Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - HBS

SÚBOR
Dátum: 31.05.2022
Počet videní: 546
Oznámenie o začatí územného konania - HBS

Prepojenie hlavnej rozvodne Baňa Cígeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová

Navrhovateľ: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., adresa : 971 01 Prievidza,  podal dňa 10.03.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 103 Prepojenie hlavnej rozvodne baňa Cígeľ s hlavnou rozvodňou baňa Handlová“ na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza, Veľká Lehôtka a Handlová.

Cieľom zámeru je prepojenie hnedých parkov v rámci transformácia regiónu Hornej Nitry bane Cígeľ a bane Handlová.
Projektová dokumentácia rieši ukončenie liniek prichádzajúcich na Jamu 5 v katastrálnom Veľká Lehôtka na úsekových odpojovačoch na prechode do zemných VN liniek, ktoré budú trasovať lesným porastom na baňu Handlová, kde sa zaústia do existujúcej rozvodňou R700 v areáli bane Handlová. V celej dĺžke navrhovaného VN káblového vedenia bude priložená optická chránička HDPE Ø40/32 s optickým káblom Fibrain BDC-MSA 96 vlákno.
Stavba je rozčlenená na stavebné objekty: SO 03 – VN vedenie zemné káblové
SO 103A – Zemný optický kábel

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.06.2022 o 10,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 11.


Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v dni: streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie vyhlášky je na stiahnutie nižšie v dokumentoch. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou HBP Veľkosť: 184.7 kB Formát: pdf Dátum: 31.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.