Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Svahovými poruchami je postihnutá veľká časť mesta

Dátum: 06.05.2022
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 3149
Svahovými poruchami je postihnutá veľká časť mesta

Presné vymedzenie územia postihnutého svahovými deformáciami v Handlovej by malo byť známe do konca roka 2023.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v roku 2021 monitorovalo 21 lokalít zosuvov a svahových deformácií. Dokument, ktorý ministerstvo pripravilo v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania havarijným zosuvom pôdy. Najvýznamnejšiu pohybovú aktivitu na Slovensku zaznamenali geológovia v Handlovej, na Morovnianskom sídlisku a v oblasti Jánošíkovej ulice.

Pohyb v centimetroch za rok

Podľa ministerstva sa výstavba sídliska v rokoch 1974 až 1977 realizovala napriek známej skutočnosti o existencii zosuvného územia. „Širšia oblasť mesta Handlovej sa z hľadiska náchylnosti k svahovým pohybom podrobne zmapovala už v roku 1973. Morovnianske sídlisko sa tak stalo prvým sídliskom na Slovensku, ktoré bolo vedome postavené na území postihnutom svahovými poruchami,“ napísalo tlačové oddelenie ministerst­va. Ako ďalej konštatoval odbor komunikácie, svahovými poruchami je postihnutá veľká časť mesta Handlová. „Príčinou je postupný gravitačný rozpad pohoria Vtáčnik. Pohybovú aktivitu je možné sledovať vďaka realizácii monitorovacích meraní. Systematické sledovanie sa začalo v roku 2002. Z výsledkov vyplýva, že pohybová aktivita zosuvného územia je priamo determinovaná vývojom klimatických pomerov. Obdobia bohaté na zrážky sa prejavujú nárastom pohybovej aktivity.“
Zosuvy podľa ministerstva predstavujú opodstatnenú hrozbu pre životy a majetok obyvateľstva. „Zvýšená pohybová aktivita sa zaznamenala najmä v obdobiach, počas ktorých sú nadpriemerné zrážkové úhrny a dochádza k vzostupu hladiny podzemnej vody. V takýchto obdobiach dosahuje rýchlosť pohybu rádovo desiatky milimetrov za rok. Svahové deformácie sa môžu prejavovať deštrukčne na stavebných konštrukciách, a to vo forme menších, či väčších porúch. V extrémnych prípadoch dokonca aj výraznou aj celkovou deštrukciou stavebných objektov.“
Pravidelné monitorovacie merania v území vykonáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a v prípade zhoršenia stabilitnej situácie upozorňuje na nepriaznivý vývoj sledovaných ukazovateľov. „V roku 2021 zástupcovia handlovskej samosprávy dostali dva listy, v ktorých boli informovaní o aktuálnom stabilitnom stave na monitorovaných lokalitách. V liste z 9. júna 2021 bola uvedená informácia o akcelerácii svahového pohybu v oblasti vrtu na Jánošíkovej ulici. Ďalšie zosuvné lokality sú v meste Handlová monitorované v rámci geologických úloh a monitoring svahových deformácií každoročne hodnotia vo forme správ, ktoré sú predkladané vláde SR a ministerstvu životného prostredia. Výsledky sú verejne prístupné.“

Sanácie v troch lokalitách

Podľa aktualizácie Programu prevencie zosuvných rizík medzi najvýznamnejšie projekty sanácie havarijných zosuvov patria aj tri lokality v meste Handlová. „Posledné sanačné práce na vybraných zosuvných lokalitách v meste Handlová sa vykonali počas geologickej úlohy riešenej v období september – december 2014. Sanácia geologického prostredia sa uskutočnila na lokalitách Žiarska ulica a okolie, Morovnianske sídlisko a Kunešovská ulica. Vykonané práce nadväzovali na sanačné práce z predchádzajúceho obdobia na Morovnianskej ceste (1984), Kunešovskej ulici (1999) a vonkajšom oblúku Morovnianskeho sídliska (2002).“ Sanačné práce podľa ministerstva spočívali vo vybudovaní nových a v rekonštrukcii existujúcich sanačných objektov a v doplnení siete monitorovacích vrtov. V súčasnosti pracovníci ŠGÚDŠ vykonávajú podrobné inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií v Handlovej a jej širšom okolí v rámci projektu „Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií“. Výstupom bude presné vymedzenie územia pos­tihnutého svahovými deformáciami, hodnotenie aktivity svahových deformácií a analýza zosuvného rizika k 31. 12. 2023.
Po prijatí hlásenia o havarijnom zosuve na Ciglianskej ulici v roku 2019 geológovia z ŠGÚDŠ vykonali ob­hliadku lokality, aby posúdili ohrozenie zástavby a infraštruktúry a vypracovali správu z obhliadky. Lokalita bola zaradená medzi lokality navrhnuté na vykonanie inžinierskogeologického prieskumu, následnú sanáciu a monitorovanie. Ako informovalo ministerstvo, v súčasnosti na ŠGÚDŠ prebiehajú administratívne procesy, potrebné na realizáciu geologickej úlohy „Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa.“

Stabilizujú starý zosuv

MŽP SR v roku 2019 zabezpečilo geologickú úlohu „Rámcový projekt sanácie na lokalite Handlová – starý zosuv, vrátane stabilizačného násypu“. Rámcový projekt sanácie podľa ministerstva obsahuje návrh opatrení, pot­rebných na zabezpečenie dlhodobej stabilizácie územia zdevastovaného katastrofálnym zosuvom, vrátane návrhu opatrení na zabezpečenie vyhovujúceho stavu Stabilizačného násypu ako rozhodujúceho prvku pre ochranu mesta Handlová.

 

 

V akom stave je aktuálne stavba stabilizačný násyp Handlová?

Stabilizačný násyp v dĺžke cca 1,2 km rozopiera obidva zosuvné svahy a má stabilizačný účinok na prevádzku Európskej cesty E572 i bezpečnosť obytnej zástavby v najbližšom okolí. Mate­riál vlastného stabilizačného násypu pozostáva z nehomogénnych, veľmi rôznorodých navážok. Ide prevažne o íly s premenlivým obsahom pevných úlomkov vulkanických hornín, menej pieskovcov a zlepencov. Hrúbka navážok závisí od konfigurácie telesa násypu. Maximálna je v mieste pôvodného koryta Handlovky a vzhľadom na po­k­račujúce ukladanie materiálu sa pos­tupne zväčšuje.

Po začatí zasypávania údolia Handlovky sa v roku 1984 vybudoval počiatočný pozorovací systém, na ktorom sa začal vykonávať monitoring. Monitorovacie pozorovania pozostávali z aplikácie geodetických meraní realizovaných na troch úrovniach geodetickej siete, inklinometrických meraní (13 vrtov), režimových pozorovaní hĺbky hladiny podzemnej vody (v 59 objektoch) a výdatnosti odvodňovacích zariadení (na 2 objektoch). Pre dotváranie predstavy o aktuálnom stave prostredia stabilizačného násypu v Handlovej a o jeho zmenách sa realizovali aj špeciálne geo­fyzikálne, deformetrické, presiometrické a ďalšie merania. Okrem uvedeného súboru meraní sa na lokalite uskutočnili viaceré špeciálne pozorovania, zamerané predovšetkým na technické objekty tohto diela.

Od roku 2006 sa monitorovanie stabilizačného násypu zabezpečuje prostredníctvom geologickej úlohy Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory. V roku 2015 vzhľadom na faktor rizika, ktorý vyplýva z existencie vodnej stavby, bol monitorovaný objekt z pôvodnej tretej kategórie preradený do vyššej – druhej kategórie. Monitorovacie práce sa preto upravili podľa aktuálnej kategórie monitorovaného objektu. Na stabilizačnom násype, okrem pravidelného monitorovania základných faktorov (hĺbky hladiny podzemnej vody a prietoku na hlavnom dréne), sú v pravidelných presne definovaných intervaloch zabezpečované kontroly najdôležitejších objektov vodnej stavby a Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou, ktoré zabezpečuje Vodohospodárska výstavba, š. p.

V septembri 2021 sa ukončila ťažba hnedého uhlia na handlovskom ložisku, v pravidelnom deponovaní hlušinového materiálu na stabilizačný násyp sa preto už nepokračuje. Na telese stabilizačného násypu je vidieť navozený stavebný a komunálny odpad. Bočné prístupové cesty na násyp sú úplne prejazdné, je potrebné ich zatarasiť a zamedziť prístup na násyp. V tom je potrebná súčinnosť mesta Handlová, prípadne ďalších zainteresovaných.

Oddelenie komunikácie, Ministerstva životného prostredia SR

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.