Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán obce Slaská

SÚBOR
Dátum: 27.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 627
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán obce Slaská

Okresný úrad Žiar nad Hronom 

Obstarávateľ zmeny strategického dokumentu Obec Slaská, Obecný úrad Slaská 17, 966 22 Lutila, IČO; 00 320 994 v
zastúpeni oprávneného zástupcu obstarávateľa: Mgr. Daniela Geliena, starostu obce Slaská, predložil dňa 13.05.2022 v
zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o posudzovaní vplyi/ov na zivotné prostredie "}
Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako prislušnému orgánu štátnej správy
podľa § 56 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( ďalej len „ príslušný orgán") vypracované
oznámenie o zmene strategického dokumentu . Zmeny a doplnky č. 1 Uzemného plánu Obce Slaská ".
Strategický dokumentje podľa § 4 ods. 1zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predmetom
posudzovania vplyvov strategických dokumentov pre oblasť územného plánovania alebo využivania územia, ktoré má
pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvára rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činnosti uvedených v prílohe č. 8. Strategický dokument podľa 6 7 ods. 1zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom sa zisťuje, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona o posudzovani vplyvov na životné prostredie.

Na základe vyšsie uvedeného vyzývame obstarávateľa a dotknuté obce, aby v súlade s § 6 ods. 1 zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zverejnila oznámenie o zmene strategického dokumentu „ Zmeny a
doplnky c. 1 Uzemného plánu Obce Slaská " do troch pracovných dní od dorucenia oznámenia.
Obstarávateľzverejní oznámenie o zmene strategického dokumentu v dotknutej obci povinne na úradnej tabuli a
nepovinne spôsobom v mieste obvyklým (televízia, miestna tlač).
Oznámenie o strategickom dokumenteje potrebné zverejniť spolu s adresou, na ktorú môže verejnosť predkladať
stanoviská a spolu s informáciou, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a dokedyje možné predkladať stanoviská. Oznámenie o zmene strategického dokumentu musí byt' verejnosti prístupné najmenej 14 dni od jeho doručenia.
Na základe uvedeného vyzývame dotknuté orgány a dotknuté obce, aby svoje písomné stanovisko k oznámeniu o
strategickom dokumente doručili prislušnému orgánu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovani vplyvov na životné
prostredie.

Termíny doručenia stanovísk:
Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovani vplyvov na životné prostredie, dotknuté orgány a dotknuté obce doručia
stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente príslusnému orgánu do 15 dni od dorucenia oznámenia.
Verejnost' doruci svoje písomné stanoviská v termine do 15 dni odo dňa, kedy bolo oznámenie o strategickom dokumente zverejnene.

Adresa doručenia stanovísk:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zmena územného plánu obce Slaská Veľkosť: 100.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.