Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predaj a zámena nehnuteľností

Dátum: 01.06.2021
Počet videní: 670
Predaj a zámena nehnuteľností

Zámery bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo 24. 6. 2021.

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 24. 6. 2021 bude predaj nehnuteľností – stavby a pozemku v k.ú. Handlová zapísaných na LV č. 1, a to:

  • stavba súp. č. 1652 – kolkáreň – postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2
  • parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2
  • parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2

zámena nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 3179/2 – trvalý trávny porast o výmere 210 m2
  • parcela C-KN č. 3180/2 – záhrada o výmere 46 m2

za

  • parcela E-KN č. 1619/2 – ostatná plocha o výmere 256 m2

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.