Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - RIH

SÚBOR
Dátum: 25.07.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 740
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - RIH

Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom.

Navrhovateľ: RIH, s.r.o., adresa : 971 01 Prievidza, Záhradnícka 726/24, IČO: 53838173 podal dňa 23.06.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom“ jestvujúceho objektu č. súp. 236 na pozemku KN – C parc.č. 2331, 2332, 2330/1 v k.ú. Handlová.

Projektová dokumentácia stavby rieši komplexnú prestavbu so zmenenou dispozíciou interiérov blokov „A‟ a „B‟ jestvujúceho objektu domova mládeže č. súp. 236 na bytový dom, prístavbu pavlače a balkónov ku každej bytovej jednotke, zateplenie obvodného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, nové vnútorné inštalácie zdravotechniky, elektroinštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, rozvody vykurovania a výmenu vykurovacích telies, návrh umiestnenia parkovacích miest pre bytový dom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 36 ods. 1 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.08.2022 o 12,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, prízemie, č. dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 ( predovšetkým v dni: streda 8,00 – 16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí RIH Veľkosť: 184.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.7.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.