Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Z rokovania handlovskej mestskej rady z 24. novembra

GALÉRIA
Dátum: 24.11.2020
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 1147
Z rokovania handlovskej mestskej rady z 24. novembra

Mestská rada predrokovala sedem návrhov doplnkov zmien mestských zákonov 

Na programe dnešnej mestskej rady, ako poradného orgánu mestského zastupiteľstva, bolo spolu dvadsať bodov. Mestská rada predrokovala materiály, ktoré budú predmetom dvoch rokovaní handlovských zastupiteľstiev, v utorok 1. decembra, v kinosále Domu kultúry a vo štvrtok 10. decembra, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

V nakladaní s majetkom mesta bolo prerokovaných sedem bodov. Vo viacerých prípadoch členovia mestskej rady identifikovali stavby, ktoré si obyvatelia vybudovali bez povolenia. Členovia mestskej rady ocenili, že väčšina Handlovčanov má záujem právny stav k nehnuteľnostiam zosúladiť so zákonom. Niekoľko bodov bude predmetom následných prerokovaní.

Aktualizácia "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta" bude základným dokumentom určujúcim, akým spôsobom bude v Handlovej realizovaný predaj, nájom a kúpa nehnuteľností. Naposledy bol dokument aktualizovaný v roku 2014. Po viacerých rozsiahlych diskusiách v odborných komisiách bola vytvorená cenová mapa, ako výsledok porovnania aktuálnych trhových cien a lokálnych pomerov. Cieľom nových zásad bude vyrovnať veľké disproporcie v cenách, určiť jasné a transparentné pravidlá v nakladaní s majetkom mesta a stanoviť spravodlivý systém. Zásady počítajú s účinnosťou od januára 2022 a na odporúčanie mestskej rady  budú predmetom rokovania zastupiteľstva začiatkom roka 2021.

02

Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta (ďalej VZN) č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová mestská rada odporučila schváliť. V doplnku č. 2 k VZN č. 7/2019 sú zapracované reálne potreby školských zariadení na území mesta Handlová v kontexte zmeny odhadu vo výnose podielovej dane na rok 2021, zverejneného Ministerstvom financií SR.

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok reaguje na odstránenie byrokratickej záťaže v súlade s nálezom Najvyššieho kontrolného úradu (ďallej NKÚ) a zapracovanie antibyrokratického zákona.

Zásadnou zmenou, ktorú upravuje návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti, je určenie úľav aj na nájmy bytov a zmena rozsahu oprávnených osôb pri znížení daňovej povinnosti. Doplnok reaguje tiež na odstránenie byrokratickej záťaže v súlade s nálezom NKÚ a zapracovanie antibyrokratického zákona. 

Mestská rada odporučila zastupiteľstvu schváliť návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady. Doplnok určuje podľa vzorca, ktorý berie do úvahy počet obyvateľov, mieru vytriedenia a ďalšie relevantné vstupy, sadzbu poplatku vo výške 0,08 EUR za osobu a kalendárny deň, teda 29,24 EUR/osoba/kalendárny rok, čo je navýšenie o 3 eurá na rok oproti minulému roku. Úľavy z predchádzajúceho roka ostávajú v platnosti, seniorom nad 65 rokov bude úľava uplatnená automaticky, znížený poplatok im bude určený priamo v rozhodnutí. Novinkou je možnosť minimálne dvoch splátok bez rozdielu výšky celkovej platby poplatku pre domácnosť. Doplnok reaguje na odstránenie byrokratickej záťaže v súlade s nálezom NKÚ a zapracovanie antibyrokratického zákona.

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta reaguje na odstránenie byrokratickej záťaže v súlade s nálezom NKÚ a zapracovanie antibyrokratického zákona.

Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová mení interval vývozu komunálneho odpadu pri rodinných domoch zo sedem na štrnásť kalendárnych dní, s cieľom efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami a zvýšenia separácie v meste.

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová rozširuje okruh psov vyčlenených z predmetu dane z dôvodu ich spoločenskej prospešnosti, o psov slúžiacich útvarom policajného zboru Slovenskej republiky alebo Mestskej polícii Handlová. Takýto pes by po schválení  mestskými poslancami nemal byť predmetom dane a jeho majiteľovi by nevznikla +daňová povinnosť. V časti „Dane za užívanie verejného priestranstva“ sa dopĺňa medzi spôsoby záberu verejného priestranstva užívanie verejného priestranstva za účelom politickej kampane, za ktorú sa bude platiť a mení sa logické usporiadanie jednotlivých spôsobov osobitného užívania verejného priestranstva a ich sadzby.

Návrhy doplnkov k VZN k pripomienkovaniu - Úradná tabuľa mesta

Mestská rada odporučila, aby bol strategický dokument  mesta „Program rozvoja mesta na roky  2016-2020“ predĺžený do konca roka 2021. Následný „Program rozvoja mesta na roky 2021 – 2027“ by mal byť schválený v auguste 2021 a bude obsahovať zámery v súlade s novým PHSR kraja, z Integrovanej územnej stratégie v gescii TSK a akčného plánu transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry.

Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Handlovej (ďalej MsZ) prerokovať návrhy rozpočtu mestských príspevkových organizácií na roky 2021, 2022, 2023, domu kultúry, mestskej knižnice a plány údržby opráv, návrhy rozpočtov mestských neziskových organizácií na roky 2021, 2022, 2023, Asterion n. o, Jazmín n. o. a Senior centrum Handlová, n. o.

Návrh rozpočtu mesta Handlová, škôl a školských zariadení na roky 2021, 2022, 2023 doplnila  svojim stanoviskom hlavná kontrolórka mesta. Rozpočet mesta Handlová plánuje na strane príjmov aj výdavkov sumu 15 185 584 eur s dostatočne vysokým prebytkom bežného rozpočtu na kompenzáciu výdavkov spojených s krytím dlhovej služby mesta, ostatných záväzkov a vyrovnaním schodku v kapitálovom rozpočte. Poslanci na svojom druhom decembrovom rokovaní budú schvaľovať tiež na odporúčanie mestskej rady rozpočtové opatrenie – 6. zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020 a Konsolidovanú účtovnú uzávierku mesta Handlová za rok 2019, ktorej súčasťou je stanovisko nezávislého audítora. 

Mestská rada prerokovala informatívnu správu o činnosti škôl a školských zariadení na území mesta Handlová za školský rok 2019/2020  a Informatívnu správu o činnosti DaMP za školský rok 2019/2020, v ktorej bol zrekapitulovaný bohatý program činnosti Detského a mládežníckeho parlamentu mesta a práce jej 33 členov.

Informatívnou správou hlavná kontrolórka mesta Handlová oboznámila členov mestskej rady o výsledkoch plnenia a účinnosti opatrení prijatých ku kontrolným zisteniam, ktoré boli výsledkom kontroly č. 03/2018 - poskytovanie dotácií športovým klubom a informovala o opatreniach prijatých primátorkou mesta na odstránenie zistených nedostatkov.

Návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy n.o. bol opätovne prerokovaný potom, ako v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Handlovej z júna t.r. následne podalo mesto Handlová písomný návrh na registráciu neziskovej organizácie do registra vedeného Okresným úradom v Trenčíne. Mestu Handlová bolo doručené Rozhodnutie o zastavení konania a to z dôvodu pripomienok zo strany registrového úradu. Prekážky registrácie videl registrový orgán v obsahu zakladacej listiny a štatútu. Dokumenty boli zosúladené podľa návrhu registrovaného orgánu a budú predmetom decembrového rokovania MsZ.

V diskusii odzneli otázky ohľadom plavárne a spustenia jej prevádzky. Mesto platí exekučné príkazy, t.j. koncesionárovi mesto neplatí. Termín otvorenia zatiaľ nie je známy. Na rokovaní odznela informácia o postupnom splácaní korekcie za projekt seniorcentra a o zrušení projektu výmeny sedačiek v Dome kultúry Handlová. V budúcom období mesto bude projekt aktualizovať. Členovia mestskej rady odporučili vykonať revíziu uznesení MsZ za posledné dva roky.

Päť hodinové rokovanie handlovskej mestskej rady viedla primátorka mesta, Silvia Grúberová a zúčastnili sa jej všetci členovia mestskej rady, Ivana Hromádková, Radoslav Iždinský, Lucia Jonásová, Iveta Jurkovičová, Blažej Litva a Jozef Stopka.

JP

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.