbeh významných investícií spoločnosti – o prípravu ťažobnej kapacity 11. pole Nováky, pestovanie paradajok v AGRO GTV Nováky, chov sumčeka afrického v AGRO Rybia farma Handlová,  dodávky elektrickej energie v Handlovskej energetike a ďalšie.

Po vzniku akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza od 1. 7. 1996 sa stal členom predstavenstva a od 30. 8. 2002 podpredsedom predstavenstva. S menom inžiniera Stanislava Gurského sa spája nielen vysoké pracovné nasadenie, ale aj záujem o zachovávanie baníckych tradícií. Od roku 2006 je predsedom Spolku priateľov Bane Nováky. Už v roku 1999 bol nápomocný pri sprístupnení hnedouhoľnej expozície Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a v roku 2015 pri zriadení Uhoľnej expozície Slovenského banského múzea v Handlovej.

V roku 2004 mu bolo počas celoslovenských osláv Dňa baníkov v Banskej Štiavnici udelené rezortné ocenenie Čestný odznak ministra hospodárstva SR za pracovnú vernosť. V tomto roku má pán Gurský jedno malé osobné jubileum. 1. augusta pred 50 rokmi vstúpil po prvýkrát do podzemia. Svoje prvé fáranie absolvoval tu v handlovskej bani.

Čestný odznak Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska „Svätá Barbora“ za „Zachovávanie baníckych zvykov a tradícií udeľuje výkonný výbor Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska v zmysle Zásad vnútorných a vonkajších vzťahov Združenia a za rok 2021 si ho prevzal Ing. Jozef  Fazekaš, CSc.

IMG_3581

Jozef Fazekaš (vľavo) si prevzal Odznak sv. Barbory od predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Erika Sombathyho. Na fotografii prijíma gratuláciu od generálneho riaditeľa HBP, a.s.

Jozef Fazekaš v roku 1977 ukončil VŠT Košice, Banícku  fakultu  smer dobývanie ložísk,  odbor banská a ložisková geológia. Počas štúdia sa aktívne zapájal do vedeckých prác, výsledkom čoho boli účasti v celoštátnych študentsko- vedeckých  súťažiach.

V roku 1977 nastúpil do práce v Hornonitrianskych baniach Prievidza na Baňu Cígeľ  na funkciu banského geológa. Počas trvania pracovného pomeru prešiel všetky pracovné zaradenia súvisiace s prácou banského – uhoľného geológa. Pracoval ako vedúci odboru meračstva a geológie na Bani Cígel a neskôr aj ako hlavný geológ Handlovského uhoľného ložiska. Okrem štandardných geologických prác realizoval rôzne  geologické práce okolo novo zakladajúcich  banských polí.  Uvádzal do praxe moderné geologické spôsoby sledovania, usmerňovania a vyhodnocovania geologických prác v uhoľnom baníctve. Je autorom niekoľkých „Výpočtov zásob a Operatívnych výpočtov uhoľných  zásob“, ako aj Výpočtov zásob nevyhradených ložísk a odborných posudkov.  Je spoluautorom  projektov otvárania nových banských, ťažobných oblasti. Pôsobil ako geologický expert pri posudzovaní  nových banských polí aj v zahraničí. 

Získané výsledky publikoval v rezortných a celoštátnych periodikách. Venoval sa prednáškovej činnosti, kde odovzdával svoje skúsenosti z poznatkov uhoľnej  geológie. V roku 1995  obhájil titul kandidáta geologických vied. Pracovný pomer V roku 1977 nastúpil Ing. Jozef Fazekaš do práce v Hornonitrianskych baniach Prievidza ukončil v roku 2015 odchodom do starobného  dôchodku. Z titulu držiteľa niekoľkých preukazov odborných  spôsobilostí poskytoval  odborné, geologické a geotechnologické  služby.

Čestný odznak ministra hospodárstva „Za zachovanie tradícií“ v zmysle Smernice  č. 1/2014 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o udeľovaní čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky zamestnancom v odvetviach baní, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu bol udelený RNDr. Irene Laukovej

IMG_3617

Irene Laukovej (vľavo)bol odovzdaný Čestný odznak Ministra hospodárstva SR za rok 2020.  Odovzdanie odznaku čakalo na ocenenú takmer dva roky z dôvodu pendemických opatrení. 

Irena Lauková v roku 1973 ukončila vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Komenského, prírodovedecká fakulta, špecializácia geológia a od tohto roku  pracovala v štátnom podniku  Vodné zdroje Bratislava. Svoju pracovnú pozíciu vymenila v roku 1979 a zamestnala so v Hornonitrianskych baniach Prievidza, Baňa Cigel, kde pracovala vo funkciách: vedúci hydrogeológ, vedúci oddelenia hydrogeológie a životného prostredia a riaditeľka odboru životného prostredia.

V rámci svojho profesijného zaradenia komplexne vykonávala a zodpovedala za činnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva a hydrogeológie. Metodicky usmerňovala činnosti súvisiace so životným prostredím v rámci HBP, a.s., vedenie hydrogeologickej dokumentácie, dodržiavanie ustanovení Banského zákona a platných predpisov v oblasti životného prostredia a vodného hospodárstva. Vypracovávala rôzne etapy hydrogeologických projektov, zabezpečovala spoluprácu a súčinnosť s orgánmi štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy.  Aktívne sa podieľala na tvorbe noriem pre bane s nebezpečenstvom prievalov vôd a zvodnených hornín.  Je spoluautorkou niekoľkých „Výpočtov zásob a Operatívnych výpočtov  uhoľných  zásob“ a odborných posudkov. Pracovný pomer ukončila r. 2017 odchodom do starobného  dôchodku. Bola v zakladajúcej skupine a doteraz je aktívnou členkou riadiaceho výboru Hornonitrianskeho baníckeho spolku v Prievidzi.  

Ocenenia v piatok 2. septembra odovzdávali za mesto Handlová zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský, za HBP, a.s. predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Peter Čičmanec a za Združenie miest a obcí Hornej Nitry predseda združenia, Vojtech Čičmanec. Jozef Fazekaš a Irena Lauková, členovia Hornonitrianskeho baníckeho spolku si prevzali odznaky od predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erika Sombathyho.

IMG_3496

Gratulujeme!

Autor JP: FOTO: Stanislav Stehlík

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.