Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Telecom

SÚBOR
Dátum: 03.08.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 550
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Telecom

Slovak Telecom - Kaufland

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava, adresa : 817 62 Bratislava, Bajkalská č. 28 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou: TTL Group, s.r.o., adresa: 957 01 Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 183/47 podal dňa 30.05.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTH_SK_Kaufland_Handlová“ na pozemkoch ul. Okružná v k.ú. Handlová.


Projektová dokumentácia rieši optické pripojenie plánovaného obchodného domu Kaufland v Handlovej na ulici Okružná za účelom zvýšenia kvality a kapacity poskytovaných telekomunikačných služieb. Trasa povedie vo voľnom výkope s podtlakmi chodníkov a miestnych komunikácií. Do výkopu sa od jestvujúceho PODB Okružná 8 položí DB 7x7. Pred obchodným domom sa zmení na dimenziu DB 4x7 a pred Kauflandom na DB 2x7.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.09.2022 o 9,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni: streda 8,00 – 16,00 hod.,). Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046/5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o územnom konaní v určenej lehote, alebo predĺženej lehote, nepredloží svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Slovak Telekom-TTL Group - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou kaufland Veľkosť: 184.9 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.