Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o stavebnom konaní - Okružná 25-35

SÚBOR
Dátum: 27.04.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 257
Oznámenie o stavebnom konaní - Okružná 25-35

Zateplenie fasády bytového domu ul. Okružná 25-35, Handlová

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania miestneho zisťovania.

Žiadatelia : Vlastníci bytového domu Okružná 25 - 35 Handlová, v zastúpení Okresným správcovským bytovým družstvom Prievidza, adresa : 971 01 Prievidza, Stavbárov č. 6  požiadali dňa 21.04.2021 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Zateplenie fasády bytového domu ul. Okružná 25-35, Handlová “ bytového domu č. súp. 1881 na pozemku parc.č. 1436/122 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Uvedeným dňom  bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v zmysle § 39a ods.4 zák. č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko sa jedná o zmenu stavby – stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa jestvujúceho bytového domu umiestneného v zastavanom území mesta a ktorá bude realizovaná v súlade s koncepciou rozvoja mesta, s VZN č. 1/2013 – o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013 ako aj s verejnými záujmami mesta.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.    

Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v  dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

UPOZORNENIE: Pri nazeraní do spisu sú prítomné osoby povinné dodržiavať vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 133, ktorá nadobudla účinnosť 22.03.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri hrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa). 

UPOZORNENIE: Pokiaľ ste Vy alebo rodinný príslušníci v karanténe, alebo nariadenej izolácii z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19, oznámte to prosím neodkladne na stavebný úrad – kontakty číslo tel. 5477475, 5192530, 5192540, e-mail: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie vyhlášky nájdete na nižšie stiahnutie vo formáte .pdf

    

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláškou Okružná 25-35 (002) Veľkosť: 154.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.4.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.