Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodná verejná súťaž

SÚBOR
Dátum: 01.06.2020
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 574
Obchodná verejná súťaž

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje dňom 01.06.2020 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje dňom 01.06.2020 v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŹ

Predmet súťaže:

1. Predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová:

Stavba:    súp. č. 1652 – kolkáreň – postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1

                  a parcela C-KN č. 25/2

Pozemky: parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2

                  parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2

 

 1. Špecifikácia predmetu súťaže:

Stavba súp. č. 1652 – Kolkáreň – sa nachádza v mestskom urbanistickom obvode č. 1 – centrum, intravilán mesta Handlová. Dispozične je umiestnená v prieluke medzi budovou Kultúrneho domu, bývalej predajne nábytku a administratívnej budovy Agroproduktu Slovakia, a.s. Prístup je riešený priamo z obslužnej komunikácie parkoviska vo vzdialenosti cca 7,0 m. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodu, bočný vstup je situovaný zo severovýchodu a severozápadu.

Budova kolkárne bola daná do užívania v roku 1968. Prístavba a rekonštrukcia kolkárne bola daná do užívania v roku 1981.

Dispozičné riešenie : Objekt je klasifikovaný ako prevádzková stavba na telovýchovné účely. Stavba obsahuje jedno nadzemné podlažie a je ukončená plochou strechou. Hlavný vstup je riešený cez vonkajšie a predložené schodisko na úrovni 1. NP priamo do zádveria kolkárne. Na 1. NP sa nachádzajú priestory pre drobné reštauračné služby a v prevažnej miere pre telovýchovné účely so sociálnym zázemím. Pre športovcov a funkcionárov je riešený osobitný vstup v nadväznosti na nádvorie z južnej časti kolkárne. Priestor kolkárne je jednoduchý, členený na technickú a telovýchovnú časť s nevyhnutným technickým zázemím. V zadnej časti kolkárne sa nachádza priestor pre technologické zariadenie (v súčasnosti nefunkčné). V technickej časti sa nachádza hľadisko a sociálne zázemie (sklad, šatňa, hygienické príslušenstvo).

Technické riešenie : Nosné zvislé konštrukcie sú tvorené obvodovými a vnútornými stenami murovanými z plnej pálenej tehly hrúbky 45 cm, v časti prístavby z pórobetónových tvárnic skladobnej hrúbky 40 cm. Deliace nenosné konštrukcie sú zhotovené z tehál PP hrúbky 10 – 15 cm. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové hrúbky 200 mm. Zastrešenie pozostáva z jednoplášťovej nevetranej strechy v miernom sklone, strecha nie je tepelne izolovaná.

 1. Minimálna výška kúpnej ceny: 96 000,00 €
 1. Podmienky kúpy - ostatný obsah zamýšľanej zmluvy – viď návrh kúpnej zmluvy - prílohy str. 4-6.

 

Podmienky súťaže:

 1. Záujemca o nehnuteľnosti podáva do súťaže:
 • súťažný návrh
 • návrh kúpnej zmluvy v 6 vyhotoveniach
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 1. Súťažný návrh podá predkladateľ v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Tento bude obsahovať :

- identifikáciu navrhovateľa,

- súp. číslo stavby a parcelné čísla a výmery pozemkov, ktoré má predkladateľ záujem kúpiť,

- výšku ponúkanej kúpnej ceny, termín a spôsob jej úhrady,

- vyjadrenie súhlasu so súťažnými podmienkami, 

- účel využitia priestorov a stručný popis podnikateľského zámeru.

Záujemca o nehnuteľnosti môže predložiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom návrhu a je potrebné ho predložiť v šiestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

 

 1. Označenie navrhovateľa (kupujúceho) v kúpnej zmluve musí byť nasledovné:
 • u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a č. zápisu,
 • u fyzickej osoby: meno a priezvisko, rodné meno, stav, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu (v prípade manželov rovnaké údaje o manželke).
 1. Označenie predávajúceho v kúpnej zmluve je nasledovné:

      Predávajúci                      :           Mesto Handlová

Sídlo                                 :           Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová

Zastúpenie                        :           Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

IČO                                   :           318 094

DIČ                                   :           2021162660

Bankové spojenie             :           Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Handlová

 

Celé znenie obchodnej verejnej súťaže s podmienkami nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf. nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OVS_stavba_pozemky_kolkaren_vyhlasenie Veľkosť: 220.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.