Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Otázky a odpovede k výške poplatku za komunálny odpad v Handlovej

Vysvetľujeme tiež niektoré pojmy z odpadového hospodárstva

V týchto dňoch sa obyvateľom mesta dostávajú do rúk rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov za komunálny odpad. Prinášame otázky a odpovede k výške poplatku za komunálny odpad, ktoré sa najviac opakujú, vysvetlenie niektorých pojmov a informácie, ako sa bude odpadové hospodárstvo vyvíjať.

Prečítajte a pozrite si tiež:

Čo rozhoduje o výške poplatku?

O výške poplatku rozhoduje, okrem iného, rozsah poskytovaných služieb, profil terénu mesta, či obce, zákonné povinnosti mesta a obcí smerujúce k znižovaniu tvorby odpadu, množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku. Výpočet poplatku za zber komunálneho odpadu (KO) je šitý na mieru podmienkam v jednotlivých mestách a obciach. Podmienky sú v každej obci iné, preto je aj poplatok rôzny. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu, množstvo obcí rôznymi sumami dotuje zber KO z rozpočtu, čo však zákonné úpravy nepovoľujú. Do výšky poplatku za KO tak, aby ho mesto platilo správne, vstupuje množstvo premenných ako sú v Handlovej náklady na kompostáreň, likvidácia čiernych skládok, čistenie ulíc, služby, ktoré mesto poskytuje. Náklady sú pre obce/mestá variabilné a teda poplatok je v každej obci/meste iný. Porovnávať náklady v susednej obci s nákladmi v meste môžeme, ale porovnanie neprinesie objektívny údaj.

Aké služby odpadového hospodárstva poskytuje mesto Handlová?

Zákon hovorí o jarnom a jesennom upratovaní, to znamená, že dva razy do roka by sme mali rozmiestniť po meste kontajnery. V Handlovej je rozmiestnených na základe požiadavky mesta štyrikrát do roka 50 kontajnerov. V balíku služieb odpadového hospodárstva je veľkoobjemový zber, ktorý máme v Handlovej nadštandardný, čo má pozitívny dopad v tom, že čiernych skládok vzniká ďaleko menej, na druhej strane náklad na to je relatívne veľký. Kdekoľvek inde veľkoobjemný zber v takomto rozsahu nemajú. Ďalšie náklady sú so zneškodňovaním nebezpečných látok. Každý, kto doma niečo robil a ostali mu obaly z nebezpečných látok , napr. stará náterová hmota, môže ho odniesť do zberného dvora a následne ho mestská spoločnosť posunie oprávnenej organizácii na zneškodnenie. Náklady na zneškodnenie 1 tony takýchto odpadov sú rádovo v stovkách eur za tonu. Do výšky poplatku vstupujú tiež náklady na zber odpadu z centra mesta a z verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev a , bohužiaľ, i napriek nadštandardne vytvoreným podmienkam, odstraňovanie čiernych skládok. Keď sa nezistí páchateľ, pri zmesovom komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade je zákonnou povinnosťou mesta ju zneškodniť.

Má mesto výhodu z toho, že má skládku na svojom území? Čo keby sme odpad odvážali inde?

Nesporná výhoda je v tom, že významná časť celkových nákladov - dopravné náklady - sú primerané vzdialenosti skládky od mesta. Na základe zákona o odpadoch štát kompenzuje znečistenie prostredia skládkou. Keby sme KO odvážali do iného mesta, dopravné náklady by sa pomerne významne zvýšili, čím by sa zvýšil aj poplatok za KO. Mesto obdrží financie za ,,environmentálnu záťaž“ prostredia, kde sa skládka nachádza, potrebné je tiež povedať, že na skládku sú kladené vysoké nároky na jej údržbu tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd a podobne.

Prečo by sme mali triediť odpad a čo triedime v Handlovej?

Základnou ideou triedenia je menej uloženého odpadu na skládke. Pretože za každú tonu takejto „zmesi všetkého“ platíme zo zákona stanovenú cenu. Triedenie odpadu je významnou pridanou hodnotou a zodpovednosť voči nám všetkým.  Postupné naštartovanie vrátenia odpadu „späť do hry“, to znamená využite jednotlivých druhov odpadov na opätovné použitie resp. výrobu energie e podobne. Ideálnym stavom je, že komunálny odpad, ktorého sme na skládku v Handlovej uložili za rok 2023 spolu v objeme 12 643 m3, vytvárať nebudeme, resp. bude ho minimálne množstvo.

V Handlovej sú vytvorené podmienky na triedenie v domácnostiach pre zložky papier, plasty spolu s tetrapakmi a kovmi a bioodpad.  V rodinných domoch si domácnosti vytvorili samostatné miesta, kde napĺňajú vrecia príslušných farieb (žltá plast, tetrapak a kov, modrá papier, hnedá nádoba na biodopad). Tie sú vyvážané podľa kalendára zvozu triedeného odpadu. Už druhý rok triedime kuchynský odpad do malých hnedých nádob a vďaka službe, ktorú si mesto zazmluvnilo, do kontajnerov rozložených v meste triedime textil a oleje. Kontajnery sú rozmiestnené v meste tak, aby boli dostupné a podrobné informácie nájdete na našom webe/pre obyvateľov/údržba komunikácií a odpady po kliknutí sem. Pre sídliská sú vytvorené podmienky buď polopodzemnými kontajnermi alebo  1100 litrovými kontajnermi príslušnej farby. Na viacerých miestach sú rozmiestnené stále kontajnery červenej farby na kovy z kapacitných dôvodov.  

Ako sa vypočítala aktuálna výška poplatku pre rok 2024?

Určeniu paušálneho poplatku za komunálny odpad na rok 2024 predchádzala kompletná analýza a mesto ho vypočítava podľa presne stanoveného zákonného kľúča. Do výpočtu vstupuje legislatíva a miestne pomery. Zákon o miestnych daniach upravuje pre paušálny poplatok rozpätie sadzieb. Podľa § 78 ods. 1 písm. a) tohto zákona obec určí sadzbu poplatku paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura (7,30 eur/rok) a najviac 0,2 eura (73,00 eur/rok); obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok. Súčet predpokladaných priemerných výdavkov mesta na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov vytvorených jedným poplatníkom za jeden kalendárny deň roku 2024 predstavuje 0,123424416 ≐ 0,1234 €/osobu/deň. Ak by mesto určilo výšku sadzby paušálneho poplatku pre rok 2024 zo skutočných nákladov predchádzajúceho kalendárneho roka tak, ako tomu bolo do účinnosti spomínanej novely zákona o miestnych daniach, príjem z takto vyrubeného poplatku by v roku 2024 nepostačoval na krytie rozpočtovaných výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Na základe uvedeného bola ustanovená sadzba poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu paušálne za osobu a kalendárny deň v sume 0,1234 eura, čo je vo vyjadrení za osobu a kalendárny rok s 366 kalendárnymi dňami 45,16 eura. Presný výpočet a zákonné ustanovenia nájdete v závere tohto článku.

Aké sú možné úľavy z poplatku?

Podľa VZN mesta Handlová č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, mesto poplatok zníži o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia fyzická osoba staršia ako 65 rokov. Zníženie poplatku bude tomuto poplatníkovi uplatnené automaticky v rozhodnutí o vyrubení poplatku. Mesto taktiež poskytuje zníženie poplatku o 20 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo je bezvládna fyzická osoba. Nárok na uvedené zníženie poplatku si poplatník uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Ak sa poplatník nezdržiava na území mesta viac ako 90 dní v zdaňovacom období, je oprávnený uplatniť si nárok na zníženie poplatku alebo jeho odpustenie, podaním písomnej žiadosti a predložením hodnoverných dokladov, ktoré budú preukazovať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku.

Obyvatelia očakávajú, že keď sú zodpovední a s odpadom nakladajú podľa  pravidiel a separujú, mohol by byť ich poplatok za odpad nižší. Sú to realistické očakávania?

Cez médiá sa šírila pre niekoľkými rokmi osveta, že čím viac budeme triediť, tým budú poplatky za odpad nižšie, čo nie je celkom tak. Podmienkou je tiež znižovanie množstva odpadu ktorý končí na skládke, musíme brať do úvahy zmeny zákonov o odpadoch ako je napríklad zavedenie mechanicko-biologickej úpravy, ktorá násobne zväčší poplatok za smeti. Celkovým cieľom Slovenka do roku 2035 mať mieru vytriedenia vo výške 60 percent a teda percento odpadu uloženého na skládke by malo byť pod 10 percent. Momentálne sme v úplne iných číslach, mieru vytriedenia máme v Handlovej na úrovni 44, aj keď v roku 2018 sme mali 23 percent, takže ideme tým správnym smerom. Cieľom je pri vážení odlíšiť jednotlivé domácnosti. Rozdiely v poplatkoch však nebudú na úrovni desiatok percent. Fixné náklady budú stále pomerne vysoké a len istá miera bude robiť rozdiel. Pozrite si, ako dopadla analýza odpadu v roku 2021 v našom meste realizovaná na Námestí baníkov. Nájdete ju v našej aktualite po kliknutí na tento odkaz

Ako môžem zaplatiť po obdržaní rozhodnutia o výške poplatku?

Mesto Handlová v zmysle platnej legislatívy zasiela všetky rozhodnutia do elektronických  schránok, ktoré majú všetci obyvatelia na Slovensku, väčšina ich však nemá aktivované. Podnikateľské subjekty takéto schránky musia mať aktivované, preto im rozhodnutia boli doručené tam. Ak rozhodnutie nie je možné doručiť do elektronickej schránky (nie email) rozhodnutia sa na úrade vytlačia a doručujú na adresu poverenými osobami mesta. Najlepšie je zaplatiť bezhotovostne načítaním QR kódu na rozhodnutí, ak využívate aplikáciu svojej banky v smart telefóne. V prípade osobnej návštevy na úrade si nezabudnite rozhodnutie zobrať so sebou. Od roku 2024 môžete platiť tiež bezhotovostne platobnou kartou. Viac o spôsobe platieb sa dočítate v našom článku na tomto odkaze. 

Má mesto predstavu ako ďalej s odpadovým hospodárstvom?

V Handlovej bola vytvorená začiatkom roka 2024 špeciálna pracovná skupina, ktorá sa venuje tejto problematike, sleduje aktuálne legislatívne predpisy na dosiahnutie najbližších a strednodobých cieľov. V polovici roka 2024 bude aktualizované Všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) o odpadoch v meste. Kľúčová zmena v ňom, okrem toho, že bude prispôsobené platnej legislatíve, je jeho sprehľadnenie, nakoľko od jeho platnosti  z roku 2016 bolo viackrát doplnkované a pre bežného občana sa stalo neprehľadné.  Najzásadnejšou zmenou je povinnosť mesta  zaviesť k 1.1.2025 mechanicko-biologickú úpravu odpadu (MBÚ) a určiť pravidlá zvozu odpadu pre podnikateľské subjekty na území mesta.

Aká je vízia postupných krokov? Ako dlho bude trvať zavedenie množstvového zberu?

V okolitých obciach handlovskej doliny tento rok testujú množstvový vážený zber. Budúci rok už budú známe výsledky prostredníctvom mestskej spoločnosti Hater-Handlová spol. s r.o. a budeme viac pripravení. Zvoz z rodinných domov funguje v inom režime ako bytovky, sídliská. Keďže chce mesto dosiahnuť, aby odpady boli nastavené spravodlivo pre väčšinu obyvateľstva, bude musieť byť zavedený na celom území rovnaký spôsobom. Všetko bude záležať od toho, akým spôsobom štát pristúpi k tejto problematike. Samosprávy dlhodobo improvizujú, nakoľko sa niektoré zákony prijímajú a vzápätí rušia a existujú výnimky, takže pre samosprávy je ťažké sa zorientovať v takomto prostredí. Zástupcovia mesta očakávajú od vlády, aby prijala dlhodobú stratégiu, akým spôsobom sa majú správať mestá. Pre rok 2025 bude mesto pokračovať v aktuálne zavedenom systéme (paušálny poplatok). Poplatok bude vypočítaný na základe predpokladu nákladov a je predpoklad, že mierne narastie. Množstvový zber by mohol byť v meste spustený za dva roky.

Na začiatok budú nastavené pravidlá pre podnikateľské subjekty v meste

Po spracovaní analýzy odpadového hospodárstva v meste, ktorú nájdete na tomto odkaze,  zhotovenú Inštitútom cirkulárnej ekonomiky z Bratislavy,  sa prišlo na to, že oblasť podnikateľov nemá mesto ošetrenú. Jedným z najzásadnejších krokov preto musí byť zavedenie množstvového váženého zberu pre podnikateľov. Ide o legislatívnu povinnosť mesta, ak o to podnikatelia požiadajú. Niektorí tak už urobili. Mesto bude musieť všetkých podnikateľov v meste kontaktovať a so všetkými si dohodnúť spoluprácu. Spoločnosť Hater-Handlová spol. s r. o. už realizuje v okolitých obciach zvoz na tomto princípe a je teda pripravená pokryť všetkých podnikateľov v meste Handlová. Potrebný je citlivý prístup, nakoľko nie je podnikateľ ako podnikateľ a každý produkuje iný odpad a v inom množstve podľa predmetu podnikateľskej činnosti.  Prvotným cieľom bude identifikovať akému podnikateľovi aká nádoba patrí. V prvom roku sa mesto bude venovať zberu dát, aby sa vedelo každému podnikateľskému subjektu na mieru nastaviť zber. Postupnými krokmi sa mesto dopracuje k váženému zberu, čo je aj víziou Európskej únie o fungovaní v členských štátoch.

Platíme veľa alebo málo?

V Handlovej je poplatok za komunálny odpad stanovený pre rok 2024 vo výške 0,1234 na deň za obyvateľa. To znamená, že je nižší ako poplatok za plastovú fľašu odovzdanú do zberu. Zodpovednosť má mesto a tiež obyvatelia. Od roku 2006 sme spustili v Handlovej triedenie odpadu. Handlovské školy majú množstvo pekných projektov  a vzdelávajú školákov v enviroinmentálnej výchove. Práve žiaci často zavádzajú triedenie odpadu do domácností. Stačí sa pridať a nehľadať v týchto zmenách nepriateľa. Ďalším krokom bude množstvový zvoz odpadu a následne vážený množstvový zvoz  odpadu a teda spravodlivejší systém.

Poznáte základné pojmy v súvislosti s odpadovým hospodárstvom?

Čo je komunálny odpad?

V zmysle legislatívy je komunálny odpad všetok odpad, ktorý pochádza z činnosti fyzických osôb. Všetko, čo doma vyprodukujeme, všetky prúdy odpadu, plast, sklo, rôzne druhy obalov.

Čo je nový pojem mechanicko- biologická úprava - MBÚ -odpadu?

Od 1. januára nemôže skončiť odpad na skládke pred tým, aby neprešiel úpravou. Mechanickou úpravou je snaha objem odpadu zmenšiť drtením, odstrániť z neho separovateľnú zložku, napr. kov, ktorý sa dá sekundárne využiť, následne musí prejsť biologickou úpravou. V zmysle analýzy, ktorú mesto vypracovalo vieme, že sa stále  v odpade nachádza biologická zložka, najmä odpad z kuchyne, a tú musíme stabilizovať, aby nevznikali skleníkové plyny lebo každý odpad produkuje metán.

Čo je paušálny poplatok?

Je to terajší spôsob platby za komunálny odpad v Handlovej, každý jeden obyvateľ tvoriaci odpad alebo podnikateľ na počet svojich zamestnancov platí stanovený poplatok za odpad na území mesta.

Čo je množstevný (kontajnerovo intervalovýzber?

Každá osoba si bude môcť vybrať veľkosť zbernej nádoby podľa počtu osôb v domácnosti a interval zvozu (minimálny a maximálny, raz za mesiac, raz/ dvakrát za týždeň) Stanoveniu správneho intervalu predchádza analýza správania konkrétnej rodiny,  koľko odpadu vyprodukuje vzhľadom na ich spôsob fungovania a separovania. Približne rok  bude trvať príprava, aby mesto dôsledne zanalyzovalo správanie všetkých podnikateľov a aby pripravilo správnu veľkosť nádoby .

Čo je množstevný vážený zber?

Rovnako ide o množstevný zber odpadu, avšak pri ňom zisťujeme aj  hmotnosť odpadu, ktorý sa nachádza v nádobe so špeciálnym zariadením. Predchádzať tomu musia kroky konkrétnej identifikácie nádoby a pôvodcu odpadu. Čím menšia obec, tým sa dá lepšie zaviesť tento druh zvozu, pretože je detailnejšie zmapované správanie jednotlivých tvorcov odpadu. Vzhľadom na veľkosť nášho mesta, by bolo teraz ešte príliš komplikované sa púšťať do množstevného váženého zberu odpadu.

Čo hovoria zákony k výške poplatku v Handlovej a z akých údajov vychádzalo mesto pre rok 2024?  

Základné zásady vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Podľa tohto zákona poplatok platí poplatník, ktorým je:

  1. a)  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
  2. b)  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  3. c)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Miestny poplatok sa platí za činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce.

Podľa zákona o odpadoch náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa tohto zákona, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o miestnych daniach.

Na základe rozpočtovania položiek výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2024 bolo potrebné v súlade s cit. ustanovením zákona o odpadoch upraviť sadzbu paušálneho poplatku tak, aby mesto zabezpečilo dostatočné príjmy na hradenie týchto výdavkov a nedošlo ku krížovému dotovaniu odpadového hospodárstva.

Zákon o miestnych daniach upravuje pre paušálny poplatok rozpätie sadzieb. Podľa § 78 ods. 1 písm. a) tohto zákona obec určí sadzbu poplatku paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura (7,30 eur/rok) a najviac 0,2 eura (73,00 eur/rok); obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok.

V ods. 4 cit. § 78 zákona o miestnych daniach je súčasne uvedené, že sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet predpokladaných priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dmalebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

V dôvodovej správe k novele zákona o miestnych daniach č. 335/2022 Z.z., ktorou bolo do ods. 4 tohto § 78 za slovo „súčet“ vložené slovo „predpokladaných“, sa uvádza: „Keďže v čase prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ešte mestá a obce nepoznajú presnú sumu ročných nákladov na zabezpečenie činnosti nakladania s odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečovaním zberných nádob a kompostovacích zásobníkov, navrhuje sa spresniť, z akých nákladov obec určí sadzbu poplatku do VZN.“

O vyčíslenie predpokladaných nákladov na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi na rok 2024 mesto požiadalo zberovú spoločnosť, ktorá vykonáva zvoz a likvidáciu odpadu v Handlovej. Predložené údaje od spoločnosti Hater-Handlová, spol. s r.o. sa zapracovali do rozpočtu výdavkov za odpadové hospodárstvo na rok 2024.

Hmotnosť odpadu podľa katalógu odpadov vytvorených v roku 2024 sa odhaduje pre zmesový komunálny odpad na 2970 ton, pre odpad z čistenia ulíc na 125 ton, pre objemný odpad na 1600 ton, pre biologicky rozložiteľný odpad na 1350 ton, pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na 185 ton a pre drobný stavebný odpad na 150 ton.

Podkladom pre určenie súčtu predpokladaných priemerných nákladov na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov vytvorených jedným poplatníkom za jeden kalendárny deň boli rozpočtované výdavky mesta na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2024 v položkách: odvoz KO 300000,- €; uloženie KO 245000,- €; čierne skládky 2750,- €; nebezpečný odpad 12650,- €; odvoz veľkoobjemového odpadu 34100,- €; BRKO 63800,- €; kompostáreň-prevádzka 137500,- €, kompostáreň-palivo, mazivá 38000,- €  a počet poplatníkov z evidencie k 31.10.2023 v hodnote 18317 osôb, za ktoré sa platí paušálny poplatok. Nakoľko má mesto ustanovenú sadzbu poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, do výdavkov nebolo zahrnuté uloženie DSO v sume 6360,- €. V rozpočtovaných výdavkoch sú zohľadnené len priame výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Výdavky na práce súvisiace s administratívnym spracovaním poplatku ako je tlač rozhodnutí, doručovacie poplatky, poštovné a pod. mesto hradí zo svojho rozpočtu. V príslušnom zdaňovacom období sa neočakáva dosiahnutie výnosov zo zhodnotenia odpadov.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov, ktoré použije Environmentálny fond pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov, použije táto obec na účely odpadového hospodárstva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva. V nasledujúcom ods. 6 je súčasne uvedené, že na účel použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (s odkazom na zákon o miestnych daniach).     

Súčet predpokladaných priemerných výdavkov mesta na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov vytvorených jedným poplatníkom za jeden kalendárny deň roku 2024 predstavuje 0,123424416 ≐ 0,1234 €/osobu/deň.

Ak by mesto určilo výšku sadzby paušálneho poplatku pre rok 2024 zo skutočných nákladov predchádzajúceho kalendárneho roka tak, ako tomu bolo do účinnosti spomínanej novely zákona o miestnych daniach, príjem z takto vyrubeného poplatku by v roku 2024 nepostačoval na krytie rozpočtovaných výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi a mesto by bolo nútené rozdiel dofinancovať z iných položiek rozpočtu.

Na základe uvedeného bola ustanovená sadzba poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu paušálne za osobu a kalendárny deň v sume 0,1234 eura, čo je vo vyjadrení za osobu a kalendárny rok s 366 kalendárnymi dňami 45,16 eura.

Podľa VZN mesta Handlová č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto poplatok zníži o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia fyzická osoba staršia ako 65 rokov. Zníženie poplatku bude tomuto poplatníkovi uplatnené automaticky v rozhodnutí o vyrubení poplatku.

Mesto taktiež poskytuje zníženie poplatku o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo je prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. Nárok na uvedené zníženie poplatku si poplatník uplatňuje podaním písomnej žiadosti.

Ak sa poplatník nezdržiava na území mesta viac ako 90 dní v zdaňovacom období, je oprávnený uplatniť si nárok na zníženie poplatku alebo jeho odpustenie podaním písomnej žiadosti a predložením hodnoverných dokladov, ktoré budú preukazovať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku určených v § 5 VZN mesta Handlová č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to v lehote najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká. „

V prípade, že nenájdete odpoveď na vašu otázku, neváhajte nám napísať na info@handlova.sk

Ilustračné foto: JP