Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Etický kódex zamestnanca MsÚ

Etický kódex zamestnanca Mestského úradu v Handlovej

 1. Usiluje o dobré meno a imidž úradu medzi občanmi mesta, poslancami mestského zastupiteľstva, partnermi úradu, ako aj v očiach širokej verejnosti a nepodnikne žiadne kroky, ktoré by imidž úradu alebo mesta mohli poškodiť a tým mu spôsobiť spoločenskú, ekonomickú či inú ujmu alebo stratu,
 2. voči občanom mesta, partnerom úradu a vôbec k všetkým, s ktorými má úrad akýkoľvek vzťah sa chová zodpovedne a korektne, rešpektuje ich a snaží sa plniť ich želania s cieľom maximálne uspokojiť každého z nich,
 3. zachováva tomuto úradu, ktorý ho zamestnáva, vernosť, rešpektuje jeho volených predstaviteľov, ctí si a ochraňuje vonkajšie symboly mesta a úradu ako názov, znak, erb a pod.,
 4. voči svojim spolupracovníkom sa chová zdvorilo a s úctou bez ohľadu na ich pohlavie, politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnosť a pod. a tým pomáha budovať atmosféru vzájomnej dôvery, úcty, spolupráce a kolegiality medzi všetkými zamestnancami úradu,
 5. svoje pracovné úlohy si plní svedomito, kvalitne a v plnom rozsahu tak, ako je to stanovené v pracovnej zmluve, organizačnom poriadku, popise práce či v pracovných príkazoch nadriadených vedúcich pracovníkov,
 6. dodržuje pracovnú dobu stanovenú vedením úradu, na každý nutný a zdôvodnený odchod z pracoviska si vopred vyžiada súhlas príslušného vedúceho pracovníka  a dodržuje úradné hodiny stanovené pre službu občanom a verejnosti,
 7. dodržiava zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia stanovené zákonmi a všeobecne záväznými predpismi, ako aj osobitne prijatými vlastnými smernicami tohto úradu,
 8. rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora mesta plne rešpektuje a nespochybňuje ich ani v prípade iného názoru na ich správnosť, opodstatnenosť, efektívnosť a pod.,
 9. prípadné kritické pripomienky k rozhodnutiu primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu MSÚ či vedúcich pracovníkov na nižšej úrovni kultivovane tlmočí v súkromnom rozhovore svojmu priamemu nadriadenému a nešíri ich v okruhu svojich spolupracovníkov alebo mimo rámec úradu, ak však zistí vedomé porušovanie zákona, oznámi to primátorovi mesta a v prípade jeho nečinnosti aj orgánom činným v trestnom konaní,
 10. rozvíja vlastnú iniciatívu smerom k zlepšovaniu činnosti úradu, svoje návrhy v tomto smere predkladá príslušným vedúcim pracovníkom,
 11. snaží sa zvyšovať si svoju kvalifikáciu a odborné znalosti a to tak sústavným sebavzdelávaním, ako aj týmto úradom organizovanou, spolufinancovanou či financovanou účasťou na školeniach, seminároch alebo kurzoch, resp. úradom odsúhlasenou účasťou vo vyššej forme vzdelávania, akou je napr. externé štúdium,
 12. pre vlastnú potrebu a prospech si nesmie privlastniť žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok mesta a úradu a ani vedome nesmie napomáhať k tomu, aby tak urobil niekto iný,
 13. nevykonáva popri zamestnaní žiadnu finančne honorovanú činnosť bez písomného súhlasu vedenia úradu a osobitne si uvedomuje, že nepovolené vyvíjanie takejto činnosti by bolo považované za konflikt záujmov,
 14. neprijme bez predchádzajúceho súhlasu vedenia tohto úradu funkciu v iných organizáciách , úradoch, spoločnostiach a pod., ich štatutárnych orgánoch a dozorných radách,
 15. dopravné a komunikačné prostriedky úradu ako autá, telefóny, faxy, internet a pod. využíva len na pracovné účely, pre akékoľvek ich využitie na súkromné či osobné účely si vyžaduje súhlas príslušného vedúceho pracovníka a počíta pritom s finančnou kompenzáciou za ich poskytnutie,
 16. nevyvíja žiadnu aktivitu, ktorá by sa mohla vykladať ako vyhľadávanie, vymáhanie či branie úplatkov, mimoriadnych provízií alebo iných problematických platieb, uvedomuje si, že takýto postup by bol považovaný za korupciu,
 17. zachováva služobné a iné tajomstvo, vnútorný bezpečnostný systém a pod., aby únik údajov a informácií dôverného charakteru nespôsobil finančnú či inú ujmu úradu, nevyužije dôvernú informáciu získanú v úrade  k osobnému prospechu, ako napr. na predaj tejto informácie iným organizáciám, spoločnostiam, či osobám,
 18. neposkytuje médiám žiadne informácie o činnosti úradu, jeho finančnej situácii, personálnych otázkach, vnútorných problémoch a pod., a rešpektuje skutočnosť, že takéto informácie môže so súhlasom vedenia úradu poskytovať len pracovník poverený stykom s masmédiami,
 19. dbá o to, aby jeho oblečenie a zovňajšok zodpovedali estetickým kritériám kladeným na zamestnancov úradu, rešpektuje prípadne interne stanovené pravidlá pre oblečenie v pracovnej dobe, v styku s partnermi a občanmi je zdvorilý a dodržuje všeobecne platné normy spoločenského správania sa,
 20. berie na vedomie, že tento Etický kódex, schválený primátorom mesta je vnútornou normou záväznou pre každého zamestnanca úradu a potvrdzuje, že sa ním bude riadiť.

Handlová, 2005