Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN 6/2021

SÚBOR
Dátum: 17.12.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 821
VZN 6/2021

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová, v znení Doplnku č. 1 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 8/2020
Schválené dňa: 02. 12. 2021   Účinnosť od: 01. 01. 2022

Mesto Handlová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová, v znení Doplnku č. 1, ktorý bol schválený dňa 28. 2. 2019, účinný od 18. 03. 2019 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 8/2020, ktoré bolo schválené dňa 14. 12. 2020, účinné od 01. 01. 2021 (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“).

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová, sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Pôvodné znenie § 13 sa mení a znie:
„ § 13
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností (BRKO)
tzv. kuchynským odpadom
1. Mesto zodpovedá za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania1 (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“).
2. Mesto zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od pôvodcov odpadov prostredníctvom oprávnenej osoby.
3. Zber, prepravu, skladovanie a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom môže vykonávať len subjekt, ktorý spĺňa legislatívne a technické podmienky v zmysle 1 § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o odpadoch a nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).“.
2. Za § 13 sa vkladajú § 13a a § 13b v znení:
㤠13a
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (BRKO)
v zónach hromadnej bytovej výstavby – (HBV)
1. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností vhodný na zber do hnedých zberných nádob v stojiskách: šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku), škrupiny z vajec a orechov, zvyšky izbových, balkónových rastlín a kytíc, vajcia a ich výrobky a zvyšky, starý chlieb a pečivo, cestoviny, zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu), scedené zvyšky z polievok, mäso, ryby, mliečne výrobky, kostičky (hydina, ryby), papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po dátume spotreby alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka, utierka, servítok a rolka z toaletného papiera.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností nevhodný na zber do hnedých zberných nádob v stojiskách: tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda, mlieko), biologicky znehodnotená hnedá lepenka, zvyšky jedla v obaloch, veľké kosti (hovädzie a z väčších hospodárskych zvierat) novinový papier a pod., uhynuté zvieratá, vlasy a chlpy, použité jedlé oleje a tuky z domácností, zelené odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre a iné), sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný), nebezpečné odpady - lieky, farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky, cigaretové ohorky, prach zo smetí a vysávania, objemný a drobný stavebný odpad.
3. Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností v zónach HBV nakladajú s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nasledovne:
a. vhodný (§ 13a bod 1 tohto VZN) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO, ktorý vznikne v domácnostiach, sa triedi a ukladá do samostatných zberných nádob (napr. 10 l hnedé zberné vedierka), alebo iným spôsobom oddelene od ostatného komunálneho odpadu.
b. následne takto vytriedený odpad v domácnosti sa ukladá do zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s označením BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY – KUCHYNSKÝ ODPAD (vedľajší živočíšny produkt) umiestnených v stojiskách alebo na stanovištiach zberných nádob (120 l alebo 240 l, hnedé zberné nádoby). Odpad sa do zberných nádob ukladá vysypaním alebo vložením, a to bez obalových materiálov, alebo v papierových vrecúškach. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa v maximálnej miere predišlo jej znečisťovaniu z vonkajšej strany.
c. zberné nádoby sú vybavené tesniacim vekom. Po vložení alebo vysypaní odpadu do zbernej nádoby v stojisku, je potrebné veko poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a zamedzil prístup kyslíka, ktorý urýchľuje proces rozkladu. Zberná nádoba sa musí uzatvárať.
d. čistenie a dezinfekcia použitej zbernej nádoby bude prebiehať v pravidelných intervaloch, prípadne podľa potreby pri akútnom znečistení.

4. Vývozy zberných nádob BRKO zo stojísk zberných nádob sa vykonávajú v nasledujúcich intervaloch:
a. v mesiacoch december až február 1 x za 14 dní podľa kalendáru zvozu,
b. v mesiacoch marec až november 1 x za 7 dní podľa kalendáru zvozu.
5. Pôvodcovia BRKO rastlinného pôvodu môžu vykonávať aj individuálne kompostovanie na vlastné náklady vo vlastných priestoroch a vlastných kompostéroch. Takto vyrobený kompost využívajú na vlastné potreby vo svojich domácnostiach.
6. Pôvodcovia BRKO na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne bezplatne odovzdať BRKO v areáli skládky na kompostárni.“
§ 13b
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (BRKO)
v zónach individuálnej bytovej výstavby (IBV)
1. Pôvodcovia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO) v zónach IBV vykonávajú prednostne domáce kompostovanie alebo ukladajú BRKO do hnedých zberných nádob (označených nálepkou na príslušný odpad určených na zber vybraného biologického odpadu (BRKO) rastlinného pôvodu spolu s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad (BRO).
2. Časť biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, ktorá nie je vhodná na domáce kompostovanie sa stáva súčasťou zmesového komunálneho odpadu.
3. BRO a BRKO vhodný na zber do hnedých zberných nádob v domácnostiach: šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku), škrupiny s vajec a orechov, zvyšky izbových, balkónových rastlín a kytíc, vajcia a ich výrobky a zvyšky, starý chlieb a pečivo, cestoviny, zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu),scedené zvyšky z polievok, mäso, ryby, mliečne výrobky, kostičky (hydina, ryby), papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po dátume spotreby alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka, utierka, servítok a rolka z toaletného papiera, zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre a iné), iný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie.
4. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností nevhodný na zber do hnedých zberných nádob v domácnostiach: tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda, mlieko), biologicky znehodnotená hnedá lepenka, zvyšky jedla v obaloch, veľké kosti (hovädzie a z väčších hospodárskych zvierat) novinový papier a pod., uhynuté zvieratá, vlasy a chlpy, použitý jedlý olej a tuky z domácností, sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný), nebezpečné odpady - lieky, farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky, cigaretové ohorky, prach zo smetí a vysávania, objemný a drobný stavebný odpad.
5. Zberné nádoby určené na zber BRO a BRKO rastlinného pôvodu pôvodcovia z rodinných domov a bytových domov v časti IBV umiestňujú na vlastných (súkromných) pozemkoch, pričom po dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie nádoby a odvoz odpadu oprávnenou osobou budú vyložené na verejnom priestranstve napr. chodník, miestna komunikácia alebo parkovisko. Za umiestnenie zberných nádob na tomto mieste zodpovedajú pôvodcovia odpadu.
6. Vývozy zberných nádob na BRO a BRKO rastlinného pôvodu sa vykonávajú 1 x za 7 dní podľa kalendáru zvozu.
7. Pôvodcovia BRKO na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne bezplatne odovzdať BRKO aj v areáli skládky na kompostárni.
3. V § 14 sa za bod 7 vkladá nový bod 8 v znení:
„8. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov,
b. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,
c. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu.“

Čl. II
1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 02. 12. 2021.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta Handlová od 18. 11. 2021 do 02. 12. 2021.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Handlová, t.j. dňa 01. 01. 2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_062021 Veľkosť: 191.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.