Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať mestu do 31. januára

Dátum: 07.01.2022
Počet videní: 2129
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať mestu do 31. januára

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorej správu vykonáva obec, na území ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.

Zahŕňa:
- daň z pozemkov, ktorej predmetom sú napr. záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, orná pôda, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky.
- daň zo stavieb, ktorej predmetom sú napr. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, chaty, garáže, priemyselné stavby, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu, stavby na podnikanie.
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Kto je daňovníkom dane z nehnuteľností?

Daňovníkom je:
- vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome,
- správca pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
- nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri alebo ak má v nájme pozemky, či stavby spravované Slovenským pozemkovým fondom,
- užívateľ pozemku, či stavby, ak nie je možné určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Aká je lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností?

Zdaňovacím obdobím pri tejto dani je kalendárny rok. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať mestu Handlová ako správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Lehota na podanie priznania je v tomto roku do 31. 1. 2022.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ako priznanie podať?

Priznanie podáva daňovník správcovi dane na predpísanom tlačive Ministerstva financií SR, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Vyplnené tlačivo je možné podať poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu Handlová, príp. v kancelárií Oddelenia daní a podnikateľskej činnosti.
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie môže podať ich zástupca, pričom túto skutočnosť v priznaní vyznačí.
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Kedy priznanie podať?

Daňovník je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ak dôjde k zmene druhu, či výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, prípadne mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ide o situácie ako napr. predaj alebo kúpa nehnuteľností, ich darovanie, dedenie, dražba, vydanie stavebného povolenia na stavbu, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru, začatie užívania drobnej stavby alebo stavby tvoriacej príslušenstvo k hlavnej stavbe, odstránenie stavby, zmena výmery parcely, či druhu pozemku, zmena podielu na liste vlastníctva alebo prečíslovanie parcely pozemkov v katastri nehnuteľností, uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, uzatvorenie zmluvu o nájme pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Najčastejšiu chybou, ktorej sa daňovníci dopúšťajú je, že v prípade predaja, či darovania nehnuteľnosti predávajúci alebo darca nepodá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Ďalším nedostatkom je chýbajúci podpis daňovníka na priznaní alebo nepodanie čiastkového priznania v prípade zmeny účelu užívania stavby alebo bytu, napr. ak sa byt k 1.1. príslušného roka využíva na iný účel ako na bývanie, považuje sa pre účely dane za nebytový priestor.

Ako vypočítať daň?

V priznaní daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností. Výšku dane vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré má mesto ustanovené vo VZN mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 6/2020. Daň z nehnuteľností na príslušný rok vyrubí správca dane rozhodnutím, v ktorom bude uvedená aj lehota na zaplatenie dane, a údaje potrebné na vykonanie úhrady.

Kedy vzniká nárok na oslobodenie od dane alebo zníženie dane?

Podmienky oslobodenia od dane a zníženia dane sú ustanovené vo VZN mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 6/2020. Podľa § 6 cit. VZN oslobodenie od dane alebo zníženie dane je možné len za podmienky, že daňovník si oslobodenie alebo zníženie dane uplatní v lehote na podanie daňového priznania a nemá ku dňu uplatnenia si nároku voči mestu žiadne nedoplatky na miestnych daniach alebo miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Sú za nepodanie priznania sankcie?

Ak daňovník priznanie nepodá dopustí sa správneho deliktu v zmysle § 154 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), za ktorý mu správca dane uloží pokutu podľa § 155 cit. zákona.

 

Ing. Mária Lenková, poverená vedením oodelenia daní a podnikateľskej činnosti

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.