Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

10 otázok a odpovedí na tému komunálny odpad 2021

Najdiskutovanejším na sociálnych sieťach bolo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová

Mesto Handlová prijalo na poslednom minuloročnom zastupiteľstve viacero všeobecne záväzných nariadení. Najdiskutovanejším na sociálnych sieťach bolo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová (ďalej VZN), ktorým sa zmenil interval zvozu komunálneho odpadu od rodinných domov. Aby sme predišli dezinformáciám, prinášame stručné odpovede na desať otázok, ktoré odzneli.

1. Prečo sa mení interval odvážania smetí a zároveň sa zvyšuje cena ?

Tieto dve veci spolu nesúvisia. Cena za odvoz komunálneho odpadu na súčasný rok sa počíta na základe údajov z predchádzajúceho obdobia. Úspora zo zníženia frekvencie zberu KO z rodinných domov sa prejaví v cene za odvoz KO až v nasledujúcom období, takže ako triedime sa ukáže až na ďalší rok a tým bude aj ovplyvnená výška poplatku.

2. Má zmena intervalu odvozu smetí niečo spoločné s tým, že pridali k odvozu ďalšiu obec?

Nie, nemá. Zmena intervalu je spôsob ako ušetriť náklady v danom roku, a tým pádom nenavyšovať poplatok v nasledujúcom roku. Viac obcí (zákazníkov) znamená vyššie tržby pre mestskú spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o. a optimálnejšie, či efektívnejšie využitie technickej a personálnej kapacity. Spoločnosť taktiež myslí na povinnosti, ktoré nás čakajú a to je triedenie kuchynského odpadu (BRKO). Od júla 2021 vznikne úplne nová zberová povinnosť (BRKO), kde vyhláška hovorí o intervale zvozu v letných mesiacoch min. 2 x za týždeň a s tým súvisia tiež vyššie náklady.

3. Platí mesto viac ako obce? Prečo?

Výpočet poplatku za zber KO je šitý na mieru podmienkam v jednotlivých mestách a obciach, ktoré sú v každej obci/meste iné. Každá obec/mesto má preto inú výšku poplatku. Navyše, podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu, množstvo obcí rôznymi sumami dotuje zber KO z rozpočtu obce, čo zákonné úpravy nepovoľujú. Do výšky poplatku za KO tak, aby ho mesto platilo správne spracovanie a uloženie odpadov, vstupuje množstvo premenných, ako sú náklady na kompostáreň, likvidácia čiernych skládok, ale aj čistenie ulíc napr. po rôznych verejných oslavách. Náklady sú pre obce/mestá variabilné a teda poplatok je v každej obci/meste iný.

4. Prečo sa zmena intervalu týka iba rodinných domov?

Medzi zberom KO z rodinných domov a sídlisk je veľký rozdiel. Pri zbere komunálneho odpadu z RD sa používajú iné nádoby a iná technika. Na sídliskách sa za rovnaký čas a trasu vyzbiera viac odpadu ako pri RD.

5. Ako k tomu prídu domácnosti, ktoré kúria uhlím, prípadne majú objektívne vyššiu produkciu?

Môžu požiadať o ďalšiu nádobu, pretože popol z uhlia na rozdiel od popola z dreva, nepatrí do bioodpoadu. Niektoré firmy už dnes ponúkajú uhlie, či už voľné alebo vo forme brikiet a garantujú Bio kvalitu, čiže takýto popol je vhodný ako aditívum do kompostu. Pokiaľ však nenakupujú obyvatelia bio kvalitu, popol z uhlia patrí do nádoby a o tú je potrebné požiadať. Taktiež majú nárok na druhú nádobu tí, ktorí sa starajú o dlhodobo chorých pripútaných na lôžko. Určite si nepristavujte ku domu vlastnú nádobu, nakoľko technika na vysypanie nádob vie uchopiť a vysypať iba tie nádoby, ktorými distribuuje mestská spoločnosť. Ďalšiu nádobu obdržia na požiadanie obyvatelia zdarma. Cieľom však je separovať viac.

6. Má mesto nejakú výhodu z toho, že má skládku na svojom území? Čo keby sme odpad odvážali inde?

Nesporná výhoda je v tom, že významná časť celkových nákladov - dopravné náklady - sú primerané vzdialenosti skládky od mesta. Na základe zákona o odpadoch štát kompenzuje znečistenie prostredia skládkou. Keby sme KO odvážali do iného mesta, dopravné náklady by sa pomerne významne zvýšili, čím by sa zvýšil aj poplatok za KO. Mesto obdrží financie za ,,environmentálnu záťaž“ prostredia, kde sa skládka nachádza, potrebné je tiež povedať, že na skládku sú kladené vysoké nároky na jej údržbu tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd a podobne.

7. Ako sa počíta cena za smeti a čo všetko do tejto sumy vstupuje?

Na tento výpočet existuje príslušný zákonný vzorec. Zjednodušene povedané, všetky náklady spojené so zberom KO sa v ňom spočítajú a výsledná suma sa vydelí počtom obyvateľov mesta. Náklady sú už vyššie spomínané položky, ako je zvoz KO, jeho uloženie na skládku, odstraňovanie čiernych skládok, čistenie verejných priestranstiev a pod.

8. Čo sa stane, ak odpad vyhodím inde – vytvorím čiernu skládku?

Náklady na odpratanie čiernych skládok sú súčasťou celkových nákladov na zber KO. V jednoduchosti povedané, čierne skládky neúmerne navyšujú výšku poplatku za KO. Čierne skládky sa likvidujú komplexne a teda nedochádza k separácií jednotlivých zložiek, čím sa zvýši hmotnosť KO uloženého na skládku aj o zložky, ktoré by sa inak vyseparovali. Nikto nechce, aby sme sa udávali, ale aby sme boli zodpovední a mali z toho v konečnom dôsledku čisté mesto a taký poplatok, ktorý zbytočne nerastie. Oznámenie umiestnenia odpadu (čiernej skládky) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nachádza. Najlepšie je kontaktovať ihneď príslušníkov MsP 0905 499 384.

9. Ako zabrániť vytváraniu čiernych skládok?

Najdôležitejšie je predchádzať vzniku čiernych skládok. To sa dá dosiahnuť len tým, že obyvatelia budú zodpovedne a disciplinovane narábať s odpadom. Správny postup je popísaný v príslušnom VZN.

10. Je nejaký zákon, ako dlho môže byť odpad v kuka nádobe? (smrad, baktérie a pod.)

Áno. Podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch sú obce/mestá povinné občanom umožniť triedenie bioodpadu. Teda zabezpečiť, aby mali všetky domácnosti možnosť kompostovať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad alebo ho odovzdať do triedeného zberu. Znamená to, že rodinné domy musia mať vlastnú nádobu na kompostovanie alebo hnedý kontajner na zber tohto odpadu. Obyvatelia bytových domov musia mať pristavené zberné nádoby hnedej farby, prípadne s čitateľnou hnedou značkou. V oboch prípadoch musia byť zberné nádoby vyvážané minimálne raz za dva týždne (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch)

Od roku 2006 sme spustili v Handlovej triedenie odpadu. Handlovské školy odvádzajú kus dobrej práce s našimi školákmi, ktorí často zavádzajú triedenie do domácností. Stačí sa pridať a nehľadať v týchto zmenách nepriateľa. Ďalším krokom bude váženie odpadu a teda spravodlivejší systém.