Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

SÚBOR
Dátum: 19.07.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 907
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Riaditeľ/-ka CVČ 

Mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje 

V ý b e r o v é   k o n a n i e  

na obsadenie miesta  riaditeľa Centra voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

 1. a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (§10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.) ,
 2. b) zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 3. c) bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.),
 4. d) zdravotná spôsobilosť, (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 5. e) ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 6. f) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,  vrátane vysvedčenia,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné.

Predpokladaný nástup do funkcie: 01.09.2022

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie mesto Handlová ako zriaďovateľ školského zariadenia. Výberovou komisiou je rada školy.

Pred vymenovaním navrhnutého uchádzača do funkcie riaditeľa bude uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie odpisu z registra trestov.

Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky  v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr 09.augusta 2022 do 1300 hod na adresu Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE  - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

V Handlovej, dňa 19. 07.2022   

    

                                                                                                                            Mgr. Silvia Grúberová

                                                                                                                                primátorka mesta

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
vyberovekonanie_riaditel CVC 2022 Veľkosť: 168.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.