Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné plánovanie a stavebné povolenia

REFERÁT ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU - KLIKNITE SEM

 • posudzovanie územno-technických, urbanistických, architektonických a enviromentálnych požiadaviek na umiestnenie a uskutočnenie všetkých stavieb
 • vydávanie rozhodnutí , záväzných stanovísk k investičnej činnosti
 • ohlásenie drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnému objektu
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavaných prác
 • povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení
 • potvrdzovanie veku stavieb
 • vyjadrenia k premene poľnohospodárskej lesnej pôdy

STAVEBNÝ ÚRAD - KLIKNITE SEM

 • vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov
 • územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného  rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
 • rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
 • povoľovanie terénnych úprav
 • vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
 • vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
 • povoľovanie zmeny v užívaní stavby
 • nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
 • nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych  úpravách
 • dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy
 • prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií
 • prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie   a ukladanie sankcií
 • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
 • zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru
 • odstraňovanie stavieb
 • vyvlastňovacie konanie
 • podateľňa pre stavebný úrad 
 • riešenie sťažností a podnetov