Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o výsledku vybavenia petície - zníženie dopravnej rýchlosti na Parkovej ulici

SÚBOR
Dátum: 18.06.2021
Počet videní: 1156
Oznámenie o výsledku vybavenia petície - zníženie dopravnej rýchlosti na Parkovej ulici

Petícia bola prerokovaná so zástupcom petície a petičným výborom na Mestskom úrade v Handlovej.

Dňa 07. 05. 2021 bola mestu Handlová doručená Vaša petícia, predmetom ktorej je úprava maximálnej povolenej dopravnej rýchlosti v lokalite Parková ulica. Text petície: „My, dolu podpísaní občania mesta Handlová, obyvatelia Parkovej ulice a ich podporovatelia, žiadame o zníženie maximálnej povolenej dopravnej rýchlosti v lokalite Parková ulica zo súčasných 50km/h na 30 km/h, a to označením dopravnými značkami a zriadením monitorovacieho systému, resp. zabezpečením pravidelnej a častej kontrolnej činnosti dodržiavania rýchlosti v predmetnej lokalite.“

Ako dôvod Vašej žiadosti uvádzate zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, hlavne chodcov, nakoľko ulica je obojsmerná a frekvencia premávky sa neúmerne zvyšuje. Ďalej tiež uvádzate, že na Parkovej ulici malo údajne dôjsť v posledných 2 - 3 rokoch minimálne k 3 závažným dopravným nehodám a usmrteniu viacerých domácich zvierat.

 

Vybavenie petície - Petícia za zníženie dopravnej rýchlosti na Parkovej ulici v Handlovej:

  1. Podstata petície: Zníženie rýchlosti na 30 km/h označením dopravnými značkami.

     Vybavenie petície: v uvedenej časti petícii vyhovujeme.

  1. Podstata petície: Zriadenie monitorovacieho systému, resp. zabezpečenie pravidelnej a častej kontrolnej činnosti dodržiavania povolenej rýchlosti v predmetnej lokalite.

     Vyhodnotenie podania: v uvedenej časti petícii nevyhovujeme.

 

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému petičné právo, teda právo obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy.

K vybaveniu Vášho návrhu vo veci zníženia dopravnej rýchlosti na Parkovej ulici v Handlovej a zabezpečenia kontrolnej činnosti dodržiavania povolenej rýchlosti dávame na vedomie nasledovné:

           

Ad 1/

Mesto Handlová v zastúpení oddelením výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy požiadalo o vyjadrenie pracovníkov Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Prievidza, ktorí uviedli, že sa nejedná o nehodový úsek s častými dopravnými nehodami, resp. škodovými udalosťami. I napriek tomu mesto vyhovuje žiadosti občanov Parkovej ulice so zreteľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky znížením najvyššej povolenej rýchlosti z 50km/h na 30km/h a osadením dopravných značiek s označením najvyššia povolená rýchlosť 30 km/h.  

Zníženie najvyššej povolenej rýchlosti z 50km/h na 30km/h nie je faktickým riešením bezpečnostnej otázky na Parkovej ulici, a preto bude oslovená Mestská polícia Handlová a Policajný zbor Slovenskej republiky so žiadosťou o zabezpečenie zvýšeného pohybu príslušníkov v danej lokalite z dôvodu prevencie a upovedomenia širokej verejnosti o mapovaní úsekov komunikácií na ktorých je podozrenie zo zvýšenej činnosti nedodržiavania predpisov cestnej premávky.

Ak na základe vyššie uplatnených opatrení nenastane na Parkovej ulici požadovaný účinok, mesto pristúpi k zváženiu posúdenia nevyhnutnosti umiestnenia retardérov – spomaľovacích prahov v danej lokalite.

 

Ad 2/

Vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je v súlade s ustanovením § 69 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený príslušník Policajného zboru. Oprávnenie sa nevzťahuje na Mestskú políciu Handlová a z uvedeného dôvodu mesto Handlová pre túto chvíľu nedokáže zabezpečiť pravidelné monitorovanie dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti.

Pracovníci Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza navrhli na predmetnej komunikácii zriadiť monitorovací systém - merač rýchlosti s ukladanou databázou na monitorovanie dopravnej situácie.

V záujme mesta sú predovšetkým bezpečné a plynulé cestné komunikácie, vhodné v neposlednom rade i pre ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorými sú napríklad i cyklisti. Vytvorenie funkčného a plynulého cestného systému je finančne i časovo rozsiahle. Zakúpenie monitorovacieho systému je jedným z nemnohých a finančne menej zaťažujúcich nástrojov zabezpečenia dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti. Otázkou sa mesto bude zaoberať v najbližšom období, aktuálne nie je zabezpečenie predmetných stacionárnych informačných meračov zahrnutých v rozpočte mesta.

Mesto v tomto čase nedisponuje primeraným nástrojom na vykonávanie kontroly dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti.

Obsah Petície za zníženie dopravnej rýchlosti na Parkovej ulici a možnosti náležitého následného postupu mesta vo veci, boli prerokované so zástupcom petície a petičným výborom na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová dňa 15. 06. 2021.

 

V neposlednom rade si Vás dovolíme upozorniť na dôsledné rešpektovanie ustanovenia § 23, ods.1. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: „Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“

Dodržiavaním vyššie uvedeného ustanovenia sú vytvorené základné podmienky pre prehľadnosť, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj bezpečnosť chodcov na chodníkových komunikáciách. Osobné motorové vozidlá musia byť odstavené v dvorných častiach rodinných domov, resp. vo vlastných garážach.  Miestna komunikácia – Parková ulica nie je verejným parkoviskom slúžiacim na parkovanie motorových vozidiel, najmä ak touto ulicou je situovaná trasa autobusov mestskej hromadnej dopravy. Ďalej tiež odporúčame, aby chodci využívali na trasovanie svojho pohybu chodníky, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách Parkovej ulice.

 

S pozdravom, Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vybavenie petície Veľkosť: 152.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.6.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.