Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné fakty

Kraj: Trenčiansky, okres Prievidza

Poloha: takmer v centre Hornonitrianskej kotliny, obklopené pohoriami Žiar a Vtáčnik,48° 43´37˝ severnej zemepisnej šírky, 18° 45´ 46˝ východnej zemepisnej dĺžky. 

Handlová je začlenená do Hornonitrianskeho regiónu. Leží v juhovýchodnej časti,
na hlavnej urbanizačnej osi Trenčín - Bánovce - Prievidza - Handlová - Žiar nad Hronom. Mesto má tradíciu baníckeho priemyslu. Priemyselná ťažba uhlia začala v Handlovej v roku 1909. Handlovská baňa je najstaršou hnedouhoľnou baňou na Slovensku.

Nadmorská výška: 385 - 1169 m 

Rozloha: 8 555 ha

Počet obyvateľov:

 

Počet obyvateľov v meste Handlová
  k dátumu   muži   ženy    celkom
  1. 1. 2024   8073   7839   15912
  1. 1. 2023   8159   7950   16109
  1. 1. 2022   8266   8076   16342
  1. 1. 2021   8370   8162   16532
  1. 1. 2020   8496   8268   16764
  1. 1. 2019   8556   8316   16872
  1. 1. 2018   8622   8374   16996
  1. 1. 2017   8711   8426   17137
  1. 1. 2015   8853   8576   17429
  1. 1. 2014   8903   8632   17535 
  1. 1. 2013   8934   8632   17594 
  1. 1. 2012    8974   8711   17685  
  1. 1. 2011   9003   8745   17748
  1. 1. 2010   9028   8788   17816
  1. 1. 2009   9069   8821   17890
  1. 1. 2008   9102   8822   17924
  1. 1. 2007    9113   8837   17950

Mestské časti: Morovno (pridružené k mestu v roku 1976), Nová Lehota (pridružená k mestu v roku 1976)

Partnerské mestá: Voerde (Nemecká republika), Šárišáp (Maďarská republika), Zábřeh (ČR), stredisková obec Konopiska, od r. 2009 (Poľská republika)

Priemyselné odvetvia: automobilový priemysel, výroba zvrškov obuvi, banský priemysel

Oblasť – zemepis, prírodopis, ochrana prírody:

 • mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy. Administratívne spadá do Trenčianskeho kraja, okresu Prievidza a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Je obklopené pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy
 • územie je situované v juhovýchodnej časti Hornonitrianskej kotliny , centrálnu časť tvorí Handlovská kotlina, juhozápadnú časť treťohorné sopečné pohorie Vtáčnik a z východu treťohorné sopečné Kremnické vrchy 
 • z chránených území a častí prírody horného Ponitria sa v mikroregióne Handlová nachádza prírodná rezervácia Biely kameň, nachádzajúci sa v katastrálnom území Handlová časť Nová Lehota a chránené stromy tis obyčajný (Taxus bacata L.) a sekvoja obrovská (Sequoiadendron giganteum Lindl.) rastúce v k. ú. Nová Lehota pred miestnou farou
 • mestom preteká rieka Handlovka s prítokmi Mlynský potok, Pstruhársky potok a Račí potok, ktorá sa vlieva do rieky Nitry
 • na celom území prevláda podhorská a horská karpatská fauna a flóra, teplomilné druhy sa vyskytujú len sporadicky na južne exponovaných úpätiach pohoria Žiar a Vtáčnik

 

Sídelný útvar je rozdelený do 7 urbanistických okrskov:

 • okrsok č. 1: tvorí pôvodné jadro zástavby sídelného útvaru s hromadnou bytovou zástavbou a individuálnou bytovou zástavbou vo východnej časti okrsku.
 • okrsok č. 2: zahŕňa priemyselné plochy a to jestvujúci areál Bane Handlová, Chemiku a Slovenku.
 • okrsok č. 3: jedná sa o územie starej baníckej kolónie. Uvedená oblasť o rozlohe 20,5 há je v súčasnosti už v prevážnej miere zasanovaná pre nevyhovujúci stav baníckych domov a je k dispozícií pre zahájenie výstavby nových objektov, s výstavbou ktorých na tomto území počíta aj platný územný plán mesta. Celá táto plocha je vo vlastníctve mesta a sú tu mimoriadne priaznivé podmienky pre vybudovanie nových priemyselných zón.
 • okrsok č. 4: Dolný koniec - nachádza sa v severnej časti územia Handlová, plní prevažne obytnú funkciu.
 • okrsok č. 5: Horný koniec - zaberá južnú časť sídelného útvaru a má nesúvislú, prestárlu výstavbu. Okrem obytnej funkcie sa tu nachádzajú dva poľnohospodárske dvory.
 • okrsok č. 6: Morovno - tvorí ho bývalá obec Morovno s výlučne individuálnou bytovou zástavbou. V obci je malé letisko umožňujúce pristavanie najmenších športových lietadiel a lietadiel využívaných v poľnohospodárstve.
 • okrsok č. 7: Nová Lehota - tvorí ho bývalá obec Nová Lehota. Jedná sa o obvod s obytnou funkciou rekreačného charakteru, ktorý nie je stavebne zrastený s mestom Handlová.

 

Infraštruktúra mesta

 • vodné zdroje - mesto má vybudovaný samostatný vodovod. Zdrojom vody sú pramene podzemnej aj povrchovej vody. Podzemné vodné zdroje v súčasnosti slúžia len ako doplnok k rozhodujúcemu vodnému zdroju Turček.
 • kanalizácia a čistenie odpadových vôd - kanalizácia je tvorená kmenovou stokou a kanalizačnými zberačmi so zaústením do čističky odpadových vôd.
 • zásobovanie elektrickou energiou - je z prevodnej trafostanice 110/22 W. Bytový fond, objekty občianskej a technickej vybavenosti a priemyselné objekty sú zásobované z distribučných transf. staníc, ktoré sú napájané vzdušnými a kábelovými prípojkami.
 • zásobovanie teplom - zasobovanie teplom zabezpečuje spoločnosť Kmet Handlová a.s. formou plynových kotolní a distribučnej siete spolu so správcami bytov. 
 • zásobovanie plynom - východnej od aglomerácie Handlová prechádza územím diaľkový vysokotlakový plynovod.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Veľkosť: 49.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2023