Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Okresný úrad uznal zvernicu aj s čiernou stavbou

Dátum: 08.06.2022
Počet videní: 1695
Okresný úrad uznal zvernicu aj s čiernou stavbou

Podľa názoru právnikov mesta postupovala spoločnosť VAŠA pri budovaní oplotenia zvernice v rozpore s platnou legislatívou.

Okresný úrad Prievidza 13. mája 2022 uznal samostatnú zvernicu Tri Studničky — poľovný revír, ktorý tvoria pozemky v katastrálnom území mesta Handlová s celkovou výmerou 61 7062 m2. Vlastníkom všetkých pozemkov aj zvernice je spoločnosť VAŠA s.r.o. z Novák, ktorá o uznanie poľovného revíru požiadala 25. januára 2022. Mesto sa proti rozhodnutiu Okresného úradu Prievidza odvolalo. Dňa 26. 3. 2021 spoločnosť VAŠA ohlásila stavebnému úradu mesta Handlová drobnú stavbu „Oplotenie – samostatná zvernica Tri studničky“. Následne dňa 20. 4. 2021 stavebný úrad mesta Handlová oznámil spoločnosti VAŠA, že oznámenie nespĺňa náležitosti vyžadované stavebným zákonom, lebo sa nejedná o drobnú stavbu. Spoločnosť VAŠA napriek tomu bez stavebného alebo iného povolenia oplotenie vybudovala. Mesto Handlová, ako miestne príslušný stavebný úrad, zahájil štátny stavebný dohľad, v rámci ktorého sa dňa 10. 3. 2022 uskutočnila obhliadka miesta. Výkonom štátneho stavebného dohľadu bolo zistené porušenie stavebného zákona.

Okresný úrad Prievidza medzitým dňa 21. 2. 2022 verejnou vyhláškou zverejnil oznámenie o možnosti sa vyjadriť k podkladom konania o uznanie poľovného revíru „Samostatná zvernica Tri Studničky“. Mesto Handlová prostredníctvom svojho právneho zástupcu z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA doručilo Okresnému úradu Prievidza vyjadrenie s jedenástimi pripomienkami, medzi inými aj s námietkou, že oplotenie zvernice bolo vybudované bez stavebného povolenia a v rozpore s platnou legislatívou.

Okresný úrad Prievidza sa v odôvodnení rozhodnutia vysporiadal so všetkými námietkami mesta v jednom odseku, kde uvádza, že na základe zistených skutočností sa námietky zo strany mesta Handlová nezakladajú na správne zistených skutočnostiach alebo boli mylne prezentované a pre správny orgán je podstatný len projekt zvernice. Mesto Handlová sa s uvádzaným záverom v celom rozsahu nestotožňuje a odôvodnenie v tejto časti považuje za nedostatočné.

„Okresný úrad Prievidza sa v odôvodnení rozhodnutia vôbec nevenoval skutočnosti, či bolo oplotenie zvernice, ako základná náležitosť potrebná pre jej uznanie, vybudované v súlade s platnou legislatívou, ani či si spoločnosť VAŠA splnila svoje povinnosti pri budovaní tohto oplotenia. Pritom oplotenie zvernice, ktorá je predmetom uvedeného konania, bolo zrealizované bez právoplatného stavebného povolenia a užíva sa bez kolaudačného rozhodnutia, čo je v rozpore so stavebným zákonom. Do dnešného dňa spoločnosť Vaša, nepožiadala na stavebnom úrade o legalizáciu oplotenia, resp. nepožiadala o vydanie dostatočného stavebného povolenia. Mesto Handlová tak v odvolaní zdôraznilo, že oplotenie je postavené v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, a teda k uznaniu zvernice došlo na základe nezákonne postaveného oplotenia,“ povedala právnička mesta, Zuzana Hujsiová.

Autor: Silver Jurtinus

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.