Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pokazené verejné osvetlenie na Morovnianskom sídlisku sa podarilo opraviť

Dátum: 22.02.2022
Počet videní: 2313
Pokazené verejné osvetlenie na Morovnianskom sídlisku sa podarilo opraviť

Poruchy verejného osvetlenia na sídlisku MC nesúvisia so šetriacimi opatreniami.

AKTUALIZÁCIA 24. 2. 2022: Mestskému bytovému podniku a firme HATER HANDLOVÁ sa podarilo problém nájsť a poruchu opraviť.

 

Na Morovnianskom sídlisku bol vykonaný audit verejného osvetlenia, ktorý preukázal, že bude nutné pristúpiť k jeho oprave. O termíne prípadnej opravy bude mesto informovať nakoľko predpokladané náklady na jeho opravu sú vysoké.

Podľa konateľa MsBP Handlová s.r.o., Rudolfa Vlka: „V tomto prípade nejde o šetriace opatrenia, ale o havarijnú poruchu podzemného vedenia verejného osvetlenia (VO) na Morovnianskom sídlisku. Ide o pôvodné elektrické vedenie, ktoré je už dávno po životnosti. Poškodenie tohto vedenia je rozsiahle a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Bývalé vedenie mesta o tejto situácii bolo uzrozumené v roku 2013, ešte v čase, kedy situácia nebola až taká vážna. Problém VO na sídlisku sa mal riešiť z eurofondov, no do dnešného dňa takáto výzva nebola vyhlásená,“ uviedol konateľ MsBP Handlová. Súčasné vedenie mesta dalo vypracovať v minulom roku audit VO na sídlisku MC, v ktorom je skonštatovaný havarijný stav a okamžitá potreba riešenia tohto problému jeho celkovou rekonštrukciou. Zároveň zadalo vedenie mesta pripraviť cenovú kalkuláciu rekonštrukcie VO na sídlisku MC, ktorá bude predložená mestským poslancom na schválenie, nakoľko bude potrebné vyčleniť na rekonštrukciu nemalé finančné prostriedky.

Na Morovnianskom sídlisku sa nachádzajú tri okruhy VO, pričom náklady na jeden okruh, ktorý je aktuálne nefunkčný, sú vo výške približne 250 tisíc eur. Následne bude potrebné spustiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa, potom môže byť, zrejme v letných mesiacoch, spustená jeho rekonštrukcia. MsBP Handlová ako správca VO v celom meste momentálne hľadá vhodné riešenie aspoň na dočasné, alebo čiastočné obnovenie VO v uvedenej lokalite na Morovnianskom sídlisku, nakoľko tak ako vedenie mesta i správca verejného osvetlenia si uvedomujú akútnu potrebu jeho opravy.

O čom bola rekonštrukcia verejného osvetlenia od roku 2008? 

V Handlovej bola v roku 2008 zrealizovaná anketa – Osvetlime čierne miesta, kde obyvatelia reagovali na výzvu mesta a navrhovali kde by uvítali novú lampu. Následne bol v rámci zmluvného vzťahu uzatvoreného dňa 12. 2. 2008 medzi mestom Handlová a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. zvýšený počet svetelných bodov (lámp) od roku 2008 z počtu 1275 na aktuálnych 2045 lámp verejného osvetlenia po celom území mesta, nie však na Morovnianskom sídlisku. Podľa platnej zmluvy hlavným cieľom spoločnosti FIN.M.O.S. bolo vybudovať v jednotlivých mestách a obciach na Slovensku fungujúcu sieť VO, resp. zrekonštruovať existujúce, udržiavať ho na požadovanej úrovni z hľadiska technického, spotreby elektrickej energie, ekologických a estetických požiadaviek.

Na základe zmluvy s mestom Handlová sa spoločnosť FIN.M.O.S. zaviazala uskutočniť investíciu šetriacu energie všetkých zariadení VO patriacich do vlastníctva mesta a poskytovať pre samosprávu prostredníctvom modernizovaného zariadenia službu - prevádzkovanie VO. V rámci investície do siete verejného osvetlenia spoločnosť FIN.M.O.S. vykonala prípravu projektu investície verejného osvetlenia, vrátane projektovej dokumentácie, realizáciu investície do siete verejného osvetlenia nachádzajúcej sa na území mesta a v rámci poskytovania verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje poskytovanie dodávky elektrickej energie do modernizovanej siete na základe zmluvy s príslušným dodávateľom elektrickej energie pre danú oblasť.

FIN.M.O.S. zabezpečuje prostredníctvom zmluvy s MsBP Handlová údržbu verejného osvetlenia v určenom rozahu. Mesto Handlová
prostredníctvom tohto zmluvného vzťahu ročne zaplatí za investíciu do verejného osvetlenie, mimo lokality MC, ktoré nikdy neprešlo rekonštrukciou, v priemere viac ako 250 tisíc eur, pričom prvá platba bola zrealizovaná v auguste 2008. Doposiaľ mesto zaplatilo viac ako 3 mil. eur. 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na väčšine územia nášho mesta prebehla v rokoch 2009 - 2010 a schéma financovania spočíva v investícií spol. FIN.M.O.S., kde sa mesto Handlová stalo akcionárom a následne sa odkupovali a odkupujú akcie. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s ustanoveniami, že minimálna lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je po uplynutí 188 mesiacov (obdobie tzv. zákazu výpovede) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po technickom odovzdaní/prevzatí rekonštrukcie verejného osvetlenia s ročnou výpovednou lehotou. Podľa platných zmluvných podmienok teda lehota zákazu  výpovede uplynie v apríli 2024. Zmluvný vzťah sa skončí uplynutém výpovednej doby k 30. 4. 2025, pokiaľ nepríde k ukončeniu zmluvy dohodou alebo odstúpením.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.