Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako sa počíta poplatok za komunálny odpad?

Dátum: 23.11.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 4650
Ako sa počíta poplatok za komunálny odpad?

Mesto navrhuje zvýšenie poplatku o 3 eurá ročne. Dôvodom je legislatíva, upravujúca poplatky za skládkovanie a reálne výdavky na zvoz a nakladanie s odpadom.

Návrh doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu je zverejnený na pripomienkovanie na webovom sídle mesta: Návrh Doplnku č. 1 k VZN 5/2019

 

paragraf

Sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre obyvateľov sa stanovujú na základe legislatívy. Každé mesto do výpočtu tohto poplatku vstupuje so svojimi ukazovateľmi, teda reálnymi nákladmi na zvoz a nakladanie s odpadom, počtom osôb, a výsledok ovplyvňuje aj miera vytriedenia za daný rok.

Zmenu všeobecne záväzného nariadenia však mesto môže vykonať len raz ročne - k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

V minulom roku musela handlovská samospráva po siedmych rokoch zvýšiť poplatok za tvorbu komunálnych a drobných stavebných odpadov o šesť eur za osobu na kalendárny rok. Takto schválená výška poplatku podľa vedúceho Ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej odrážala reálnu výšku výdavkov mesta spojených s procesom zberu, nakladania, uloženia a likvidácie odpadu a mesto nemuselo dotovať výdavky na odpadové hospodárstvo z iných zdrojov. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) dofinancovanie ani nie je možné. Konštatoval to napríklad aj pri kontrole zameranej na efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu v Prievidzi a v iných mestách. Samosprávy, podľa NKÚ, nemôžu výdavky za komunálny odpad dofinancovávať z mestského rozpočtu a na poplatkoch za komunálny odpad musia vyberať skutočné sumy.

calculating-graphs-760

Výpočet je jednoduchý

Vzorec pre výpočet poplatku je (N1+N2+N3+Nz) : [(PO – 1000) + Z]. Delenec tvorí súčet nákladov na odvoz a uloženie komunálneho odpadu, odvoz veľkoobjemového odpadu, likvidáciu čiernych skládok, nákladov na zber separovaných zložiek, prevádzku kompostárne, čistenie verejných priestranstiev a poplatkov za uloženie odpadu na skládke. Spolu 551 250,75 eur. Deliteľ tvorí počet obyvateľov mesta k 1. januáru predchádzajúceho roka, od ktorého sa odčíta konštanta 1000, ktorá zohľadňuje občanov žijúcich trvale v zahraničí. K tomuto číslu sa pripočíta počet všetkých zamestnancov firiem a podnikov vrátane živnostníkov v meste. Výsledok na strane deliteľa je 18 854 ľudí.

Výsledok výpočtu je 29,24 eur. Mesto preto musí navrhnúť sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 0,08 eur za osobu a kalendárny deň, teda 29 eur za osobu na kalendárny rok. Do výšky poplatku vstupuje aj miera vytriedenia, ktorá je v Handlovej 30,04 % za rok 2019, čím stúpa poplatok za uloženie odpadu na skládku. Je pravda, že sa miera vytriedenia v Handlovej oproti minulému roku zvýšila, avšak stále málo na to, aby sadzba uloženia odpadov na skládku mohla ostať zachovaná (viď tabuľka). „Mesto v kalkulovaných výdavkoch zohľadňuje len priame výdavky spojené so zvozom, uložením a likvidáciou zmesového komunálneho odpadu. Všetky výdavky súvisiace s administratívnym spracovaním poplatku ako je tlač rozhodnutí, doručovacie poplatky poštovné a

podobne mesto hradí zo svojho rozpočtu,“ povedal Peter Mendel. Ako dodal, v roku 2020 samospráva eviduje rozdiel medzi skutočným príjmom a predpisom 186 548,33 eur. Časť poplatníkov totiž vyrubený poplatok nezaplatila. Tieto nezaplatené poplatky sa ďalej vymáhajú.

Možnosť úhrady na 2 splátky

Kým doteraz platila povinnosť uhradiť poplatky za komunálny odpad v jednej splátke, po novom mesto navrhuje, aby si obyvatelia úhradu poplatku za komunálny odpad mohli rozložiť na 2 splátky. Primátorka Silvia Grúberová hovorí: „Legislatíva nás núti medziročne zvyšovať poplatok za komunálny odpad, nie je to naše osobné rozhodnutie, ale skĺbenie troch zásadných faktov: zákona, medziročné stúpanie produkcie odpadu a stále slabá miera vytriedenia. Napriek tomu, že je ekonomicky ťažšie obdobie, nemôžeme predložiť MsZ návrh VZN, ktorý nebude v súlade s legislatívou. Aj práve z týchto dôvodov, snažíme sa v navrhovanom VZN pomôcť obyvateľom mesta aspoň tak, že im umožníme rozložiť si platbu na 2 splátky a samozrejme zohľadňujeme úľavové skupiny.“
Existuje tiež možnosť dohodnúť si individuálny splátkový kalendár na daňovom oddelení MsÚ Handlová a rozložiť si tak platby na menšie čiastky, ktoré budú splatné postupne v priebehu roka.

Old_People_Photo

Seniori už nebudú musieť žiadať o úľavu – bude automaticky

Súčasťou návrhu nového dodatku Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je aj novinka pre osoby, ktoré najneskôr k 1.januáru zdaňovacieho obdobia dosiahli vek 65 rokov. Kým v roku 2020 si museli prísť na MsÚ uplatniť úľavu, tento krát im príde automaticky výmer, ktorý im 20% úľavu automaticky zohľadní.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu komunálneho odpadu uloženého na skládke

2019

2020

2021 a nasl. roky

x ≤ 10 %

17

26

33

10 < x ≤ 20 %

12

24

30

20 < x ≤ 30 %

10

22

27

30 < x ≤ 40 %

8

13

22

40 < x ≤ 50 %

7

12

18

50 < x ≤ 60 %

7

11

15

x > 60 %

7

8

11

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.