Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o odvolaní v rámci autoremedúry

SÚBOR
Dátum: 18.01.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2791
Rozhodnutie o odvolaní v rámci autoremedúry

Immobilien management

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad vo veci rozhodnutia zo dňa 29.09.2021 číslo SÚ 2021/3004/2714-2, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného STL plynovodu", v katastrálnom území Handlová, vydáva toto rozhodnutie:

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný odvolaniu účastníka konania Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 851 02 Bratislava proti rozhodnutiu SÚ 2021/3004/2714-2, zo dňa 29.09.2021 vo veci stavebného povolenia na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného STL plynovodu v celom rozsahu vyhovuje a napadnuté prvostupňové rozhodnutie - zrušuje.

Odôvodnenie:
Žiadateľ: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. podal dňa: 27.04.2021, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného STL plynovodu", 

Stavba prekládky plynovodu bude tvoriť infraštruktúru pre pripravovanú výstavbu objektu: Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OCH), ktorá bude umiestnená a realizovaná v súlade s Územným rozhodnutím o umiestnení stavby vydaného mestom Handlová dňa 18.09.2020, pod číslom SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Pre celú stavbu Obchodného centra bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 10.05.2019 ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.07.2019, s výrokom, že navrhovaná činnosť Obchodné centrum Handlová sa nebude posudzovať.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu s adresou: Mestský úrad v Handlovej, Námestie baníkov č. 7. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Celý znenie vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie o odvolaní v rámci autoremedúry - Immobilien management - združenie domových samospráv Veľkosť: 339.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.