Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o stavebnom konaní - IMMOBILIEN

SÚBOR
Dátum: 21.02.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 951
Oznámenie o stavebnom konaní - IMMOBILIEN

Prekládka plynovodu

Žiadateľ: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, podal dňa: 27.04.2021, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: "Obchodné centrum, Dopravná infraštruktúra - Prekládka plynovodu STL DN 150", na pozemkoch v katastrálnom území Handlová.

Projektová dokumentácia rieši prekládku STL plynovodu (distribučného plynovodu) v dĺžke 166,2 m, menovitý tlak 380 kPa na ul. Morovnianska cesta v Handlovej, popod miestnou komunikáciou, chodníkom a z časti v zelenom páse.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad dňa 29.09.2021, pod číslom SÚ 2021/3004/2714-2, vydalo stavebné povolenie na predmetnú stavbu, proti ktorému bolo podané odvolanie, pričom v odvolacom konaní vec nanovo posúdilo, z dôvodu svojho pochybenia, ako aj z dôvodu zrýchlenia a zhospodárnenia konania uvážilo využiť možnosť autoremedúry a rozhodlo tak, že odvolaniu vyhovelo a napadnuté prvostupňové rozhodnutie ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného STL plynovodu", v celom rozsahu zrušilo rozhodnutím číslo SÚ 2021/3004/2714-4, dňa 30.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2022.


Pre stavbu Obchodného centra bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 10.05.2019 pod číslom OU-PD-OSZP-2019/010035-028, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.07.2019, s výrokom, že navrhovaná činnosť Obchodné centrum Handlová sa nebude posudzovať.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje opakované prerokovanie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania. Súčasne stavebný úrad podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym šetrením, ktoré sa bude konať dňa 23.03.2022 o 10,00 hod. so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, číslo dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-15,00 hod., piatok 7,00 – 13,00 hod.). 

Celé znenie verejnej vyhlášky je dostupné na stiahnutie nižšie v dokumentoch. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP oznám st. konania IMMOBILIEN -prekládka plynovodu 2 Veľkosť: 208.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.