Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad - Baňa Cigeľ/Baňa Handlová

SÚBOR
Dátum: 02.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 875
Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad - Baňa Cigeľ/Baňa Handlová

Prepojenie hlavnej rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová

krajsky_pamiatkovy_urad

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba „KPÚ Trenčín“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako
vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany
pamiatkového fondu, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov vydáva toto rozhodnutie

KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. doručenej dňa 17.02.2022 k projektovej dokumentácií líniovej
stavby: „SO 103 Pripojenie hlavnej rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa
Handlová“ rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany
archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v k. ú. Prievidza,
Veľká Lehôtka a Handlová. KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce
podmienky vykonávania výskumu:

a) druh výskumu: archeologický výskum,
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha stavby „SO 103 Pripojenie hlavnej rozvodne Baňa
Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová“ na pozemkoch v k. ú. Prievidza, Veľká Lehôtka a
Handlová,
c) spôsob vykonávania výskumu:
– archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu plôch,
výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov,
následne sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaným ich nálezovej situácie;
– v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu
podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods.
4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude
vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov;
– archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami
archeologického výskumu;
– archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť
archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva

alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy
archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona;
– v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca
oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať podľa § 40 ods. 2 a ods.
3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu
osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom
predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o
vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,
c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,
e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v
priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ Trenčín a
každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude
konzultovaný s KPÚ Trenčín,
f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR
č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, KPÚ Trenčín a archeologickému
ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona
určil KPÚ Trenčín na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom
prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie
určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,
h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie
archeologického výskumu je k dispozícii na KPÚ Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava
a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín.
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trenčín.
Odôvodnenie:

Na KPÚ Trenčín bola dňa 17.02.2022 doručená žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácií
stavby pod názvom: „SO 103 Pripojenie hlavnej rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa
Handlová“, stavebníka: Hornonitrianske bane Prievidza a.s..
Územie navrhnuté na horeuvedenú stavbu leží v strednej časti Hornonitrianskej kotliny. KPÚ Trenčín
oznámil začatie konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum
na území vyššie uvedenej stavby verejnou vyhláškou č.: KPUTN-2022/6627-2/21970/Osw zo dňa
16.03.2022.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené stavebníkovi: Hornonitrianske bane Prievidza
a.s. dňa 17.03.2022, Okresnému úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 17.03.2022, mestu Prievidza dňa 17.03.2022 a mestu Handlová dňa 17.03.2022.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prievidza od
18.03.2022 do 04.04.2022, na úradnej tabuli mesta Handlová od 17.03.2022 do 28.04.2022 a na
úradnej tabuli KPÚ Trenčín bola vyvesená od 16.03.2022 do 31.03.2022 a na elektronickej tabuli
Pamiatkového úradu SR od 31.03.2022 po dobu 15 dní.

KPÚ Trenčín vychádzal z nasledovných podkladov: z projektu stavby: „SO 103 Pripojenie hlavnej
rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová“ líniová stavba, k. ú. Prievidza, Veľká
Lehôtka, Handlová, autor: Ing. Lukáš Kútny, dátum: 02/2022 a z ostatných dostupných materiálov.
Mesto Prievidza sa nachádza v strednej časti Hornonitrianskej kotliny. Prvá písomná zmienka pochádza
z roku 1113. V katastri mesta Prievidza a jeho mestských častí Veľká Lehôtka a Hradec sa nachádza
vyššia koncentrácia archeologických lokalít. Jednou z nich je aj archeologická lokalita Hrádok v katastri
mestskej časti Veľká Lehôtka. Na tomto mieste boli objavené pozostatky z obdobia staršej doby
kamennej, doby bronzovej a ďalších historických období. Medzi ďalšie lokality na území mesta
Prievidza, patrí samotné historické centrum mesta, kde boli objavené mnohé stopy po osídlení nielen
z praveku ale aj stredoveku (Mariánsky vŕšok, kláštor piaristov, nám. Slobody, kostol sv. Bartolomeja,
ai.)
Mesto Handlová leží v juhovýchodnej časti Hornonitrianskej kotliny, v Handlovskej kotline na hornom
toku rieky Handlovka. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1376. V katastri mesta Handlová
sa nachádza vyššia koncentrácia archeologických lokalít. Jednou z nich je lokalita Pstruháre, kde boli
objavené pozostatky osídlenia z mladšej doby kamennej.
Vzhľadom k vyššie uvedenému a zhodnoteniu archeologického potenciálu územia pre zistenie ešte
neznámych archeologických nálezísk, je pravdepodobné, že počas realizácie predmetnej stavby by
mohli byť narušené archeologické nálezy, resp. nálezové situácie. Bez realizácie archeologického
výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt.
Kataster je od roku 1909 poznačený priemyselnou ťažbou uhlia a dotknuté územia prechádza aj
lokalitami s koncentráciou archeologických lokalít. Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie
príslušného stavebného úradu. Toto rozhodnutie platí pre stavebné konanie stavby.
Toto rozhodnutie v zmysle § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa
vzťahuje.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia
prostredníctvom KPÚ Trenčín na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Krajský pamiatkový úrad - pripojenie hlavnej rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou rozvodňou Baňa Handlová Veľkosť: 144 kB Formát: pdf Dátum: 2.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.