Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Anketa: Handlová 2027. Zapojte sa a vyhrajte dvakrát!

Dátum: 14.02.2021
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1090
Anketa: Handlová 2027. Zapojte sa a vyhrajte dvakrát!

Čo bude novým poslaním Handlovej? Na Vašom názore záleží.

Tvorte s nami budúcnosť Handlovej: Handlová 2027

Ťažba uhlia v Handlovej definitívne končí a mesto stojí na križovatke. Čo bude jeho novým poslaním, akú bude mať víziu a ktorým smerom sa bude uberať? Na Vašom názore záleží. Tvorte s nami budúcnosť Handlovej, nechceme ju tvoriť od stola.

Vyplnením ankety môžete vyhrať dvakrát!

Najprv tým, že svojim názorom ovplyvníte víziu rozvoja mesta a keď uvediete svoje kontaktné údaje v závere ankety, máme pre  vylosovaných pripravenú Monografiu mesta 1 a dve tričká s motívom handlovského viaduktu.

Dotazníky budeme zbierať do 26. 2. 2021, neváhajte s jeho vyplnením. Tešíme sa na Vaše odpovede! Mesto Handlová anketu zverejnilo v tlačenej podobe vo vydaní mestského dvojtýždenníka Handlovský hlas koncom minulého roka. Keďže nie je možné, aby sme odpovede od obyvateľov zbierali osobne prostredníctvom anketárov, čo sme pôvodne plánovali, vytvorili sme online anketu a veríme, že ju vyplní čo najviac Handlovčaniek a Handlovčanov. Šírte ju ďalej. Ďakujeme! 

Čo sa stane s Vašimi odpoveďami ďalej?

V minulom roku boli navrhnuté pracovné skupiny za jednotlivé oblasti rozvoja mesta. Koncom decembra minulého roku na pracovnom stretnutí primátorky mesta bolo rozhodnuté, že spracovanie a pripomienkovanie budú vykonávať stále komisie pri MsZ Handlová. O spracovaní analýzy Vás budeme informovať. Vyplňte anketu po kliknutí na obrázok. Výstupy z nej budú zapracované do strategického dokumentu "Program rozvoja mesta Handlová na roky 2022-2027".

PRM_HANDLOVA__ANKETA_FEBRUAR_2021

Čo je to Program rozvoja mesta?

Program rozvoja mesta je základným strednodobým plánovacím dokumentom na úrovni mesta. Je tvorený na princípe multisektorového partnerstva na miestnej úrovni. Na základe analýz územia identifikuje jeho potreby a v strategickej časti navrhuje víziu, ciele a priority v rôznych oblastiach života.
 
Mestské zastupiteľstvo 14. 12. 2020 schválilo predĺženie platnosti súčasného Programu rozvoja mesta 2016-2020 do 31. 12. 2021. Dôvodom je zosúladenie so stratégiou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude vypracovaná počas roku 2021. Zároveň budú v roku 2021 špecifikované rámce pre čerpanie eurofondových zdrojov na nadchádzajúce programové obdobie a rámce pre čerpanie z Fondu spravodlivej transformácie, do ktorého je zahrnutý aj región hornej Nitry. Dáta z nižšie uvedeného dotazníku budú spracované a výsledky použité v Programe rozvoja mesta Handlová 2022 - 2027, ktorého spracovanie a schválenie je plánované do augusta 2021.

ZÁKONNÁ POVINNOSŤ

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je existencia PRM podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta.

Okrem zákonnej povinnosti je spracovanie PRM motivované aj potrebou koncepčného cieľavedomého a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávnych orgánov v snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja mesta.

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z v §8 definuje Program rozvoja takto:

„(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z

• analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,

• strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

• programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,

• realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a

• finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.

(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.“

Podľa § 12 písm. b) zákona obec „zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis“.

SÚČASNÝ PROGRAM ROZVOJA MESTA

V súčasnosti platný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Handlová (ďalej len PHRSR Handlová) na obdobie 2016-2020 bol spracovaný v roku 2015 podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Handlovej dňa 10.12.2015.

Súčasný a všetky predošlé programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Handlová nájdete na webovom sídle mesta v sekcii "Stratégia a rozvoj": https://www.handlova.sk/p/9346/strategia-a-rozvoj.html

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.