Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí spojeného územného konania - Handimex

SÚBOR
Dátum: 03.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 882
Oznámenie o začatí spojeného územného konania - Handimex

Obnova bytového domu - Mierové námestie 

Žiadateľ: Vlastníci bytového domu Mierové námestie 1-9, 972 51 Handlová, v zastúpení Ing. Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX – Byt, spol. s. r. o. Handlová, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, Mostná 71 podal dňa 27.04.2022 na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Obnova bytového domu Mierové námestie 250/1-9 – Handlová“ bytového domu č. súp. 250 na pozemku parcelné číslo 2325 v k.ú. Handlová.


Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie, nakoľko sa jedná o zmenu stavby – stavebné úpravy a zateplenie jestvujúceho bytového domu, umiestnenej v zastavanom území mesta a ktorá bude realizovaná v súlade so schváleným VZN č. 1/2013 – o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013.


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.


Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.


Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, alebo územného projektu zóny sa neprihliada.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania verejenou vyhláškou, VBD MN 1-9 Veľkosť: 201.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.