Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o dražbe - ul. Údernícka

SÚBOR
Dátum: 03.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1514
Oznámenie o dražbe - ul. Údernícka

Oznámenie o opakovanej dražbe - Údernícka 332/8 Handlová

Správca JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1707 vyhlasuje 2. kolo dražby majetku v konkurze dlžníka Elena Kubáleková, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová. 

Dražobník/Navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Macík, správca s adresou kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1707, správca dlžníka Elena Kubáleková, nar. 23.3.1977, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová

Dátum konania dražby: 17. 05. 2022

Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 275/44, 911 01 Trenčín

Kolo dražby: 2. kolo dražby (opakovaná dražba)

Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú v podiele 1/1 nehnuteľnosti zapísané v LV č. 2896 vedenom Okresným úradom Prievidza, odbor katastrálny pre k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza, ako v celosti byt č. 3 vo vchode 8 na 2. poschodí, stavby bytového domu „obytný dom“, súp. č. 332, ulica Údernícka 332/8, postavenej na pozemkoch parcely reg. KN-C parc. č. 919 o výmere 280m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vlastníctvo zapísané pod B24 v 1/1-ine, spolu so spoluvlastníckym podielom 549 / 6608-ín spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.
vo výlučnom vlastníctve dlžníka Elena Kubáleková, trvale bytom Údernícka 332/8, 972 51 Handlová
S poukazom na § 167h ods. 1 a § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bol predmet dražby zapísaný správcom do súpisu majetku dlžníka. Podľa § 76 ods. 1 ZKR, súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o opakovanej dražbe Údernícka ul. - popis nehnuteľnosti a podmienky Veľkosť: 399.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.